DELÅRSRAPPORT OBDUCAT AB (PUBL.) JANUARI – JUNI 2007

· Periodens omsättning uppgick till 17,2 (20,4) MSEK

· Resultat före skatt var – 23,6 ( - 18,5) MSEK samt resultat per aktie före utspädning -0,07 (-0,07) SEK

· Order avseende ett SindreTM 60 system från världsledande Epistar

· Bruttomarginalen uppgick till 53 % (61 %)

· 85% av konvertibellånet konverterat till aktieroch teckningsoptionerna utnyttjade till 74%

· Obducat har tecknat exklusivt distributörsavtal med Canon Marketing Japan

Försäljning/Marknad (Samtliga belopp nedan är, om ej annat anges, uttryckta i KSEK)

Periodens redovisade omsättning uppgick till 17,151 (20,374). Bruttomarginalen har påverkats av en lägre andel NIL-produkter (Nano Imprint Litografi).

Vid rapportperiodens utgång har orderstocken ökat till 13,2 (7,0) MSEK.

En viktig milstolpe har passerats i och med ordern i juni månad avseende ett SindreTM 60 system. Kunden är det Taiwanbaserade optoelektronikföretaget Epistar. Epistar är världens ledande LED-tillverkare (Light Emitting Diode). I och med ordern har Obducat ytterligare en kund som använder bolagets NIL-teknik för massproduktion av komponenter vilka ingår i konsumentelektronikprodukter som redan är tillgängliga i konsumentled. Obducat befäster därmed positionen som den ledande aktören inom NIL.

Obducat har under rapportperioden också passerat ytterligare en viktig milstolpe i och med ordern av ett NIL-system för forskning och utvecklingsändamål från STMicroelectronics, en av Europas ledande halvledaretillverkare som nyligen skapat ett Joint Venture med Intel och Francisco Partners inom icke-volatila minneslösningar. Detta innebär att Obducat tar ytterligare steg in i applikationsområdet halvledare, där nu NIL-tekniken successivt kommer att bli mer efterfrågad.

Resurserna i bolaget har huvudsakligen använts i de pågående industriella kundprojekten vilka ligger på varierande stadier i besluts- och upphandlingsprocessen. Gemensamt för dessa kundprojekt är en målsättning att starta industriell massproduktion av flera olika typer av komponenter. Obducat bedömer att marknads- och utvecklingspotentialen för bolaget är oförändrat god.

Obducats strategiska arbete att skapa långsiktiga kundrelationer har resulterat i att flera pågående aktiviteter nu går in i nästa fas. Obducat är engagerat i utvecklingsprojekt med ett flertal aktörer inom de fokuserade applikationsområdena optoelektronik, magnetisk- och optisk minnesmedia, displayer samt HDI (High Density Interconnects). I flera av dessa projekt genomförs omfattande utvärderingar i syfte att skapa beslutsunderlag för de respektive aktörernas val av partner i industrialiseringsprocessen.

Obducat har under perioden skrivit ett exklusivt distributörsavtal med Canon Marketing Japan (Canon MJ). Canon MJ ansvarar i och med undertecknandet av distributörsavtalet för försäljning och service av Obducats samtliga produkter på den japanska marknaden. I Japan har Canon MJ mer än 60 procent av marknaden inom UV-litografi vilket innebär att det finns en mycket väletablerad service- och supportfunktion för Obducats produkter i Japan.

Inriktningen på dotterbolaget Obducat Camscan Ltd. är koncentrerad till utveckling och produktion av elektronstrålekolumner för Obducats EBR (Electron Beam Recorder) samt SEM (svepelektonmikroskop). Under 2006 lanserades en ny elektronstrålekolumn vilket innebar att produktplattformen för både EBR och SEM förstärktes. Obducat har under perioden fått ytterligare två order avseende den nya SEM produkten kallad Apollo. Obducat erhöll även en order avseende en SEM produkt kallad X500 vilket är ett system specialiserat för mikroskopi vid höga temperaturer. Obducat har i X500 systemet en unik lösning och metod för att genomföra analyser vid höga temperaturer. Denna metod har potential att etableras som en standardmetod vilket i sin tur kan medföra en stor global marknadspenetration för denna produkt.

Forskning och utveckling

För Obducat är forskning och utveckling en av grundstenarna. Obducat har därför valt att samarbeta med strategiskt utvalda aktörer för att öka bolagets konkurrenskraft och för att möjliggöra en snabbare parallell utveckling av nödvändig infrastruktur som behövs för industrialiseringen av NIL. Därigenom kan Obducat uppnå en hög kostnadseffektivitet för utvecklingsarbetet, samtidigt som riskerna minimeras och tiden till färdigutvecklade produkter reduceras.

Periodens resultat har belastats med totalt 10,262 (9,564) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade planenliga avskrivningar). Investeringar i form av balanserade kostnader för utveckling samt patent uppgår till 5,045 (6,223).

Patent

Det är av stor betydelse för Obducats verksamhet att ha ett bra patentskydd. Patenten har till uppgift att skapa en exklusivitet vilken utgör en viktig del i basen för genererandet av framtida intäkter.

Obducats totala patentportfölj omfattar, vid avlämnandet av rapporten, totalt 220 pågående patentärenden vilka avser totalt 44 uppfinningar. Antalet beviljade patent uppgår till 110.

Omsättning och resultat

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 17,151 (20,374) och genererade ett bruttoresultat på 9,127 (12,494), motsvarande 53 (61) % bruttomarginal.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till –23,312 (–16,102) och är belastat med planenliga avskrivningar uppgående till 8,514 (7,420).

Kammarrättens dom från taxeringsrevisionen 2002, avseende sociala avgifter, som reserverades 2004, är nu avslutad och slutligen reglerad i början av 2007 - med minimal resultatpåverkan.

Periodens resultat efter skatt var – 23,613 (– 18,501).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till – 29,469 (– 14,265). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden var -33,818 (-31,358).

Finansiering och likviditet

Under perioden har Obducats egna kapital förstärkts med 91,9 MSEK genom utnyttjandet av konverteringsrätten av konvertibler respektive utnyttjande av teckningsrätt av optioner. Tillskottet uppgår till 324 % av eget kapital före förändringen. Vid periodens utgång uppgick därmed eget kapital till 111,659 mot 42,977 vid årets början.

Soliditeten uppgick per den 30 juni till 81 % mot 34 % vid årets början. Kvarstående räntebärande skulder, efter slutreglering av Obducats konvertibla förlagslån, består huvudsakligen av fastighetskrediter.

Löptiden för Obducats konvertibla förlagslån 2004/2007 samt optionsrätter 2004/2007 upphörde den 31 mars 2007. Sista dag för påkallande av konvertering av konvertibla förlagslån respektive nyteckning av aktier genom utnyttjande av optionsrätterna var den 28 februari 2007.

Befintlig likviditet vid rapportperiodens utgång uppgick till 41,222 mot 37,524 vid årets början. Inbetalning av lösen vid optionsteckning är 47,1 MSEK och efter reglering av restskulden för Obducats konvertibla förlagslån med 9,3 MSEK, kvarstår ett överskott på 37,8 MSEK från finansieringsverksamheten.

Slutregleringen av Obducats konvertibla förlagslån medför minskade årliga räntekostnader med 2,8 MSEK och inbetalningsöverskottet medför att ett positivt finansnetto förväntas för helåret 2007. Detta ger Obducat ett utökat handlingsutrymme för investeringar och andra satsningar för ytterligare expansion av verksamheten.

Under perioden har 835,006 nya A-aktier och 42,927,915 nya B-aktier utgivits och registrerats med anledning av påkallad konvertering samt nyteckning med stöd av optionsrätter.

Vid årsstämma den 21 juni 2007 beslutades enhälligt att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till årsstämman 2008 kunna emittera maximalt 80 miljoner nya B-aktier.

Investeringar

Koncernens totala nettoinvesteringar uppgick till 4,349 (17,093). Nettoinvesteringar utöver fastighetsinvesteringar uppgår till 4,349 (6,591). Dessa avser till 100% (94 %) investeringar i immateriella tillgångar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklingsarbeten – balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards) – samt patent.

Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 47 (45) anställda varav 6 (6) kvinnor. Bolaget genomför en förstärkning av organisationen främst med fokus inom försäljning och utveckling.

Externa faktorer

Bolaget bedömer att verksamheten alltjämt är relativt okänslig för valuta- och räntefluktuationer ur ett orderingångsperspektiv. Prisbilden är fortsatt pressad för vissa NIL-relaterade produkter inom marknadssegmentet akademi/institut.

Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2007-06-30 till 16,644 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 335,925,202 st. Härav utgör 6,205,294 st A-aktier (med vardera tio röster), medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst). Under perioden omsattes totalt c:a 211,7 (253,9) miljoner B-aktier, vilket motsvarar ett genomsnitt per handelsdag på drygt 1,7 (2,1) miljoner aktier.

Den senast tillgängliga ägarbilden per 2007-06-30 kan sammanfattas enligt följande:

(För tabell se bifogad fil)

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2006 (s. 45). Några generella förändringar i denna riskbild förekommer inte.

Utsikter

Obducat är med en marknadsandel om ca 40 %, baserat på antalet kommersiellt sålda NIL-maskiner, världsledande inom NIL. Vidare har bolaget befäst sin position, i och med ordern avseende ett SindreTM 60 system, som den ledande NIL-aktören vars teknik används vid massproduktion. Detta skapar goda förutsättningar för Obducat att upprätthålla en marknadsledande position.

Produktserien Sindre™, är baserad på två av Obducats nyckelteknologier IPS™ (Intermediate Polymer Stamp) och STU™ (Simultaneous Thermal and UV). Kombinationen av dessa processer skapar en unik reproduktionskapacitet med mycket hög kvalitet. I och med världslanseringen av Sindre™ kompletteras därmed förutsättningarna för genomförandet av en fullskalig industrialisering av Obducat och dess tekniker.

Bolaget bedömer det som sannolikt att, inom de av företaget fokuserade applikationsområdena, finns en totalmarknad för bolagets produkter under den kommande femårsperioden på cirka 1 miljard EURO. Denna bedömning baseras på dels Canon MJ:s bedömning av marknadspotentialen för Obducats produkter på den japanska marknaden och dels på oberoende bedömningar gjorda i flera marknadsrapporter samt prognostiserade volymer som finns för olika komponenttyper.

I syfte att säkerställa förväntade kommersiella framgångar kommer bolaget även fortsättningsvis att fokusera på industriella kunder och projekt.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen m.m.

Delårsrapport 3 (januari – september 2007) 26 oktober

Bokslutskommuniké (januari – december 2007) 15 februari 2008

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD, 040 – 36 21 00 eller 0703 – 27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande, 040-36 21 00 eller 0708 - 88 72 45

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

Prenumerera

Dokument & länkar