Kallelse till Bolagsstämma

Bolagsstämma Novada AB (publ.) Org nr 556514-6965 Aktieägarna i Novada AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 17 februari 2000 kl 15.00 på Novada AB, Citadellsvägen 17, Malmö. Tel 040 - 25 09 00. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införda i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken den 7 februari 2000, dels anmäla sitt och eventuella biträdes deltagande till bolaget senast kl 16.00 den 15 februari 2000 under adress Novada AB (publ.), Box 126, 201 21 Malmö, per telefax 040 - 22 33 44, per telefon 040 - 25 09 00 eller via e- post till ulrika.lindell@novada.se. I anmälan skall anges namn, person-, eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid. För det fall aktieägaren kommer att företrädas av ombud bör även ombudets namn uppges. Aktieägare som har förvaltningsregistrerat sina aktier måste för att få delta i stämman tillfälligt inregistrerar aktierna i eget namn hos VPC. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta aktieförvaltaren om detta i god tid före den 7 februari 2000. Visning av lokalerna samt inregistrering till bolagsstämman börjar klockan 14.00. Efter boalgsstämman serveras en lätt buffé. För ytterligare information, kontakta: Stig Norberg, VD Novada AB, tel 040 - 25 09 01 eller 0708 - 40 90 01. Ulrika Lindell, Investor Relations Novada AB, tel 040 - 25 09 02 eller 0708 - 40 90 02. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/16/20000209BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/16/20000209BIT00840/bit0002.pdf

Dokument & länkar