Nuevolution har slutfört en riktad emission som tillför bolaget 110 MSEK före transaktionskostnader

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

25 maj 2018

Nuevolution AB (publ) ("Nuevolution" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande som gavs av Nuevolutions årsstämma den 12 oktober 2017 och i enlighet med vad Bolaget indikerade i ett pressmeddelande från den 24 maj 2018, beslutat att genomföra en riktad emission av aktier till en teckningskurs om 16,50 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 8 procent jämfört med det volymviktade genomsnittspriset på Nuevolutionaktien under de senaste 30 handelsdagarna. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Ett antal svenska och internationella investerare samt de nuvarande aktieägarna Industrifonden, SEB Pensionsstiftelse och Sunstone Capital har tecknat aktier i den riktade emissionen. Bolaget anser att flexibiliteten i en placering utan företrädesrätt för befintliga aktieägare skapar de bästa förutsättningarna för att bredda aktieägarbasen bland svenska och internationella institutionella investerare och samtidigt tillföra kapital på ett tidseffektivt sätt. Bolaget avser att använda intäkterna från den riktade emissionen till att fortsätta utbyggnaden av sin pipeline för att möjliggöra att fler program vidareutvecklas, att specifika program utvecklas för att bli redo för klinisk utveckling samt att övergripande ytterligare stärka Bolagets kapacitet att slutföra affärsavtal.

Alex H. Gouliaev, VD för Nuevolution, kommenterar:

”Vi är mycket glada över att kunna informera om detta kapitaltillskott som gör det möjligt för oss att utöka satsningarna på vår pipeline samt vidareutveckla vår pipeline mot framtida klinisk utveckling och ytterligare partnerskap. Genom den riktade emissionen har Nuevolution också uppnått ett av sina viktigaste mål, det vill säga att stärka aktieägarbasen med flera institutionella investerare som ansluter sig till nuvarande ägare. Vi välkomnar våra nya aktieägare och vill också tacka de befintliga ägarna för deras fortsatta förtroende. Sammantaget ger denna transaktion Bolaget en stark grund för att genomföra ett antal värdeskapande aktiviteter under 2018 och därefter.”

Den riktade emissionen förväntas tillföra Bolaget 110 MSEK före transaktionskostnader. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Den riktade emissionen kommer att leda till en ökning av antalet aktier i Nuevolution med 6 666 667, från 42 858 236 till 49 524 903 och en ökning av aktiekapitalet med 6 666 667 SEK, från 42 858 236 SEK till 49 524 903 SEK, vilket resulterar i en utspädning på cirka 13 procent för Nuevolutions befintliga aktieägare efter den riktade emissionen.

För att underlätta leverans av aktier till investerarna i den riktade emissionen kommer Industrifonden att låna ut aktier till Carnegie Investment Bank. Aktierna kommer att returneras när den riktade emissionen registrerats hos Bolagsverket.

I samband med den riktade emissionen har Bolaget kommit överens om en lock up-förbindelse, med sedvanliga undantag, för framtida aktieemissioner för en period av 90 kalenderdagar efter likviddatum. Dessutom har ledningen, styrelseledamöter, Industrifonden, SEB Pensionsstiftelse, SEB Utvecklingsstiftelse, SEB Venture Capital och Sunstone Capital, i samband med den riktade emissionen, beslutat att inte sälja några aktier i Nuevolution under lock up-perioden, med förbehåll för sedvanliga undantag.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat Bookrunner och Redeye har agerat Joint Lead Manager och Vinge har agerat juridisk rådgivare till Bolaget i samband med den riktade emissionen.

För mer information, kontakta gärna:

Alex Haahr Gouliaev, VD

Tel: +45 3913 0902

E-mail: ahg@nuevolution.com 

Henrik Damkjaer Simonsen, CFO

Tel: +45 3913 0947

E-mail: hs@nuevolution.com 

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018 kl. 08:00 CET.

Om Nuevolution AB (publ) 

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Nuevolution AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.

Viktig information

Utsändandet, tillkännagivandet eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska själva informera sig om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Nuevolution. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen är inte ett prospekt i enlighet med kraven i EU-direktiv 2003/71 / EG ("Prospektdirektivet"). I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektdirektivets mening.

I Storbritannien distribueras detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och är endast riktat till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till, är endast tillgänglig för och kommer bara involvera, "kvalificerade investerare" som är (i) personer med yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av definitionen av "investment professionals" i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"); eller (ii) enheter med högt nettovärde som omfattas av artikel 49.2 a-d i förordningen (alla sådana personer tillsammans kallas "relevanta personer"). I Storbritannien är investeringar eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder på grundval av detta dokument och ska inte agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta" , "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Om oss

"Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Prenumerera

Dokument & länkar