Ny forskning med 1 100 patienter från bland annat Sverige visar: Lågt blodsocker på natten håller diabetiker vakna

[Malmö 14 november 2013] –
I World Awake – undersökningen deltog 1 100 personer med diabetes och vid i genomsnitt tre tillfällen under den senaste månaden drabbades de av nattlig hypoglykemi.[1] Av de tre fjärdedelar som både upplevde och oroade sig för dessa besvär uppgav 75 procent att oron påverkade sömnen, vilket i flera fall ledde till allvarliga sömnproblem eller sömnlöshet.[1] Hypoglykemier – eller kraftigt blodsockerfall – är en följd av diabetesbehandling och kan ta sig uttryck i form av darrningar, svettningar, en känsla av frånvaro och obehag till att personen hamnar i koma.

Besvären kommer många gånger inte till sjukvårdens kännedom. Hälften av de undersökta patienterna tog inte upp problemen med sin primärvårdsläkare.[1] 20 procent diskuterade inte problemen med någon sjukvårdspersonal över huvud taget.[1]

”Det är bekymmersamt att se hur stor påverkan besvär med nattlig hypoglykemi, och oron för dem, har på patienterna och att en så stor andel av besvären inte kommer till sjukvårdens kännedom”, säger Susanne Ellfors-Zetterlund, läkare och medical manager, Novo Nordisk Scandinavia AB. ”Det är vanligt att både läkare och patienten kopplar patientens trötthet till andra faktorer. Vi borde uppmuntra patienten att berätta om sina symtom på nattlig hypoglykemi för att på så vis hjälpa läkarna att fatta mer välunderbyggda behandlingsbeslut.”

Nattlig hypoglykemi kan vara allvarlig, och även egenbehandlade besvär har visat sig ha en signifikant påverkan på diabetikernas funktioner, däribland kvaliteten på och mängden sömn.[2] Förutom försämrad glukostolerans[3] kan sömnbrist leda till förhöjt BMI och fetma,[4] högt blodtryck[5],[6] och hjärt-/kärlsjukdom.[7],[8]

De tillfrågade uppgav flera skäl till att inte ta upp besvären med vårdpersonalen: de upplevde inte att besvären var relevanta eller tillräckligt viktiga, de ville inte ta upp läkarens tid med besvären, de antog att vårdpersonalen kände till eller utgick från att besvären förekom.

Sannolikt är det en ännu större andel av besvären som inte kommer till sjukvårdens kännedom. Över två tredjedelar av diabetikerna i undersökningen menade att de kan ha upplevt fler tillfällen med nattliga besvär än de insett.[1]

En kombination av livsstilsåtgärder och insulinbehandling kan hjälpa till att minska förekomsten av nattlig hypoglykemi.[9] Oron för besvär med nattlig hypoglykemi påverkade hur deltagarna behandlade sin sjukdom, till exempel genom att de kontrollerade sitt blodsocker oftare (49 procent), ändrade sin kost (42 procent), minskade sitt insulin (39 procent) eller till och med helt hoppade över sina insulindoser (20 procent).[1]

Forskningsrönen publiceras som en del av kampanjen World Awake, en ny, global undersökning från Novo Nordisk A/S och International Diabetes Federation (IDF, den internationella diabetesfederationen). Syftet är att öka sjukvårdens förståelse för hur diabetiker påverkas av kraftiga nattliga blodsockerfall och uppmuntra till mer förebyggande insatser.

"Vi är glada åt att kunna stödja kampanjen World Awake”, säger Sir Michael Hirst, president för International Diabetes Federation (IDF). ”Det är ofta primärvården som utgör navet i det tvärdisciplinära team som hjälper diabetiker att hantera sin situation. De har i regel möjlighet att informera patienterna om nattlig hypoglykemi och hjälpa dem att förstå vad besvären innebär."

Mer information
Charlotte Zarp-Andersson
EU N&C Human Resources and Communication
Novo Nordisk Scandinavia AB
+ 45 3246 7517

Christina Lloyd
Head of Clinical, Medical and Regulatory,
Novo Nordisk Scandinavia AB
+ 46 706 38 89 22

Om den globala patientundersökningen World Awake
Den globala, kvantitativa studien beställdes och finansierades av Novo Nordisk A/S och genomfördes av Aequus Research Ltd. Den omfattar 1 107 vuxna (över 18 år) typ 1- och typ 2-diabetiker som undersöktes mellan juli och september 2013. Alla deltagarna behandlades med insulin och hade drabbats av lågt blodsocker vid minst ett tillfälle under den senaste månaden. Deltagarna kom från sju länder: Argentina (n=173), Kanada (n=170), Frankrike (n=171), Indien (n=173), Japan (n=150), Sverige (n=100) och Storbritannien (n=170). En kvalitativ studie genomfördes dessutom med trettio personer från varje land i den kvantitativa undersökningen.

Om Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk har sitt huvudkontor i Danmark och är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med 90 års erfarenhet av att leda och utveckla diabetesvården. Företaget har också en ledande ställning inom blödningsbehandling, tillväxthormonterapi och hormonersättningsterapi. Novo Nordisk har cirka 36 000 anställda i 75 länder och saluför sina produkter i mer än 180 länder. Mer information finns på www.novonordisk.com.

Om International Diabetes Federation
International Diabetes Federation (IDF; den internationella diabetesfederationen) är en paraplyorganisation för mer än 200 nationella diabetesförbund i mer än 160 länder. IDF representerar sedan 1950 det växande antalet personer som har eller riskerar att utveckla diabetes. Federationen arbetar globalt för att stärka arbetet med att behandla, förebygga och bota diabetes. www.idf.org

Referenser

[1]  Studien Diabetes World Awake, genomförd av Aequus i augusti 2013 och finansierad av Novo Nordisk A/S.
[2]  Brod, M., Pohlman, B., Wolden, M. et al. Non-severe nocturnal hypoglycemic events: experience and impacts on patient functioning and well-being. Quality of Life Research, 2013; 22: 997-1004
[3]  Knutson KL, Van Cauter E. Associations between sleep loss and increased risk of obesity and diabetes. Ann N Y Acad Sci 2008; 1129: 287-304.
[4]  Cappuccio FP, Taggart FM, Kandala NB et al. Meta-analysis of short sleep duration and obesity in children and adults. Sleep 2008; 31: 619-626.
[5]  Gottlieb DJ, Redline S, Nieto FJ et al. Association of usual sleep duration with hypertension: the Sleep 6Heart Health Study. Sleep 2006; 29: 1009-1014.
[6]  Kawabe H, Saito I. Does short sleep duration in daily life affect morning home blood pressure? Evaluation in Japanese people. Clin Exp Hypertens 2008; 30: 183-190.
[7]  King CR, Knutson KL, Rathouz PJ, Sidney S, Liu K, Lauderdale DS. Short sleep duration and incident coronary artery calcification. JAMA 2008; 300: 2859-2866.
[8]  Ayas NT, White DP, Manson JE et al. A prospective study of sleep duration and coronary heart disease in women. Arch Intern Med 2003; 163: 205-209.
[9]  Diabetes Lifestyle.com. Managing night time hypoglcemia. Finns på: http://www.diabeticlifestyle.com/blood-glucose/tips-managing-nighttime-hypoglycemia. Senast läst i oktober 2013.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar