OBDUCAT AB (PUBL.) JANUARI – SEPTEMBER 2007

(NGM:OBDU B)

Ökad omsättning och förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten under Q3

Tredje kvartalet

· Periodens omsättning ökade till 8,9 (3,7) MSEK

· Resultat före skatt uppgick till –12,3 (–13,7) MSEK och resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,04 (–0,05) SEK

· Bruttomarginalen uppgick till 57% (53%)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades till –0,4 (–5,3) MSEK

Januari - September

· Order avseende ett SindreTM 60 system från världsledande Epistar

· Periodens omsättning uppgick till 26,0 (24,1) MSEK

· Bruttomarginalen uppgick till 55% (60%)

· Resultat före skatt var –35,9 (–32,2) MSEK samt resultat per aktie före utspädning –0,11 (–0,12) SEK

· 85% av konvertibellånet konverterat till aktier och teckningsoptionerna utnyttjade till 74%

· Obducat har tecknat exklusivt distributörsavtal med Canon Marketing Japan

(Samtliga belopp nedan är, om ej annat anges, uttryckta i KSEK)

Försäljning/Marknad – tredje kvartalet

Periodens redovisade omsättning ökade till 8.870 (3.689).

Vid rapportperiodens utgång uppgick orderstocken till 9,0 (8,0) MSEK. Nya order efter periodens utgång har erhållits till ett värde av 3,8 MSEK, vilka inkluderar ett NIL-system (Nanoimprintlitografi) till Kina samt ett Apollo SEM-system (Svepelektronmikroskop).

Resurserna i bolaget har huvudsakligen använts i de pågående industriella kundprojekten vilka ligger på varierande stadier i besluts- och upphandlingsprocessen. Gemensamt för dessa kundprojekt är en målsättning att starta industriell massproduktion. Obducat bedömer att marknads- och utvecklingspotentialen för bolaget ytterligare har förbättrats, framförallt inom applikationsområdena optoelektronik och hårddiskar.

Januari - September

Periodens redovisade omsättning uppgick till 26.021 (24.063).

En viktig milstolpe passerades i och med ordern i juni månad avseende ett SindreTM 60 system. Kunden var det Taiwanbaserade optoelektronikföretaget Epistar. Epistar är världens ledande LED-tillverkare (Light Emitting Diode). Systemet levererades och togs i bruk under tredje kvartalet. Obducat passerade under perioden också ytterligare en viktig milstolpe i och med ordern av ett NIL-system för forskning och utvecklingsändamål från STMicroelectronics. STMicroelectronics är Europas ledande halvledaretillverkare.

Obducat har under perioden skrivit ett exklusivt distributörsavtal med Canon Marketing Japan (Canon MJ). Canon MJ ansvarar i och med undertecknandet av distributörsavtalet för försäljning och service av Obducats samtliga produkter på den japanska marknaden.

Inriktningen på dotterbolaget Obducat Camscan Ltd. är fortsatt koncentrerad till utveckling och produktion av elektronstrålekolumner för Obducats EBR (Electron Beam Recorder) samt SEM (svepelektronmikroskop). Under 2006 lanserades en ny elektronstrålekolumn vilket innebar att produktplattformen för både EBR och SEM förstärktes. Under första halvåret 2007 har Obducat CamScan fått ytterligare två order avseende Apollo. Obducat erhöll under denna period även en order avseende en SEM-produkt kallad X500 vilket är ett system specialiserat för mikroskopi vid höga temperaturer. Obducat har i X500 systemet en unik lösning och metod för att genomföra analyser vid höga temperaturer. Denna metod har potential att etableras som en standardmetod vilket i sin tur kan medföra en stor global marknadspenetration för denna produkt.

Omsättning och resultat – tredje kvartalet

Koncernens intäkter under perioden ökade till 8.870 (3.689) och genererade ett förbättrat bruttoresultat på 5.080 (1.958), motsvarande 57 (53) % bruttomarginal.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till –12.359 (–12.560) och är belastat med planenliga avskrivningar uppgående till –4.328 (–3.807).

Periodens resultat efter skatt var –12.290 (–13.710).

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades under perioden till –404 (–5.332). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden var –3.479 (–7.669).

Januari - September

Koncernens intäkter uppgick under perioden till 26.021 (24.063), med ett bruttoresultat på 14.207 (14.452), vilket motsvarar 55 (60) % bruttomarginal. Rörelseresultatet för perioden blev –35.671 (–28.662), vilket är belastat med planenliga avskrivningar med -12.842 (-11.227).

Kammarrättens dom från taxeringsrevisionen 2002, avseende sociala avgifter, som reserverades 2004, är nu avslutad och slutligen reglerad i början av 2007 - med minimal resultatpåverkan.

Periodens resultat efter skatt var –35.903 (–32.211).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till –29.873 (–20.111). Totalt kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till –37.297 (–39.545).

Finansiering och likviditet – tredje kvartalet

Vid periodens utgång uppgick eget kapital till 98.581 mot 42.977 vid årets början, varmed soliditeten per den 30 september uppgick till 78% mot 34% vid årets början. Kvarstående räntebärande skulder, efter slutreglering av Obducats konvertibla förlagslån, består huvudsakligen av fastighetskrediter.

Befintlig likviditet vid rapportperiodens utgång uppgick till 37.662 mot 37.524 vid årets början.

Januari - September

Under perioden har Obducats egna kapital förstärkts med 91,9 MSEK genom utnyttjandet av konverteringsrätten av konvertibler respektive utnyttjande av teckningsrätt av optioner. Tillskottet uppgår till 324 % av eget kapital före förändringen.

Löptiden för Obducats konvertibla förlagslån 2004/2007 samt optionsrätter 2004/2007 upphörde den 31 mars 2007. Sista dag för påkallande av konvertering av konvertibla förlagslån respektive nyteckning av aktier genom utnyttjande av optionsrätterna var den 28 februari 2007.

Inbetalning av lösen vid optionsteckning uppgick till 47,1 MSEK och efter reglering av restskulden för Obducats konvertibla förlagslån med 9,3 MSEK, kvarstår per 30 september ett överskott på 37,4 (37,6) MSEK från finansieringsverksamheten. Slutregleringen av Obducats konvertibla förlagslån medför minskade årliga räntekostnader med 2,8 MSEK.

Under perioden har 835.006 nya A-aktier och 42.927.915 nya B-aktier utgivits och registrerats med anledning av påkallad konvertering samt nyteckning med stöd av optionsrätter.

Vid årsstämma den 21 juni 2007 beslutades enhälligt att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till årsstämman 2008 kunna emittera maximalt 80 miljoner nya B-aktier.

Investeringar – tredje kvartalet

Koncernens totala nettoinvesteringar uppgick till 3.075 (2.337). Nettoinvesteringar utöver fastighets-investeringar uppgår till 3.075 (2.040). Dessa avser till 99% (95%) investeringar i immateriella tillgångar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards).

Januari - September

Nettoinvesteringar har för perioden uppgått till 7.424 (19.434), varav utöver fastighetsinvesteringar 7.424 (8.631). 98% (96%) avser investeringar i immateriella tillgångar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade enligt ovan tillämpade redovisningsprinciper.

Forskning och utveckling – tredje kvartalet

Periodens resultat har belastats med totalt 5.238 (4.643) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade planenliga avskrivningar). Investeringar i form av balanserade kostnader för utveckling samt patent uppgår till 2.532 (2.023).

För Obducat är forskning och utveckling en av grundstenarna. Obducat har därför valt att samarbeta med strategiskt utvalda aktörer för att öka bolagets konkurrenskraft och för att möjliggöra en snabbare parallell utveckling av nödvändig infrastruktur som behövs för industrialiseringen av NIL. Därigenom kan Obducat uppnå en hög kostnadseffektivitet för utvecklingsarbetet, samtidigt som riskerna minimeras och tiden till färdigutvecklade produkter reduceras.

Januari - September

Periodens resultat inkluderar totalt 15.500 (14.207) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade planenliga avskrivningar). Investeringar i form av balanserade kostnader för utveckling samt patent har gjorts med 7.577 (8.246).

Patent

Det är av stor betydelse för Obducats verksamhet att ha ett bra patentskydd. Patenten har till uppgift att skapa en exklusivitet vilken utgör en viktig del i basen för genererandet av framtida intäkter.

Obducats totala patentportfölj omfattar, vid avlämnandet av rapporten, totalt 222 pågående patentärenden vilka avser totalt 44 uppfinningar. Antalet beviljade patent uppgår till 112.

Transaktioner med närstående

Obducat har under 1999 och 2000 från bland andra styrelseledamoten Lars Montelius och nuvarande tekniske chefen Babak Heidari förvärvat rättigheterna till vissa uppfinningar avseende NIL. Ersättning för förvärven utgår förutom i form av en begränsad initial köpeskilling huvudsakligen som royalty baserad på nettoförsäljningsvärdet av de produkter, tillbehör, annan utrustning och tjänster som säljs av Obducat och i den mån dessa relaterar till de överlåtna uppfinningarna. Enligt förvärvsavtalet ska royalty enligt ovan utgå till och med år 2007.

Resultatet för januari-september 2007 har belastats med royalty till närstående uppgående till 330 (620). Transaktionen är genomförd enligt marknadsmässiga villkor.

Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 50 (46) anställda varav 6 (6) kvinnor. Bolaget genomför en förstärkning av organisationen främst med fokus inom försäljning och utveckling.

Externa faktorer

Bolaget bedömer att verksamheten alltjämt är relativt okänslig för valuta- och räntefluktuationer ur ett orderingångsperspektiv. Prisbilden är fortsatt pressad för vissa NIL-relaterade produkter inom marknadssegmentet akademi/institut.

Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2007-09-30 till 16.288 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 335.925.202 st. Härav utgör 6.205.294 st A-aktier (med vardera tio röster), medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst). Under perioden omsattes totalt ca 250,0 (295,0) miljoner B-aktier, vilket motsvarar ett genomsnitt per handelsdag på drygt 1,34 (1,58) miljoner aktier.

(För tabell se bifogad fil)

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2006 (s. 45). Några generella förändringar i denna riskbild förekommer inte.

Utsikter

Obducat vidmakthåller sin världsledande position inom NIL. Flera levererade NIL-system används nu i kommersiell produktion.

Obducat arbetar strategiskt med att skapa långsiktiga kundrelationer, och är i dagsläget engagerat i utvecklingsprojekt med ett flertal aktörer inom de fokuserade applikationsområdena optoelektronik, magnetisk- och optisk minnesmedia, displayer samt HDI (High Density Interconnects). Bolaget ser nu flera tecken på att marknaden för Obducats applikationsområden konkretiseras ytterligare och att aktörerna på kundsidan i allt större utsträckning närmar sig beslut om val av samarbetspartners.

I syfte att säkerställa förväntade kommersiella framgångar kommer bolaget även fortsättningsvis att fokusera på industriella kunder och projekt.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen, kontakt mm

Bokslutskommuniké (Januari – December 2007) 15 februari 2008

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD, 040 – 36 21 00 eller 0703 – 27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande, 040-36 21 00 eller 0708 - 88 72 45

Styrelsens och verkställande direktörens intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företaget Obducat AB:s och koncernens verksamhet, ställning och resultat per den 30 september 2007, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 26 oktober 2007

Obducat AB (publ.)

Org.nr. 556378-5632

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

Prenumerera

Dokument & länkar