OBDUCAT OFFENTLIGGÖR EMISSIONSVILLKOR

(NGM:OBDU B)

* Teckningskursen i den föreslagna nyemissionen blir 0,40 kronor per aktie, vilket innebär 1,60 kronor per unit.

Styrelsen för Obducat har föreslagit årsstämman den 18 juni 2009 att besluta om nyemission av så kallade units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för bolagets aktieägare och innehavare av bolagets konvertibler 2008/2011.

Fastställande av villkor

Styrelsen har nu, förutsatt att stämman beslutar i enlighet med ovanstående förslag, fastställt vissa villkor i emissionen.

(a) Aktiekapitalet skall öka med högst 18.479.435,20 kronor genom emission av högst 3.878.308 A-aktier och högst 180.916.044 B-aktier.

(b) Teckningskursen skall vara 0,40 kronor per aktie.

(c) Högst 969.577 teckningsoptioner av serie 2009/2011:A, högst 969.577 teckningsoptioner av serie 2009/2012:A, högst 45.229.011 teckningsoptioner av serie 2009/2011:B och högst 45.229.011 teckningsoptioner av serie 2009/2012:B, skall utges. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 9.239.717,60 kronor.

(d) Teckningskursen vid teckning av nya aktier enligt en teckningsoption av serie 2009/2011:A eller 2009/2011:B skall vara 0,75 kronor per aktie. Teckningskursen vid teckning av nya aktier enligt en teckningsoption av serie 2009/2012:A eller 2009/2012:B skall vara 0,90 kronor per aktie.

Varje A-unit skall således bestå av fyra nya A-aktier, en teckningsoption av serie 2009/2011:A och en teckningsoption av serie 2009/2012:A. Varje B-unit skall bestå av fyra nya B-aktier, en teckningsoption av serie 2009/2011:B och en teckningsoption av serie 2009/2012:B. Åtta A-aktier ger rätt att med primär företrädesrätt teckna en A-unit och åtta B-aktier ger rätt att med primär företrädesrätt teckna en B-unit. Teckningskursen per unit uppgår till 1,60 kronor.

Övriga villkor för emissionen framgår av de handlingar som tillhandahålls inför stämman på www.obducat.com.

Tidsplan för emissionen

18 juni 2009 Årsstämman beslutar om emissionen

7 juli 2009 Sista dag för handel i bolagets aktier och konvertibler 2008/2011 inklusive rätt att delta i emissionen

8 juli 2009 Första dag för handel i bolagets aktier och konvertibler 2008/2011 exklusive rätt att delta i emissionen

10 juli 2009 Avstämningsdag för att erhålla teckningsrätter

Före den 15 juli 2009 Prospekt offentliggörs

15 juli-11 augusti 2009 Teckningstid

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Obducat. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade units, units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade units, units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Obducat överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.

Informationen är sådan som Obducat AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2009 klockan 08.20.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar