NOTEs halvårsrapport januari-juni 2010

10% försäljningstillväxt och positivt rörelseresultat exklusive valutaeffekter under Q2

Finansiell utveckling april-juni  
• Försäljningen uppgick till 298,6 (312,1) MSEK. För jämförbara enheter ökade försäljningen med 10%.
• Rörelseresultatet uppgick till -3,8 (-18,1) MSEK, varav valutaeffekter utgjorde -5,8 (-1,4) MSEK. I resultatet föregående år ingick kostnader av engångskaraktär om 8,0 MSEK.  
• Rörelsemarginalen uppgick till -1,3% (-5,8%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -5,9 (-19,8) MSEK.  
• Resultat efter skatt uppgick till -11,4 (-16,0) MSEK, vilket motsvarar -0,48 (-1,02) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -54,9 (10,8) MSEK, vilket motsvarar -2,32 (0,69) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-juni
• Kundaktiviteten har ökat och orderstocken vid halvårsskiftet var cirka 20% högre än i fjol.
• Försäljningen uppgick till 572,0 (641,2) MSEK. För jämförbara enheter ökade försäljningen med 4%.
• Det underliggande rörelseresultatet, exklusive struktur- och andra kostnader av engångskaraktär, uppgick till -12,3 (-18,7) MSEK, varav valutaeffekter -7,4 (-3,3) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till -56,3 (-26,7) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till -9,8% (-4,2%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -61,0 (-31,0) MSEK. Exklusive struktur- och andra kostnader av engångskaraktär uppgick resultatet efter finansnetto till -17,0 (-23,0) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till -55,1 (-24,5) MSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till -2,79 (-1,55) SEK/aktie. Exklusive struktur- och andra kostnader av engångskaraktär uppgick resultatet per aktie till -1,16 (-1,18) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -40,6 (-4,5) MSEK, vilket motsvarar -2,06 (-0,29) SEK/aktie.

Väsentliga händelser under året
• Omfattande strukturåtgärder – produktionsflytten från Skänninge, Sverige och Tauragé, Litauen löper enligt plan. Vidare har en avveckling av verksamheten i Gdansk inletts. Samtliga dessa strukturåtgärder bedöms vara avslutade före årsskiftet. Kostnaden för åtgärderna uppgår till cirka 40 MSEK, vilka samtliga belastat första kvartalets resultat.  Målsättningen är att besparings- och effektiviseringsåtgärderna ska ge en positiv resultateffekt om minst 50 MSEK mätt som årstakt.
• Företrädesemission 2010 – under det andra kvartalet genomfördes en garanterad nyemission om brutto cirka 87 MSEK med företrädesrätt för NOTEs aktieägare. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Ny VD och koncernchef utsedd för NOTE – Peter Laveson har utsetts till ny VD och koncernchef i NOTE och tillträder omgående. Peter ersätter Göran Jansson som varit tf VD och koncernchef sedan i januari.
• Fokuserad satsning på NOTEfied – beslut har fattats att organisera verksamheterna inom CAD (kretskortsdesign) och komponentdatabasen NOTEfied i ett separat bolag. NOTE kommer att vara delägare i det nya bolaget. Syftet med åtgärden är att öka effektiviteten och antalet kunder till NOTEfied. Transaktionen bedöms medföra en mindre realisationsvinst under årets tredje kvartal.

NOTEs halvårsrapport för januari-juni 2010 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.
Delårsrapporten för januari-september presenteras den 21 oktober.


För ytterligare information, kontakta:
Göran Jansson, tillförordnad VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-698 85 72
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86


Om NOTE
NOTE är en lokal affärspartner med innovativa lösningar för global tillverkning av elektronikbaserade produkter inom segmentet high mix/low volume. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland, Litauen, Polen och Kina. Försäljningen för år 2009 uppgick till 1 200 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1 000. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Nordic.
För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Om oss

NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Prenumerera

Dokument & länkar