DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

· Omsättningen ökade med 36% och uppgick till 129 (95) MSEK, varav 66 (48) MSEK under andra kvartalet

· Orderingången ökade med 32% och uppgick till 142 (107) MSEK, varav 75 (57) MSEK under andra kvartalet

· Rörelseresultatet uppgick till 4,0 (7,1) MSEK, varav -1,5 (2,8) MSEK under andra kvartalet

· Resultatet efter skatt uppgick till 3,5 (5,4) MSEK, varav -0,7 (2,2) MSEK under andra kvartalet

· Vinst per aktie uppgick till 0,30 (0,49) kronor, varav -0,09 (0,20) kronor under andra kvartalet

Marknadsläget

Inledningen på 2007 har varit gynnsam ur omsättnings- och orderingångssynpunkt.

Resultat och finansiell ställning

Resultatet har inte utvecklats i linje med omsättningen. De strategiska förändringar som genomförts har resulterat i en stark tillväxt men har också inneburit omstruktureringskostnader. Detta har påverkat resultatet negativt.

Novotek-koncernen redovisar för andra kvartalet 2007 ett rörelseresultat på -1,5 (2,8)

miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till -1,0 (3,1) miljoner kronor.

Nettoresultat per aktie uppgick till -0,09 (0,20) kronor.

Omsättningen uppgick till 66,2 (47,9) miljoner kronor.

Novotek-koncernen redovisar för perioden 1 januari till 30 juni 2007 ett resultat efter

finansnetto på 4,8 (7,6) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 4,0 (7,1)

miljoner kronor.

Nettoresultatet per aktie blev 0,30 (0,49) kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till 3,1 (7,4) procent.

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 129,4 (95,4) miljoner kronor.

Orderingången uppgick till 141,8 (107,5) miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,0 (9,2) miljoner kronor.

För utdelning till aktieägarna har 12,7 (12,7) miljoner kronor använts.

Likvida medel uppgick till 53,5 (68,4) miljoner kronor.

Soliditeten uppgick till 57,1 (62,2) procent.

Förvärv

Inga förvärv har genomförts under andra kvartalet. Integrationen av Infratech som förvärvades under första kvartalet slutfördes under det samma.

Intressanta order

Novotek i Holland fick under andra kvartalet förtroendet av Belgomilk, Belgiens största mejeri, att installera ett komplett system för spårbarhet. Systemet baseras på den helt unika Proficy-familjen som ger Belgomilk en anläggning som är både framtidssäker och anpassningbar. Installationen inkluderar även hela datainsamlingen inklusive dataterminaler och kopplingar till märkningsutrustning.

Inom området Infrastructure erhöll Novotek en strategisk order från Vägverket i slutet av perioden gällande sammankoppling av olika styrsystem i Lundbytunneln i Göteborg. I ordern ingår även avancerad trafikövervakning via CCTV system. Detta ses som en möjlighet att koppla ihop de vitt skilda systemen som finns för övervakning och styrning av tunnlar samt även mot överordnade ledningscentraler och alarmsystem.

Personal

Antalet anställda har under andra kvartalet ökat med två personer.

Den 30 juni 2007 uppgick antalet anställda till 158 personer.

I jämförelse med den 30 juni 2006 är detta en ökning med 30 personer.

Redovisningsprinciper

Från och med 2005 tillämpar Novotek International Financial Reporting Standards, IFRS med de tillägg och undantag som följer av Redovisningsrådets rekommendation 30 och 32.

Delårsrapporten har i upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen 2006.

För flertalet av de rekommendationer som implementerats genom övergången till IFRS kom effekten att bli obefintlig eller begränsad avseende bolagets redovisning.

De IFRS-standarder och tolkningar som trätt i kraft efter den 31 december 2006 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2007.

Investeringar

Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,3 (0,2) miljoner kronor. Investering i balanserade utvecklingskostnader under året uppgår till 0,6 (0,0) miljoner kronor.

Moderbolaget

Omsättningen uppgick under perioden 1 januari – 30 juni 2007 till 2,1 (2,6) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,4 (3,3) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 2,0 (2,5) miljoner kronor.Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 26,6 (38,2) miljoner kronor.

Utsikter

För resterande delen av 2007 förväntas fortsatt god efterfrågan inom Novoteks marknadsområde. Förstärkningarna inom gruppen fortsätter och fokus ligger nu på kompletterande förvärv, förbättring av resultatet samt att säkerställa fortsatt tillväxt. Totalansvar för lösningar, produkter och tjänster inom Novoteks alla teknikområden bedöms få en allt större betydelse.

Nästa rapporttillfälle

Delårsrapport för perioden januari – september år 2007 avges den 24 oktober 2007.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med risker och osäkerheter. Dessa kan exempelvis bestå av uteblivna order, leverans- och kvalitetsproblem från underleverantörer, betalningsinställelser och personalproblem. Det är inte möjligt att beskriva alla de osäkerheter som föreligger.

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö 6 augusti 2007

Novotek AB (publ)

Styrelsen

Göran Andersson

Claes Lindqvist

Torsten Cegrell

Ingvar Unnerstam

Tobias Antius

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius

VD och koncernchef

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För fullständig rapport se bifogad fil.

Om oss

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar. Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA. Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999. Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Uponor, Volvo, VW, Maxit och AAK.

Prenumerera

Dokument & länkar