Aktuell utveckling inom Kopparberg Invest

Under 2013 har utvecklingen inom Kopparberg Invest varit positiv.
Bolaget gjort ett antal lyckade kortfristiga placeringar vilka sammantaget bidrar till ett positivt finansnetto under perioden januari – oktober om cirka 1,1 Mkr.
Kopparberg Invest har investerat i Sensavis, världsledande inom interaktiv 3D –utbildning. Möjligheterna med Sensavis unika programvara är i stort sett oändliga och bedömningen är att Sensavis har en betydande global potential.
Under året har Kopparberg Invest successivt ökat sitt ägande i Sensavis som för närvarande uppgår till 15% av röster samt kapital. Förutom ett aktieinnehav innehar Kopparberg Invest ett konvertibelt förlagslån om 2 Mkr med rätt att under en tvåårsperiod omvandla lån till aktier i Sensavis. Efter sommaren har utvecklingen inom Sensavis accelererat i positiv riktning. ”The 3D Classroom” lanserades under våren/sommaren 2013 och försäljning inleddes på allvar under augusti. Mottagandet på marknaden har varit och fortsätter att vara mycket positiv. Marknaden för ”The 3D Classroom” är ytterst betydande. Enbart i UK, med cirka 34 000 skolor, bedöms marknadspotentialen till över 1 miljard kronor.

Sensavis lanserar nu även ”The 3D Healthline”. Både i Sverige och internationellt satsas stora resurser på att sätta patienten i fokus. En av de viktigaste åtgärderna är att informera och utbilda patienter eftersom en kunnig och motiverad patient kan uträtta underverk med sin egen livskvalitet. Det är här Sensavis interaktiva 3D visualisering av anatomi och fysiologi kommer in i bilden. 

”The 3D Healthline” är även av intresse för t.ex. läkemedelsföretag, för att på ett lättförståeligt sätt kunna visa hur deras produkter påverkar patienten. Ett samarbete med läkemedelsföretag har alla förutsättningar att ge Sensavis ökad omsättning med bra marginaler. Sensavis produkter väcker redan internationell uppmärksamhet och under hösten har Sensavis uppvaktats av större aktörer från bl.a. Asien och USA som söker samarbete och partnerskap.Sammantaget bedömer styrelsen i Kopparberg Invest att Sensavis har en intressant framtida potential och att bolaget inom det närmaste året kan bli uppköpt eller listas.

Kopparberg Invest bedömer att aktieinnehavet innehåller ett betydande övervärde. När pågående utveckling i Sensavis kan tydliggöras finns förutsättning att intresset för Kopparberg Invests aktie kommer att öka väsentligt.
Kopparberg Invest utvärderar för närvarande ytterligare affärsförslag, samtliga med internationell potential.
För att underlätta kapitalanskaffning inför nya investeringar och för att ge bolagets aktieägare exitmöjlighet har styrelsen beslutat att lista Bolaget. Processen för listning kommer att starta i början av 2014.

För att säkerställa fortsatt expansion genomför Kopparberg Invest nu kapitalanskaffning och erbjuder allmänheten att teckna:

  • aktier till en kurs om 5,00 kronor/aktie serie B.
  • konvertibelt förlagslån med fast årsränta om 9 %, löptid tom 2015-12-31 med konverteringskurs om 9,00 kronor/aktie serie B.

Teckning av aktier samt konvertibelt förlagslån kan göras under perioden den 18 november till den 3 december 2013. Likviden från emission ska primärt användas för att stärka ägandet i Sensavis och för att ha beredskap för nya investeringar. KIAB utvärderar ständigt nya objekt och har som ambition att årligen investera i ett till två nya företag.

Fullständiga emissionsvillkor samt memorandum finns på Bolagets hemsida www.kopparberginvest.se

Frågor besvaras av
Anna-May Wester
VD, 0708-49 14 39
E-post: anna-may@kopparberginvest.se

Kopparberg Invest är ett investmentbolag. Bland innehaven finns bl.a. Sensavis, världsledande inom interaktiv 3D utbildning.

Dokument & länkar