Halvårsrapport januari - juni 2011

• Orderingången uppgick till 109,9 (105,0) MSEK, varav 61,5 (49,6) under andra kvartalet.

• Rörelseintäkterna uppgick till 100,6 (107,4) MSEK, varav 53,3 (54,4) under andra kvartalet. 

• Rörelseresultatet uppgick till 5,1 (3,7) MSEK, varav 3,4 (1,7) under andra kvartalet.

• Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,2 (2,7) MSEK, varav 3,6 (1,3) under andra kvartalet.

• Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 (1,7) MSEK, varav 2,3 (0,7) under andra kvartalet.

• Resultat per aktie uppgick till 0,4 (0,2) kronor, varav 0,2 (0,1) under andra kvartalet.

 

MARKNADSLÄGE

Under kvartalet ökade avslutsbenägenheten på marknaden. Dessutom fortsatte offertstocken att växa snabbare än orderingången på alla marknader.

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Inom området produktionsplanering fick Novotek flera genombrottsorder hos nya kunder. Satsningen i Tyskland fortsatte i rätt riktning, men det belastade resultatet även under andra kvartalet.

 

UTSIKTER

Marknaden för industriella IT-lösningar har förbättrats. Även investeringarna inom automation har ökat, framförallt i Norden. Det ser i dagsläget ut som om detta kommer att fortsätta under resterande delen av 2011, men osäkerheten har ökat på grund av makroekonomiska faktorer.

 

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

Perioden april-juni 2011

Novotekkoncernen redovisar för andra kvartalet 2011 ett rörelseresultat på 3,4 (1,7) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 3,6 (1,3) miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 0,2 (0,1) kronor. 

Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 53,3 (54,4) miljoner kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till 6,4 (3,2) procent.

Orderingången uppgick till 61,5 (49,6) miljoner kronor.

Perioden januari-juni 2011

Novotekkoncernen redovisar ett rörelseresultat på 5,1 (3,7) miljoner kronor.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,2 (2,7) miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 0,4 (0,2) kronor. 

Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 100,6 (107,4) miljoner kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till 5,0 (3,4) procent.

Orderingången uppgick till 109,9 (105,0) miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,9 (1,2) miljoner kronor.

Likvida medel uppgick till 35,5 (33,0) miljoner kronor. Soliditeten uppgick 57,5 (57,2) procent.

 

UTDELNING

För utdelning till aktieägarna har 10,6 miljoner kronor utbetalats.

 

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Efter balansdagen har inga väsentliga händelser skett. Det har inte skett några väsentliga förändringar i koncernstrukturen efter balansdagen.

 

PERSONAL

Antalet anställda har under perioden januari till juni minskat med 2 personer. Den 30 juni 2011 uppgick antalet anställda till 128. I jämförelse med den 30 juni 2010 är detta en minskning med 6 personer.

 

INVESTERINGAR

Årets bruttoinvesteringar under första halvåret i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,2 (0,3) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under första halvåret upp- går till 1,1 (1,5) miljoner kronor.

 

MODERBOLAGET

Rörelseintäkterna uppgick för första halvåret 2011 till 5,0 (5,4) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,6 (6,9) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 5,3 (7,0). Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 8,9 (10,7) miljoner kronor. 

 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

16 november 2011 Delårsrapport juli-september 2011

16 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Bolaget sålde under 2009 Novotek Systems Oy till företagsledningen i Finland. Det betalningsmässiga fullgörandet av denna affär kommer att ske under 5 år. Detta långsiktiga lån utgör en viss risk för Novotek koncernen beroende på marknadsutvecklingen för Novotek Systems Oy efter övertagandet. Denna risk kompenseras dock delvis av att Novotek enligt ingånget avtal har full insyn i Novotek Systems Oy efter övertagandet i kombination med säkerheter i bolaget. Koncernen kommer därför noggrant att övervaka denna utveckling för att minimera risken i detta kreditåtagande.  Hitintills har alla åtaganden fullgjorts enligt avtalet. Fordran per 30 juni 2011 uppgår till 3,3 miljoner kronor.

Koncernen har ett nära samarbete med GE Intelligent Platforms som är väsentligt för verksamheten och därmed en riskfaktor. Samarbetet sträcker sig 25 år tillbaka i tiden.

 Risker kan exempelvis också bestå av uteblivna order, leverans- och kvalitetsproblem från underleverantörer, betalningsinställelser och personalproblem.

Novotek har såväl försäljning som inköp i utländsk valuta och är därmed exponerad mot valutarisker. Koncernen valutasäkrar ej de olika valutaflödena men försöker i görligaste mån balansera de olika valutorna.

Novotek Systems Oy genomgick våren 2009 en skatterevision. Enligt korrespondens med finska skattemyndigheterna har bolaget drabbats av en tillkommande skattedebitering uppgående till cirka 1,3 miljoner kronor som följd av denna granskning. Styrelsen och ledningen anser dock skälen för dessa tillkommande skattedebiteringar vara felaktiga, en inställning som även delas av koncernens skatteexperter. Bolagets ledning anser att det svenska moderbolaget kommer att kunna erhålla motsvarande skattesänkning för dessa taxeringsperioder. Det finns ett gällande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Finland och ärendet har därför överlämnats till berörda myndigheter för att avgöra var skatten skall betalas.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna halvårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks halvårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats med undantag för vissa nya standarder och tolkningar som tillämpas från och med 1 januari 2011.

Som framgår av årsredovisningen för 2010 skall omarbetade IFRS 3, Rörelseförvärv och ändrade IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter tillämpas från och med den 1 januari 2010. Omarbetade IFRS 3 och ändrade IAS 27 har inte påverkat Novoteks redovisning.

Halvårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2.3 Redovisning för juridisk person.

Övriga IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2010 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2011, då de nya eller förändrade standarderna endast utgörs av förändringar avseende upplysningar eller presentation.

 

UNDERSKRIFT

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 17 augusti 2011

 

Novotek AB (publ)

Styrelsen

 

Göran Andersson, Ordförande

Claes Lindqvist

Olof Sand Fredrik Svensson

Ingvar Unnerstam

Tobias Antius, Verkställande direktör

 

INFORMATION

För ytterligare information kontakta:  

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

 

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com  

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti, 2011 kl. 15.00 (CET).

NOVOTEK AB

VERKSAMHETEN

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,  Fortum, Jotun,  Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

 

 

Novotek AB

Box 16014

200 25 Malmö

Tel: 040-316900

Fax:  040-947617

www.novotek.com

info@novotek.com

Org. nummer: 556060-9447

 

 

(för fullständig rapport, inkl tabeller, se bifogad fil)

 

 

Om oss

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar. Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA. Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999. Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Uponor, Volvo, VW, Maxit och AAK.

Prenumerera