Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 · Resultatet efter finansnetto ökade med 22 % till 6,0 (4,9) MSEK · Omsättningen ökade till 106 (98) MSEK · Orderingången ökade till 111 (102) MSEK · Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 0,37 (0,29) kronor · Fortsatt förbättring av marknadsläget Marknadsläget Den förbättring av marknaden som kunde konstateras tidigare under året har fortsatt även under tredje kvartalet. Årets tredje kvartal blev betydligt bättre än motsvarande period år 2000. Efterfrågan på produkter har förbättrats. Marknadens intresse för att använda den nya teknologi som Novotek tillhandahåller har ökat, då man i dagens konjunktur behöver undersöka nya metoder för att öka sin produktivitet. Under kvartalet har en ny produkt lanserats som utvecklats av Novoteks samarbetspartner Intellution i USA. Produkten kallas iHistorian och är viktig som infrastruktur för Novoteks lösningar. Produkten har nu lanserats på bred front. Ytterligare order av genombrottskaraktär har erhållits på Proficy, Novoteks nya produkt inom MES och Plant Intelligence. Resultat och finansiell ställning Novotek-koncernen redovisar för tredje kvartalet 2001 ett resultat efter finansnetto på 1,4 (-1,0) miljoner kronor. Under tredje kvartalet år 2000 ingick också återbäring från Alecta (SPP) med 1,6 miljoner kronor. Koncernens omsättning ökade med 24,3 procent och uppgick till 31,7 (25,5) miljoner kronor. För perioden 1 januari till 30 september 2001 redovisas ett resultat efter finansnetto på 6,0 (4,9) miljoner kronor. Detta innebär en resultatförbättring med 22 procent. Rensat från jämförelsestörande poster uppgår resultatförbättringen till 88 procent. Nettoresultatet per aktie blev 0,37 (0,29) kronor. Bruttomarginalen uppgick till 6,3 (3,8) procent. Koncernens omsättning uppgick under perioden till 105,8 (97,5) miljoner kronor. Orderingången ökade till 111,1 (102,2) miljoner kronor. Under perioden var kassaflödet -1,2 (-11,9) miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt positivt. Till aktieägarna har 5,3 miljoner kronor delats ut. Likvida medel ökade till 55,0 (53,4) miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 68,8 (65,9) procent. Redovisningsprinciper Novotek tillämpar med början från 1 januari 2001 Redovisningsrådets rekommendation RR 11 för både löpande räkningsuppdrag och uppdrag till fast pris. Härvid framkommer resultatet i takt med uppdragets genomförande. Ett grundläggande villkor för successiv vinstavräkning är att intäkter, kostnader och upparbetningsgraden för uppdraget kan storleksbestämmas på ett tillförlitligt sätt. Övergången till successiv vinstavräkning har medfört en ökning av omsättning och rörelseresultat med 3,6 miljoner kronor jämfört med tidigare använd princip. Jämförelsetalen i denna rapport har omräknats efter de nya principerna i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 5. Den ackumulerade effekten av byte av redovisningsprincip har, med beaktande av skatteeffekten, redovisats som en korrigeringspost i ingående eget kapital. Viktiga händelser under tredje kvartalet Strategiskt samarbetsavtal med Mountain Systems Inc Novotek har tecknat ett exklusivt leveransavtal med Mountain Systems Inc. avseende deras produkt Proficy. Avtalet omfattar marknaderna i Norden och Tyskland. Mountain Systems är ett amerikanskt bolag som bildades 1994 för att utveckla produkter inom området Fabriksinformation (MES). Med deras produkt Proficy reduceras programmeringsarbetet betydligt. Konsulttjänster ersättes av produkter. Proficy har en rad färdiga moduler för till exempel kvalitetsuppföljning, spårbarhet, recepthantering, internetbaserad rapportering och koppling till affärssystem. Det finns många referenser från olika branscher och under senare tid har exempelvis Procter & Gamble beslutat att använda Proficy i 35 olika fabriker runt om i världen. En annan användare med flera installationer är Stora Enso. Novotek har redan tecknat de första orderna och marknadsintresset är mycket stort. Proficy är en viktig produkt i Novoteks satsningar på Plant Intelligence. IHistorian Under kvartalet har produkten iHistorian lanserats genom en rad seminarier. Den nya produkten är mycket viktig för Novotek och passar väl in i Novoteks strategi för Plant Intelligence. Alla anställda kan med denna teknik få information direkt på sin PC om vad som händer i fabriken både momentant och historiskt. Med datorstöd kan informationen förädlas så att den blir uttryckt i relevanta termer för användaren. Datalistor med gammal information ersättes av aktuell sekundsnabb information direkt på persondatorn. Användaren kan ställa intelligenta sammansatta frågor mot historiska process- och labdata för att kunna se samband och optimera. National Oilwell National Oilwell som är världsledande på utrustningar för borrning, produktion och distribution av olja och gas har valt Novoteks iFIX som systemlösning och slutit ett långsiktigt avtal om leveranser av iFIX med Novotek. Avtalet avser också tjänster för anpassning av produkten till National Oilwells behov. Ordersumman bedöms uppgå till mer än 10 MSEK att levereras under de närmaste 2-3 åren. Mycket talar för att leveranserna kan fortsätta under ytterligare många år. Novoteks iFIX kommer att ingå i National Oilwells styr- och övervakningssystem för borrutrustningar för oljeborrplattformar. De första leveranserna kommer att installeras i Mexikanska golfen och i Nordsjön. Novotek Sverige och Novotek Convident blir ett bolag Novotek förvärvade Convident årsskiftet 1999/2000. Integrationen med Novotek Sverige har sedan dess skett succesivt. Under februari i år flyttade bolaget in i samma lokaler som Novotek Sveriges Malmökontor. Personal Antalet anställda har under tredje kvartalet minskat med 3 personer. Den 30 september 2001 uppgick antalet anställda till 114 personer. I jämförelse med den 30 september 2000 uppgår minskningen till 7 personer. Investeringar Periodens bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,8 (1,2) miljoner kronor. Dessutom har 16% av Novotek Cogency förvärvats under första kvartalet i enlighet med ursprungligt träffat avtal och Novotek äger därefter 68 % av bolaget. Köpeskillingen för dessa aktier uppgår till 0,8 miljoner kronor. Moderbolaget Nettoomsättningen uppgick under perioden 1 januari-30 september 2001 till 2,0 (1,6) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,2 (0,7) miljoner kronor. I årets resultat ingår utdelning från koncernföretag med 3,0 (0,0) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 34,0 (36,3) miljoner kronor. Utsikter Marknaden har succesivt förbättrats. Pågående marknadssatsningar bedöms öka Novoteks marknadsandelar. Novoteks nya lösningar för Plant Intelligence bedöms relativt snart ha en stor betydelse för Novotek. Nästa rapporttillfälle Bokslutskommuniké för år 2001 avges den 19 februari 2002. Malmö 24 oktober 2001 Novotek AB (publ) Göran Andersson VD och koncernchef Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00360/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00360/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar