DELÅRSRAPPORT OBDUCAT AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010

Andra kvartalet

• Periodens omsättning uppgick till 9,8 (14,7) MSEK

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -19,0 (-10,7) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,03 (–0,03) SEK

• Bruttomarginalen uppgick till 49% (49%)

• Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -14,9 (-20,9) MSEK

• Orderingången under Q2 uppgick till 4,8 (10,1) MSEK

Januari - Juni

• Omsättningen första halvåret uppgick till 22,6 (30,2) MSEK

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -31,6 (–22,4) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,05 (–0,06) SEK

• Bruttomarginalen uppgick till 51 (47%)

• Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -30,7 (-36,8) MSEK

• Första halvårets orderingång uppgick till 17,4 (14,0) MSEK. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 10,4 (45,8) MSEK

(Samtliga belopp nedan är, om ej annat anges, uttryckta i kSEK)

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Den av årsstämman beslutade sammanläggningen av aktier (omvänd split), 1:80, genomfördes i början av juli. Sammanläggningen av aktier har påkallat en omräkning av både konvertibel- och optionsvillkor. På grund av sammanläggningen har konverteringskursen för Obducats konvertibler 2008/2011 omräknats (multiplicerats med 80) och är numera 132 kronor (i stället för tidigare 1,65 kronor). Villkoren för Obducats teckningsoptioner 2009/2011:A och B samt 2009:2012:A och B har också omräknats. En teckningsoption 2009/2011 ger nu rätt att teckna en åttiondels aktie, varvid priset per aktie är 60 kronor. (Tidigare gav en teckningsoption 2009/2011 rätt att teckna en aktie, varvid priset per aktie var 0,75 kronor.) En teckningsoption 2009/2012 ger nu rätt att teckna en åttiondels aktie, varvid priset per aktie är 72 kronor. (Tidigare gav en teckningsoption 2009/2012 rätt att teckna en aktie, varvid priset per aktie var 0,90 kronor.)”

Försäljning/Marknad – andra kvartalet

Andra kvartalets orderingång uppgick till 4,8 (10,1) MSEK vilket ger en total orderstock vid rapportperiodens utgång på 10,4 (45,8) MSEK.

Marknaden uppvisar en fortsatt tröghet vilken till största delen har sin orsak i behovet av en mer omfattande utvecklingsinsats i slutskedet av produktutvecklingen hos kunderna. Andra orsaker som påverkar tempot i kapacitetsutbyggnaden är bl a brist på substrat och andra förbrukningsvaror som används vid tillverkning av LED chip. Förväntningen är dock att dessa leveransproblem löses successivt under andra halvåret 2010.

Obducat är fortsatt involverat i flera kundprojekt relaterade till LED-marknaden. Kundernas verksamheter varierar från att tillhandahålla mönstrade substrat åt andra företag till att säkra egen komponentförsörjning för egna konsumentprodukter.

I början av april fick Obducat en order på ett Eitre®6 nanoimprintlitografisystem från Centre National de la Recherche Scientific (CNRS) i Grenoble. Eitre® systemet kommer att installeras vid Plateforme Technologique Amont (PTA) renrummet inne på MINATEC campus, vilket är Europas största innovationscenter för mikro och nanoteknik.

Januari - Juni

Den samlade orderingången för första halvåret uppgick till 17,4 (14,0) MSEK.

Första halvårets orderingång är klart lägre än förväntat. Bolaget bedömer, baserat på information om utvecklingsplaner hos kunder, att den långsiktiga potentialen för Obducats NIL-produkter är oförändrad.

Under första kvartalet erhöll Obducat UniLites formella godkännande (Site Acceptance Test) av den helautomatiska Sindre 400® maskin som levererades under 2009. UniLite är en av världens ledande LED tillverkare och Sindre 400 maskinen är en viktig förutsättning för UniLites ökande produktionsvolym och en viktig referensanläggning för Obducat.

Under första kvartalet har Hamamatsu Photonics, världsledande tillverkare av komponenter för optoelektronik och mätinstrument, genom Obducats partner Canon Marketing Japan lagt en order på ett NIL-system. Hamamatsu Photonics levererar optoelektroniska produkter, som till exempel optiska halvledare, ljuskänsliga elektronrör, ljuskällor och visualiseringssystem till industriföretag, universitet och forskningsinstitut i hela världen. Obducats NIL-system (nanoimprintlitografisystem) ska användas i produktutveckling och pilot-produktion av optisk utrustning. Hamamatsu valde Obducat på grund av god tryckkvalitet, Obducats industriella meriter och den starka lokala support som partnern Canon Marketing Japan kan erbjuda. I utvärderingen användes Obducats patenterade processteknologier IPS® och STU®.

Under första kvartalet har ordern avseende ett Sindre HDD HVM system tagits ur orderstocken samtidigt som vi för att möta kundens nya uppkomna behov inom Bit Patterned Media (BPM) segmentet diskuterar med kunden om eventuella gemensamma utvecklingsaktiviteter avseende detta område. Behovet av ett produktionssystem för BPM-segmentet ligger dock senare än för DTR-segmentet som HDD industrin hittills har varit inriktad på, varför ordern på ett DTR-system därmed ej kommer att slutlevereras.

Intäkter och resultat – andra kvartalet

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 9.775 (14.728) . Koncernen genererade ett bruttoresultat om 4.748 (7.147) vilket motsvarade 49 (49) % bruttomarginal.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -17.126 (-9.176), vilket belastats med avskrivningar enligt plan uppgående till –2.943(–2.554).

Periodens resultat efter skatt var -19.043 (-10.740), där avvikelsen i rörelseresultat mot samma period föregående år främst står att finna i ett lägre bruttoresultat relaterat till en lägre intäkt, kostnader relaterat till VD byte samt försäljnings- och vidare utvecklingskostnader relaterade till HVM maskinerna.

Januari - Juni

Koncernens intäkter uppgick under perioden till 22.623 (30.155), med ett bruttoresultat på 11.585 (14.253), vilket motsvarar 51 (47) % bruttomarginal. Rörelseresultatet för perioden blev -28.037 (-19.328), i vilket ingår planenliga avskrivningar med -5.691(-5.019). Avvikelsen i rörelseresultat mot samma period föregående år är främst relaterat till andra kvartalet med en lägre intäkt, kostnader relaterade till VD byte samt ökade försäljnings- och vidare utvecklingskostnader relaterade till HVM maskinerna.

Finansiering och likviditet – andra kvartalet

Vid periodens utgång uppgick eget kapital till 79.770 att jämföra med 68.722 vid årets början (se förklaring tredje stycket nedan). Soliditeten uppgick per den 30 juni till 61%, jämfört med 42% vid årets början. Räntebärande skulder består huvudsakligen av ett konvertibelt förlagslån, fastighetskrediter och leasingrelaterade skulder.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -10.446 (–15.859). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden var -14.921 (–20.925). Befintlig likviditet, inklusive kortfristiga placeringar av överskottslikviditet i ett räntebaserat penningmarknadsinstrument, uppgick vid rapportperiodens utgång till 20.072 att jämföra med 51.816 vid årets början. Likviditetsmässigt har andra kvartalet främst belastats med periodens resultat samt investeringar i aktiverade utvecklingskostnader.

Under andra kvartalet beslutades vid extrastämma i Obducat AB (publ) att ändra villkoren för bolagets konvertibler 2008/2011:A och B innebärande att för konvertering som påkallas under tiden från och med den 19 april 2010 till och med den 30 april 2010 skall konverteringskursen vara 0,27 kronor. Bolagsstämman beslöt vidare att, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av villkoren för bolagets teckningsoptioner 2009/2011: A och B samt 2009/2012: A och B, innebärande att bestämmelser införs om omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, i syfte att kompensera teckningsoptionsinnehavarna för den konvertering till lägre konverteringskurs som blir följden av ändringen i konverteringsvillkoren. Resultatet av det tidsbegränsade konverteringserbjudandet innebar att 43,5 MSEK konverterades till aktier vilket motsvarar cirka 78 procent av det totala konvertibellånet

Obducats likviditetsutveckling beror främst på i vilken takt och omfattning inneliggande offertstock omsätts till order. Parallellt arbetar bolaget med olika rörelsekapitalsrelaterade finansieringsmöjligheter. Om det skulle uppstå ett likviditetsbehov för bolaget kommer styrelsen och företagsledningen återkomma med sådan information till bolagets aktieägare.

Januari - Juni

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till –18.740 (-26.372). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden var -30.721 (-36.782). Kassaflödet för perioden har belastats med periodens resultat samt investeringar i aktiverade utvecklingskostnader.

Investeringar – andra kvartalet

Koncernens totala nettoinvesteringar uppgick till 4.475 (5.066). Investeringarna består i huvudsak av immateriella tillgångar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards).

Januari - Juni

Nettoinvesteringar har för perioden uppgått till 11.981(10.410), där merparten avser investeringar i immateriella tillgångar enligt ovan.

Forskning och utveckling – andra kvartalet

Periodens resultat har belastats med totalt 9.368 (7.423) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar enligt plan). Investeringar i form av balanserade utgifter för

utveckling samt patent uppgår till 3.724 (5.371).

De totala forsknings- och utvecklingsinsatserna har under andra kvartalet ökat jämfört mot samma period föregående år vilket främst är relaterat till vidareutvecklingskostnader för HVM maskinerna.

Januari - Juni

Periodens resultat inkluderar totalt 17.435 (15.712) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU relaterade planenliga avskrivningar) Investeringar i form av balanserade kostnader för utveckling samt patent har gjorts med 10.948 (10.487).

Patent

Det är av stor betydelse för Obducats verksamhet att ha ett bra patentskydd. Patenten har till uppgift att skapa en exklusivitet vilken utgör en viktig del i basen för genererandet av framtida intäkter.

Obducats totala patentportfölj omfattar, vid avlämnandet av rapporten, totalt 278 pågående patentärenden vilka avser totalt 50 uppfinningar. Antalet beviljade patent uppgår till 159.

Transaktioner med närstående

Det har inte förekommit några transaktioner med närstående under första halvåret 2010.

Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 66 (69) heltidsanställda varav 11 (10) kvinnor. Bolaget arbetar kontinuerligt och aktivt med att anpassa organisationen till rådande marknadsförutsättningar.

Externa faktorer

Bolaget bedömer att verksamheten alltjämt är relativt okänslig för valutafluktuationer då det i alla situationer som det är möjligt görs valutasäkring av utestående flöden.

Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2010-06-30 till 15.130 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 693.535.261 st. Härav utgör 19.561.696 st A-aktier (med vardera tio röster), medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst). Under första halvåret omsattes totalt ca 199,4 (72,5) miljoner B-aktier, vilket motsvarar ett genomsnitt per handelsdag på drygt 1,6 (0,6) miljoner aktier. Under andra kvartalet omsattes totalt ca 81,8 (45,5) miljoner B-aktier, vilket motsvarar ett genomsnitt per handelsdag på drygt 1,4 (0,8) miljoner aktier.

(För fullständig rapport, inkl tabeller, se bifogad fil)

Prenumerera

Dokument & länkar