BESLUT VID OBDUCATS ÅRSSTÄMMA

(NGM: OBDU B)

Vid årsstämman den 18 juni 2009 fattades beslut i enlighet med de förslag som tidigare har offentliggjorts.

Således beslöts att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna utan att 2008 års resultat skulle avräknas mot överkursfonden. Vidare fastställdes resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen samt beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Henri Bergstrand, Lars Montelius, Ingrid Osmundsen, Björn Persson, Werner Uhlmann och Tord Wingren. Henri Bergstrand omvaldes till styrelseordförande. André Bergstrand och Håkan Thorbjörnsson nyvaldes till styrelsesuppleanter. Beslöts vidare att arvode till styrelsen oförändrat skall utgå med 175.000 kronor per ledamot och därutöver, oförändrat, med 30.000 kronor per månad till Lars Montelius i egenskap av arbetande styrelseledamot och 60.000 kronor per månad till Henri Bergstrand i egenskap av arbetande styrelseordförande. Var och en av styrelsesuppleanterna skall erhålla arvode med 5.000 kronor per ordinarie styrelsemöte som vederbörande deltar i, dock högst 50.000 kronor. Styrelseledamöter och suppleanter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall liksom tidigare kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Auktoriserade revisorn Elna Lembrér Åström omvaldes som ordinarie revisor och auktoriserade revisorn Maria Ekelund nyvaldes som revisorssuppleant.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslöts om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, innebärande främst att gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 höjdes till lägst 33 miljoner och högst 132 miljoner samt gränserna för antalet aktier i § 6 höjdes till lägst 330 miljoner aktier och högst 1.320 miljoner aktier.

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om emission av så kallade units med företrädesrätt för bolagets aktieägare och innehavare av bolagets konvertibler 2008/2011. A-aktieägare och innehavare av A-konvertibler skall ha företrädesrätt till A-units och B-aktieägare och innehavare av B-konvertibler skall på samma sätt ha företräde till B-units. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 10 juli 2009 och teckning av units skall ske under tiden från och med den 15 juli till och med den 11 augusti 2009. Styrelsens beslut om fastställande av vissa villkor i emissionen har offentliggjorts genom ett pressmeddelande den 18 juni 2009. Ett prospekt avseende emissionen kommer att offentliggöras före teckningstidens början.

Årsstämman beslöt slutligen att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till teckning av B-aktier. Bemyndigandet får endast utnyttjas för att infria ett åtagande av bolaget att erlägga marknadsmässig garantiprovision i form av aktier och/eller teckningsoptioner till en eller flera garanter av den föreslagna unitemissionen.

Informationen är sådan som Obducat AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juni 2009 klockan 08.00.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar