Ögonläkare använder Lucentis behandlingregim som riktmärke

  •  Resultat från en amerikansk studie(1) visar att patienter fick i genomsnitt 5,6 injektioner med Lucentis och utöver det gjorde man i snitt 2,5 besök utan injektion varje år.
  • Studien visade ingen betydande skillnad mellan antalet injektioner och läkarbesök mellan Lucentis och aflibercept.

På den 16:e årliga europeiska kongressen för International Society for Pharmaeconomics and Outcomes Research (ISPOR) i Dublin, Irland, presenterade Novartis resultaten från en studie av klinisk praxis utförd i USA. Studien, som är en retrospektiv databasanalys av 3000 patienter, visar att patienter i USA som påbörjade sin behandling mot våt AMD med Lucentis (ranibizumab), fick en individuellt anpassad injektionsbehandling och läkarkontroll, vilket är praxis för Lucentispatienter i Europa, istället för månatliga injektioner och kontroller. Patienterna fick i genomsnitt 5,6 injektioner med Lucentis och gick på 2,5 injektionsfria läkarbesök per år. Undersökningen visade också att aflibercept, som lanserades i USA 2011, inte visade någon nämnvärd skillnad i antal injektioner eller injektionsfria läkarbesök i jämförelse med Lucentis.

- Studien ger ytterligare tyngd åt resultaten från kliniska prövningar och den kliniska praxisen om individanpassad behandling med Lucentis som lanserades för mer än sju år sedan. Den här typen av information är väldigt viktig för oss eftersom den ger oss information om hur läkare använder Lucentis i praktiken vid behandling av våt AMD. Det är också intressant att aflibercept har lika många uppföljningsbesök som Lucentis, trots att de två behandlingarna har olika behandlingsrekommendationer. Det visar att det sätt som läkare använder Lucentis på har blivit riktmärke för hur läkare även använder andra anti-VEGF behandlingar i klinisk praxis, säger Dr Dirk Sauer, Global Head, Ophtamology Developement Franschise, Novartis Pharmaceuticals.

Fler studier

En dansk studie(2) visar att blindhet på grund av våt AMD bland personer över 50 år halverades mellan 2000 och 2010. Merparten av minskningen kom efter att Lucentis introducerats 2006.

I LUMINOUS(3) en observationsstudie av klinisk praxis från Tyskland, Nederländerna, Belgien och Sverige visar att Lucentis har en mycket god 1-års säkerhetsprofil för våt-AMD. LUMINOUS är en prospektiv 5-årig, observationsstudie som följer effekt och säkerhet i klinisk praxis.

Information om den amerikanska studien

Målet med studien var att förstå hur behandlingsmönstren för våt AMD ser ut i verkligheten. I USA tillåter de rådande riktlinjerna månatliga injektioner för Lucentis, och doseringar av aflibercept varannan månad efter tre inledande doser. I studien analyserades våt-AMD patienter som inte hade fått anti-VEGF på minst 180 dagar, och som hade fått minst en förskrivning av Lucentis eller aflibercept. Bara patienter med ett års uppföljning togs med i studien. Genomsnittet för antal injektioner och injektionsfria läkarkontroller under ett år samt andelen patienter som fått tre doser under de första tre månaderna, var nyckelfaktorer i studien.

Kliniska data från nästan 3000 patienter som behandlades med Lucentis (n=2799) eller aflibercept (n=117) plockades ut från databasen. Resultatet visade att det överlag inte fanns någon skillnad av betydelse i antalet injektioner mellan Lucentis (5,6) och aflibercept (5,4), även bland dem som fortsatte sin behandling med något av preparaten under ett år.

Genomsnittet i antal ögonkontroller bland regelbundet behandlade patienter visade ingen skillnad av betydelse mellan de två olika läkemedlen, skillnaden var mindre än ett besök per år. Förutom likvärdig injektionsfrekvens och dosering, visade studien också en likvärdig frekvens av byte från Lucentis (28 %) till aflibercept och från aflibercept (23 %) till Lucentis.

Referenser

1. Ferreira A et al. Value Health 2013;16(7):A512
2. Brandi et al. Am J Ophthalmol 2012;153:209–213
3. Holz F et al. British J Ophthalmol 2013; 97 (9):1161-1167

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef, Novartis Sverige AB, tel: 08 732 33 61,
0708 89 33 34, nicklas.rosendal@novartis.com

Prenumerera

Dokument & länkar