DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2007

· Orderingången ökade med 28 % och uppgick till 196 (153) MSEK, varav 54 (45) MSEK under tredje kvartalet

· Omsättningen ökade med 26 % och uppgick till 180 (143) MSEK, varav 51 (47) MSEK under tredje kvartalet

· Rörelseresultatet uppgick till 6,4 (10,7) MSEK, varav 2,4 (3,7) MSEK under tredje kvartalet

· Resultatet efter skatt uppgick till 5,3 (8,2) MSEK, varav 1,8 (2,8) MSEK under tredje kvartalet

· Vinst per aktie uppgick till 0,47 (0,74) kronor, varav 0,17 (0,24) kronor under tredje kvartalet

Marknadsläget

De första tre kvartalen av 2007 har varit gynnsama ur omsättnings- och orderingångssynpunkt. Samtidigt har en hel del order fördröjts genom att våra kunder är upptagna med att producera och inte hinner se på nya lösningar i högkonjunkturen.

Resultat och finansiell ställning

Novotek-koncernen redovisar för tredje kvartalet 2007 ett rörelseresultat på 2,4 (3,7)

miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 2,8 (4,0) miljoner kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till 4,6 (7,7) procent.

Nettoresultat per aktie uppgick till 0,17 (0,24) kronor.

Omsättningen uppgick till 50,8 (47,3) miljoner kronor.

Novotek-koncernen redovisar för perioden 1 januari till 30 september 2007 ett resultat efter finansnetto på 7,6 (11,6) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 6,4 (10,7)

miljoner kronor.

Nettoresultatet per aktie blev 0,47 (0,74) kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till 3,5 (7,5) procent.

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 180,2 (142,7) miljoner kronor.

Orderingången uppgick till 195,7 (152,9) miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,4 (9,8) miljoner kronor.

För utdelning till aktieägarna har 12,7 (12,7) miljoner kronor använts.

Likvida medel uppgick till 49,1 (68,9) miljoner kronor.

Soliditeten uppgick till 61,7 (63,5) procent.

Förvärv

Efter periodens utgång har 50 procent av Danproces Engineering A/S i Danmark förvärvats. Danproces arbetar sedan länge med större kunder inom process och tillverkning såväl i Danmark som på världsmarknaden. Under senare år har Novotek och Danproces samarbetat inom området Machine Vision. Parterna ser betydande synergivinster inom detta område genom ett närmare samarbete. Genom investeringen i Danproces läggs grunden för en expansion av Novoteks Machine Visionlösningar.

Företaget Danprocess har idag 8 anställda och finns i Naestved, Danmark. Omsättningen på årsbasis är ungefär 10 miljoner kronor.

Danproces kommer att konsolideras i Novotek-koncernen under fjärde kvartalet.

Personal

Antalet anställda har under tredje kvartalet ökat med en person.

Den 30 september 2007 uppgick antalet anställda till 159 personer.

I jämförelse med den 30 september 2006 är detta en ökning med 32 personer.

Redovisningsprinciper

Från och med 2005 tillämpar Novotek International Financial Reporting Standards, IFRS med de tillägg och undantag som följer av Redovisningsrådets rekommendation 30 och 32.

Delårsrapporten har i upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen 2006.

För flertalet av de rekommendationer som implementerats genom övergången till IFRS kom effekten att bli obefintlig eller begränsad avseende bolagets redovisning.

De IFRS-standarder och tolkningar som trätt i kraft efter den 31 december 2006 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2007.

Investeringar

Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,4 (0,3) miljoner kronor. Investering i balanserade utvecklingskostnader under året uppgår till 0,8 (0,0) miljoner kronor.

Moderbolaget

Omsättningen uppgick under perioden 1 januari – 30 september 2007 till 2,9 (3,7) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3,4 (3,6) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 2,9 (2,5) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 25,8 (38,0) miljoner kronor.

Utsikter

För resterande delen av 2007 förväntas fortsatt god efterfrågan inom Novoteks marknadssegment. Förstärkningarna inom gruppen fortsätter och fokus ligger nu på kompletterande förvärv, förbättring av resultatet samt att säkerställa fortsatt tillväxt. Totalansvar för lösningar, produkter och tjänster inom Novoteks alla teknikområden bedöms få en allt större betydelse.

Nästa rapporttillfälle

Bokslutskommuniké för år 2007 avges den 26 februari 2008.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Koncernen har ett nära samarbete med GE Fanuc som är väsentligt för verksamheten och därmed en riskfaktor. Samarbetet sträcker sig dock mer än 20 år tillbaka i tiden.

Risker kan exempelvis också bestå av uteblivna order, leverans- och kvalitetsproblem från underleverantörer, betalningsinställelser och personalproblem.

Novotek har såväl försäljning som inköp i utländsk valuta och är därmed exponerad mot valutarisker. Koncernen valutasäkrar ej de olika valutaflödena men försöker i görligaste mån balansera de olika valutorna. Det är inte möjligt att beskriva alla de osäkerheter som föreligger.

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö 24 oktober 2007

Novotek AB (publ)

Styrelsen

Göran Andersson Claes Lindqvist

Torsten Cegrell Ingvar Unnerstam

Tobias Antius

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius

VD och koncernchef

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

(för fullständig rapport se bifogad fil)

Om oss

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar. Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA. Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999. Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Uponor, Volvo, VW, Maxit och AAK.

Prenumerera

Dokument & länkar