DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2001

* Försäljning av nanoimprintutrustningar igång – order från universiteten i Louisville och Idaho

* Grundpatent beviljat för nanoimprinttekniken

* USA-patent beviljat för EFAACE etsteknik samt ytterligare svenskt patent för kompletterande etsteknik

* Kostnadsreduktionsprogrammet under genomförande

* Negativ påverkan genom den generella nedgången i världskonjunkturen

Verksamheten

Obducat utvecklar och säljer teknik och processer för produktion och analys av mycket små strukturer (mikro- och nanostrukturer). Till grund för bolagets affärsidé ligger IT-industrins krav på högre kapacitet. Lösningarna riktas till företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats verksamhet och kärnkompetens baseras på en kombination av tre teknologier: elektronstrålelitografi, nanoimprintlitografi och Obducats patenterade etsmetod EFAACE. Obducats marknad är global för samtliga applikationer.

Obducat finns i Sverige och Storbritannien, huvudkontoret är beläget i Malmö. Aktien är noterad på Nordic Growth Market.

Koncernrapporteringen omfattar affärsområdena Obducat Technologies AB, Obducat CamScan Ltd samt Obducat Xicon AB.

I Obducat Technologies AB samlas teknikprojekten, d v s elektronstråleteknik, etsteknik och nanoimprintteknik. Dessa tekniker riktar sig främst mot marknadssegmenten optiska lagringsmedia, mönsterkortsindustrin och hårddiskindustrin (s k ”patterned media”).

Inom Obducat CamScan tillverkas och marknadsförs högkvalitativa, avancerade svepelektronmikroskop.

Obducat Technologies

Utvecklingsarbetet har under perioden koncentrerats på att uppnå ”Proof of Concept” avseende EBR 25 GB samt utveckling av de industriella processerna för DIMAS och EFAACE.

I DIMAS-projektet planeras nu genomförandet av ett test av masteringutrustningen i en industriell miljö under slutet av året.

I EBR-projektet har framsteg gjorts avseende de kritiska variablerna för att uppnå 25 GB- specifikationen.

Utvecklingsprojektet för Siemens (etsteknik) har för tillfället stoppats p g a den avvaktande hållning som finns i marknaden.

Obducat har beviljats ytterligare ett patent i Sverige samt ett grundpatent för etstekniken i USA.

Etsutrustningen för EFAACE-tekniken testas i samarbete med en mönsterkortstillverkare.

För nanoimprintlitografimaskinen, NIL, har order erhållits från universitetet i Idaho USA. Försäljningen innehåller också avtal om samarbete avseende teknikutveckling där Obducat garanteras del i framtida resultat.

Obducat CamScan

Faktureringen t o m tredje kvartalet överstiger föregående års och uppgår till 18,6 MSEK (11,3 MSEK)..

Styrelsen har fattat beslut att under fjärde kvartalet avveckla den vidare utvecklingen av elektronstrålelitografisystemet EBL mot bakgrund att bolaget fokuserar på sina kärn-områden.

Obducat Xicon

Den av styrelsen tidigare beslutade avvecklingen av Obducat Xicons verksamhet pågår. Ett avslut med en av intressenterna beräknas vara klart före november månads utgång.

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning uppgår till 23 912 KSEK (23 694 KSEK).

Det under perioden genomförda kostnadsbesparingsprogrammet kommer att ge full effekt först under mars 2002. Totalt varslades 10 personer (utöver de varsel som tidigare lagts i Obducat Xicon) och dessa har nu lämnat bolaget.

Resultat före skatt uppgår till – 48 848 KSEK (- 23 988 KSEK).

Resultatet per 2001-09-30 inkluderar dels en avsättning för uppsagd personal om c:a 1,1 MSEK, dels en avvecklingsreserv avseende Obducat Xicon AB om 10 MSEK. En allt mindre del av utvecklingsarbetet aktiveras. Effekten av detta jämfört med föregående år är c:a –5 MSEK.

Ökade resurser har lagts på marknadssidan, vilket ytterligare påverkat företagets kostnader med 2,3 MSEK.

Likviditet och finansiering

Likvida medel uppgår till 20 614 KSEK (21 961 KSEK) varav i moderbolaget 13 097 KSEK.

Obducat kommer under första kvartalet 2002 att vara i behov av någon form av kapitaltillskott. Planering för detta har påbörjats.

Obducats aktie

Vid bokslutstillfället uppgick totalt antal aktier i bolaget till 94 556 665 (varav 88 256 665 B-aktier om nominellt 2,90 SEK). Vid årsskiftet uppgick totalt antal aktier till 94 546 765. Genomsnittligt omsatta aktier per dag under perioden 1 januari – 30 september 2001 uppgick till 81 952 B-aktier motsvarande ett genomsnittligt värde på 3:18 SEK. Totalt antal omsatta B-aktier för samma period uppgick till 15 407 073.

Antalet B-aktieägare i bolaget per den 30 september 2001 uppgick till 16 411. De fem största ägarna enligt SIS Ägarservice är:

Ägare A-aktier B-aktier % akt kap % röster

Skandifinanz AG 0 11 411 122 12 8

Bergstrand, Henri, fam o bol 3 150 000 1 262 550 5 22

Olsson, Lennart, fam o bol 3 150 000 1 251 990 5 22

Banco fonder 0 3 191 150 3 2

Hedensbergs Godsförvaltning 0 1 055 250 1 1

Investeringar

Under rapportperioden har investeringar skett med 12 518 KSEK. Av detta avser 11 307 KSEK investeringar i utvecklingsarbete.

Utsikter för helåret

På grund av den allmänna avmattningen inom världsekonomin, och då särskilt elektronik- och telekomindustrin, är läget mer svårbedömt än tidigare. En stor del av Obducats potentiella marknad har påverkats negativt av den världspolitiska situationen. Förhoppningsvis är detta enbart temporärt, men dessa negativa konjunkturtendenser kommer att påverka Obducats tidplan avseende de nya teknikerna. Den för året prognosticerade omsättningsökningen på dubblerad omsättning till 60 MSEK kommer därmed inte att nås.

De ekonomiska effekterna av kostnadsreduktionsprogrammet och avvecklingen av Obducat Xicon AB beräknas uppgå till c:a 12 MSEK på årsbasis och kommer att vara fullt genomfört under första kvartalet 2002.

Som framgår ovan har Obducats resultat per tredje kvartalet 2001 belastats med hela den kostnad som avvecklingen förväntas medföra.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Ett grundpatent avseende nanoimprint har beviljats. Detta ger Obducat ensamrätt till en av de viktigaste faktorerna för kopiering av nanostrukturer över stora ytor, vilket möter marknadens industriella behov.

Obducat har fått ytterligare en order från USA avseende nanoimprintutrustning. Köpare är universitetet i Louisville och ordern inkluderar ett samarbetsavtal för framtida utveckling av tekniken.

Information

Bokslutskommunikén offentliggörs den 28 februari 2002.

Malmö den 22 oktober 2001

På uppdrag av styrelsen

Thomas Pileby

Verkställande direktör

Obducat AB (publ)

org. nr 556378-5632

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Prenumerera

Dokument & länkar