Konsekvenser av förlorad dokumentation och status vad som händer verksamhetsmässigt framöver

NorInvent AB:s (”NorInvent”) aktie är sedan den 5 april 2018 klockan 09.00 handelsstoppad. NorInvent avlägger härmed en uppdatering avseende hur bolaget påverkas av den dokumentation som saknas avseende XtriG och hur detsamma påverkar bolaget verksamhetsmässigt framöver i syfte att tydliggöra bolagets status. I nedan punktlista presenteras konkret den mest väsentliga informationen samt även konsekvenserna. För en mer utförlig beskrivning hänvisas till bifogad bilaga, vilken bör läsas för att bilda en heltäckande uppfattning. 

  •  NorInvent saknar dokumentation från ursprungsforskningen, innebärande att det saknas objektiva bevis för de försök avseende XtriG som ligger till grund för bolagets pågående forskning.
  •  Avsaknad av dokumentation från ursprungsforskningen föranleder grundläggande, utforskande studier för att på nytt hitta en fungerande variant av XtriG.  
  •  Resultatet av de nya planerade utforskande inbindnings- och absorptionsstudierna, som görs med strukturdelar av XtriG, avgör vägen framåt för NorInvent.
  •  Positivt utfall innebär att bolaget är tillbaka i samma stadium som vid tillfället för notering i maj 2017, vilket innebär en försening av projektet med cirka nio månader. Ur ett riskperspektiv är det större risk att denna XtriG-variant inte fungerar i fortsatta djurstudier jämfört med den XtriG-variant som tidigare använts framgångsrikt i djurstudier. Negativt utfall innebär att bolaget skulle behöva gå tillbaka till grundforskningsstadiet avseende XtriG, vilket innebär en försening av projektet som är svår att uppskatta, dock minst cirka 21 månader.
  •  Bolagets nuvarande kassa och bank beräknas räcka till minst september 2018. Bolagets kapitalbehov för vidare studier efter de planerade studierna uppgår till mellan 15-25 MSEK beroende på utfall i bolagets planerade utforskande inbindnings- och absorptionsstudier.

Framtida kapitalbehov om 15-25 MSEK i syfte att finansiera framtida studier

NorInvents kapitalbehov framledes är avhängigt bolagets fortsatta forskningsutveckling. I dagsläget har bolaget finansiella resurser att bedriva verksamheten i nuvarande takt fram till och med halvårsskiftet 2018. Därefter kommer bolaget att behöva dra ner på kostnaderna och bedriva verksamheten i långsammare takt. Kostnaderna minskas framförallt genom att inte genomföra fortsatta studier bortom de redan planerade inbindnings- och absorptionsstudierna. Bolagets nuvarande kassa och bank beräknas räcka till och med minst september 2018. I det fall bolagets planerade studier under andra kvartalet 2018 skulle resultera i positiva utfall skulle bolaget kunna genomföra inledande djurstudier samt förberedande dokumentation inför kliniska studier. Bolagets kapitalbehov för vidare studier skulle i detta scenario uppgå till cirka 15-20 MSEK och finansiera bolaget fram till och med årsskiftet 2019/2020. Vid negativa utfall i de planerade studierna skulle bolagets kapitalbehov öka med ytterligare cirka 5 MSEK för att i detta scenario finansiera ytterligare grundläggande studier för att identifiera en verksam variant av XtriG, innebärande att kapitalbehovet i detta scenario skulle uppgå till cirka 20-25 MSEK och finansiera bolaget fram till och med årsskiftet 2020/2021.

Detta pressmeddelande innehåller information som NorInvent AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2018.

Paul Hasselgren

VD

0760 49 40 90

paul.hasselgren@norinvent.com

NorInvent AB (publ)

Medicon Village

22381 Lund

046 25 66 60

info@norinvent.com

Om oss

NorInvent utvecklar XtriG, bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan och lägre dosering.