Kommuniké från årsstämma den 2 maj 2018

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 2 maj 2018 i Stockholm.
Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten.

  • Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.
  • Styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes. 
  • Stämman beslutade vidare att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2017.
  • Styrelsen samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
  • Som styrelseledamöter till nästa årsstämma valdes Maria Borelius(omval), Christina Hugosson (omval), Harald Almström (omval), och Johan Itzel (omval). 
  • Som styrelseordförande till nästa årsstämma valdes Peter Risberg (omval). 
  • Samtliga beslut togs enhälligt i enlighet med förslagen.

För mer information kontakta:
Johan Itzel, VD
+46 70 742 2464
johan.itzel@obstecare.com 

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. 
En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Om oss

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Företaget erbjuder ett system, AFLTM Monitoring System, och en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFLTM är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad mätstation samt guidelines för användarna. AFLTM-systemet har lanserats på den europeiska marknaden och är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket. Bolaget går nu från en forskningsintensiv utvecklingsfas in i tidig kommersialiseringsfas i Europa.