Kvartalsredogörelse kvartal 1

Nettoomsättningen uppgick till kSEK 5 824 (9 549)
Resultat före skatt uppgick till kSEK -725 (874)                                                     
Eget kapital uppgick vid periodens slut till kSEK 9 361 (9 827)
Likvida medel uppgick vid periodens slut till kSEK 5 818 (10 724)

Sammanfattning

Omsättningen för kvartal 1, perioden juli till september 2015, uppgick till kSEK 5 824 (9 549).

Resultat före skatt uppgick till kSEK -725 (874). Orsaken till det negativa resultatet är att räkenskapsåret börjar med en semestermånad med majoriteten av personalen på semester och få genomförda undersökningar. Likviditeten är god och uppgick vid periodens slut till kSEK 5 818 (10 724)

Bolagets verksamhet

Novus Group International AB (publ) erbjuder undersökningar och rådgivning inom Opinion (opinions- och samhällsmätningar), Marknad (varumärke & kommunikation affärsutveckling samt media) och Loyalty (kund & medarbetare). Novus undersökningsidé fokuserar på timing och närvaro, dvs. på plats när och där det händer med handlingsinriktade analyser.

Novus erbjuder undersökningar med:

  • Trovärdighet, våra kunder kan alltid lita på att en Novus undersökning ger en korrekt bild.
  • Nytänkande, Novus kombinerar kunskap och erfarenhet med innovation
  • Precision där handlingsinriktade analyser står i centrum.
  • Snabbhet vilket innebär att vi generellt sett kortar ledtider mellan beställning och leverans och genomför snabbare undersökningar.

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på Aktietorget sedan juni 2007.

Bolagets utveckling under perioden juli-september 2015

Kvartal 1 har inneburit en del nya kunder, försäljningstakten är god.

Omsättningen uppgick till kSEK 5 824 (9 549) vilket är en sänkning med 61 % jämfört med motsvarande period 2014. Resultat före skatt uppgick till kSEK -725 (874).

Jämfört med 2014 så har bolaget är omsättning och resultat lägre, men det beror på att supervalåret ökade på bolagets omsättning och vinst under motsvarande kvartal 2014, inte att verksamheten som sådant nu är på nedgång, tvärt om ser vi ett ökat intresse för övriga affärsområden.

Vår lönsamhet per undersökning ökar och efterfrågan på våra undersökningar är god.

Vi ser ett behov av att rekrytera ytterligare undersökare och kommer att sikta på en fortsatt expansion

Bolagets likvida ställning är stark, uppgick vid periodens slut till kSEK 5 818 (10 724).

Novus är fortsatt ett av de mest citerade undersökningsföretaget på den svenska marknaden.

Händelser efter periodens slut

Novus har rekryterat tre nya medarbetare, och söker ytterligare två erfarna konsulter

Antal aktier

Antal utestående aktier är 10 372 250 stycken.

Om oss

Novus genomför opinions- och marknadsundersökningar med erfarenhet i kombination med nya angreppssätt som plattform. Nyckelord i verksamheten är timing och närvaro - på plats när och där det händer med handlingsinriktade analyser.

Prenumerera

Dokument & länkar