KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i NOVOTEK AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 juli 2009 klockan 9.00 i Novoteks lokaler på Industrigatan 39, 212 28 Malmö

Deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman skall:

- vara införd i den av Värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast den 23 juli

- anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 23 juli klockan 12.00

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 23 juli 2009.

Anmälan om deltagande i stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per telefon 040-316900, per fax 040-947617, per post Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö eller per e-post info@novotek.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan skall därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om försäljning av Novotek Systems Oy

7. Stämmans avslutande

Övrigt

Anledningen till stämman är, i enlighet med den s.k. ”LEO”-lagen, att besluta om försäljningen av Novotek Systems Oy till den lokala ledningen. Underlag för bolagsstämman kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på Novoteks hemsida från den 16 juli.

Malmö 29 juni 2009

Novotek AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius Martin Appelfeldt

CEO och verkställande direktör CFO

040-316915, 073-6338915 040-316932, 073-6338932

tobias.antius@novotek.com martin.appelfeldt@novotek.com

Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för Industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Volvo, VW, Maxit och AAK.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö

Tel: 040-316900

Fax: 040-947617

www.novotek.com

info@novotek.com

Organisationsnummer: 556060-9447

Om oss

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar. Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA. Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999. Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Uponor, Volvo, VW, Maxit och AAK.

Prenumerera

Dokument & länkar