Delårsrapport 1 juli - 31 december 1999

DELÅRSRAPPORT 1 JULI - 31 DECEMBER 1999 Resultatöversikt 1 juli - 31 december 1999 (kkr) Koncernen Koncernens resultat uppgår till 82.420. I resultatet ingår realisationsvinster med 81.209, resultat från likviditetsförvaltning (trading) 4.588. Finansiell ställning 31 december 1999 (kkr) Koncernen Bokfört värde på finansiella anläggnings-tillgångar ökade till 157.478. Kassa och bank uppgår till 1.779. Koncernens balansomslutning uppgår till 168.521, varav eget kapital utgör 140.272 (soliditet 83%). Viktiga händelser Av de innehav som fanns vid räkenskapsårets ingång har tre bolag blivit uppköpta av externa parter, mot betalning i förvärvande bolagets egna aktier. Detta avser bolagen E*Trade Nordic AB, Boxman AB samt Intelligence SE AB. Under perioden har Novestra gjort flera nya investeringar, däribland i NetTime AB, Mobilestop.com Inc., Netsurvey AB och Börstipset AB. Bolaget har även deltagit i en nyemission i Svenska Bredbandsbolaget AB. Som ett led i den planerade noteringen på Stockholms Fondbörs O-lista inleddes i november 1999 inofficiell handel av bolagets aktier via Hagströmer & Qviberg Fondkommission. Framtidsutsikter Novestras resultatutveckling kommer i stor utsträckning att vara beroende av finans-marknadens intresse för unga bolag som befinner sig i en expansions- och utvecklings-fas. Under förutsättning att vi får en stabil marknadsutveckling de närmaste kvartalen förväntas en fortsatt positiv resultatutveckling i takt med att ytterligare portföljbolag noteras eller genomför strukturaffärer. Tillgången på möjliga investeringar är fortsättningsvis god och Novestras möjligheter att delta i intressanta affärer har den senaste tiden ökat. Bolaget kommer i framtiden att ytterligare öka sitt fokus mot information, media och affärstjänstesektorn och räknar därvid med att kunna genomföra en del affärer med den egna aktien som betalningsmedel. Novestra har för avsikt att, i större utsträckning än tidigare, samarbeta med internationella aktörer för att därigenom på ett bättre sätt kunna stötta portföljbolagen i deras expansionsplaner. I detta syfte har Novestra etablerat ett samarbete med Broadview Capital Partners i San Francisco. Övrig information Jämförelsesiffror från föregående år finns ej tillgängliga med anledning av att periodiciteten på rapporteringen förändrats. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Stockholm 14 januari 2000. Theodor Dalenson VD ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/14/20000114BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/14/20000114BIT00280/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/14/20000114BIT00280/bit0003.xls Tabeller