Säkrare dricksvattendistribution till Österåker och Vaxholm

Nu är Norrvattens nya huvudvattenledning mellan Brottby i Vallentuna och Åkerstorp i Österåker redo att tas i bruk och kopplas samman med Roslagsvattens ledningsnät. För boende i Österåker och Vaxholm innebär den åtta kilometer långa ledningen att dricksvattenförsörjningen blivit mycket säkrare då det nu finns en alternativ väg att leda vattnet om det skulle inträffa en större läcka på ledningsnätet.

Norrvatten producerar dricksvatten till en halv miljon människor i 14 kommuner i norra Storstockholm. Vattnet tas från Mälaren och renas till dricksvatten av hög kvalitet i Norrvattens vattenverk, Görvälnverket. Efter noggranna kvalitetskontroller pumpas det ut till kommunerna via ett 26 mil långt huvudledningsnät. I Österåker, Vaxholm, Knivsta och Vallentuna ansvarar Roslagsvatten för det lokala ledningsnätet och distribuerar dricksvattnet vidare till de boende.

För att säkerställa en kontinuerlig leverans av vatten har de flesta kommunerna möjlighet att få sitt dricksvatten via mer än en huvudledning. Österåker och Vaxholm har fram till nu försetts med vatten via en ledning. Men nu tas alltså en ny, alternativ ledning i bruk, vilket ökar leveranssäkerheten betydligt.

Den nya huvudvattenledningen sträcker sig mellan Brottby i Vallentuna och Åkerstorp i Österåker. Den är förlagd i omväxlande åker-, ängs- och skogsmark samt som sjöledning med betongvikter i Garnsviken. Sträckningen lokaliserades utifrån resultat från fältstudier, natur- och kulturvärden, topografi och annan relevant information. Samråd genomfördes även med Länsstyrelsen, bland annat gällande fornminnen. Dessutom gjorde Statens Maritima Museer en arkeologisk utvärdering av utförda bottenundersökningar i Garnsviken. Arbetet med den nya ledningen har pågått i ett drygt år och har kostat cirka 70 miljoner kronor. För att ansluta Vaxholms kommun till den nya ledningen har Roslagsvatten investerat 14 Mkr i ledningsdragning.

- Norrvatten arbetar för en långsiktig och uthållig dricksvattenförsörjning. Den nya ledningen gör att vi blir mindre sårbara om det skulle inträffa en större läcka. Vi minskar därmed risken för avbrott i dricksvattenförsörjningen, säger Hans Håkansson, VD för Norrvatten.

- Vi är glada och tacksamma för att vår drickvattenleverantör Norrvatten i och med detta bidrar till en väsentligt tryggare vattenförsörjning för ca 40 000 personer i Österåker och Vaxholm, säger Mikael Medelberg, VD för Roslagsvatten.

För ytterligare information, kontakta:

Dan Jacobsson, projektchef, telefon 08-627 37 10, dan.jacobsson@norrvatten.se

Johan Krüger, kommunikationschef, telefon 08-627 37 03, johan.kruger@norrvatten.se

Norrvatten producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till mer än 500 000 människor i
14 medlemskommuner i norra Storstockholm. Vårt ackrediterade laboratorium analyserar vattenprover från vårt eget vattenverk och från kommuner och privatpersoner. Vi är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent. Mer information finns på www.norrvatten.se.

Om oss

Norrvatten producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till mer än en halv miljon människor i 14 medlemskommuner norr om Stockholm. Vi genomför även analyser av vattenprover i vårt ackrediterade laboratorium, samt erbjuder tjänster för läcksökning och vattenmätarservice. Vi är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar