NOTEs delårsrapport januari-mars 2015

Finansiell utveckling januari-mars
• Försäljningen uppgick till 275,3 (232,8) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 11,9 (5,8) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 4,3% (2,5%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 11,0 (3,8) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 9,3 (3,1) MSEK, vilket motsvarar 0,32 (0,11) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 21,8 (23,1) MSEK, vilket motsvarar 0,76 (0,80) SEK/aktie.

VD-kommentar
”NOTE fortsätter att ta för sig på en relativt stabil Europamarknad. Under första kvartalet ökade försäljningen med drygt 18%, varav ungefär hälften utgjordes av valutaeffekter. Försäljningsökningar noterades på samtliga hemmamarknader. Det ser fortsatt lovande ut, orderstocken vid utgången av kvartalet ger stöd åt en positiv försäljningsutveckling.

Ökad försäljning i kombination med fortsatt god kostnadseffektivitet bidrog till en förstärkning av lönsamheten. Rörelseresultatet förbättrades med 6,1 MSEK till 11,9 MSEK. Rörelsemarginalen stärktes med 1,8 procentenheter till 4,3%.

Förbättrat resultat, i kombination med en stabil rörelsekapitalutveckling, bidrog till att kassaflödet efter investeringar, trots försäljningstillväxten, uppgick till 21,8 MSEK. Detta var i stort sett i linje med första kvartalet i fjol. NOTEs balansräkning är fortsatt stark med en soliditet om 42,6%”, säger Peter Laveson, VD och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för januari-mars finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 13 juli.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86


Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2014 uppgick till 964 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 900. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2015 klockan 08.30.

Om oss

NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.