Kallelse till extra bolagsstämma i Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 27 januari

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 februari 2016 kl. 14.00 i Bolagets showroom på Karlavägen 73, Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta på stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 februari 2016;

- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Odd Molly International AB, attention: Bolagsstämma, Kornhamnstorg 6, 2 tr., 111 27 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@oddmolly.com, senast torsdagen den 18 februari kl. 16.00.

Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman ska sådant deltagande anmälas. Till anmälan bör även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar som registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget samt finns också tillgängligt på Bolagets webbplats www.oddmolly.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) torsdagen den 18 februari 2016 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på stämman.

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

  3. Godkännande av dagordning.

  4. Val av en eller två protokolljusterare.

  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  6. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt beslut om överlåtelse av teckningsoptioner.

  7. Stämmans avslutande.

Förslag till ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Patrik Tillman väljs till ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt beslut om överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 6)

Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 300 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets dotterbolag Odd Molly Sverige AB, org.nr 556953-9066 (”Dotterbolaget”), ett helägt dotterbolag till Bolaget, med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till vissa ledande befattningshavare i Bolaget.

Teckningsoptionerna ska emitteras till Dotterbolaget utan vederlag och teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget på separat teckningslista den 24 februari 2016.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma verkställande direktör och vice verkställande direktör. Högsta antal teckningsoptioner per anställd i respektive kategori är 150 000 teckningsoptioner.

Förvärvsberättigad ska äga rätt att anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 10 000 teckningsoptioner.

Tilldelning är inte garanterad och förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske och dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Rätten att delta i optionsprogrammet förutsätter vidare att befattningshavaren inte har sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin tjänst i koncernen och att befattningshavaren ingår treårigt avtal om skyldighet att hembjuda optionerna till Dotterbolaget innan de överlåts till annan och rätt för Dotterbolaget att förvärva optionerna till marknadsvärde om befattningshavarens anställning upphör. Styrelsen ska slutligt besluta om och verkställa tilldelning inom nu angivna ramar.

Om inte alla teckningsoptioner förvärvas ska kvarvarande teckningsoptioner kvarbli hos Dotterbolaget och, enligt styrelsens beslut, överlåtas till eventuella personer som i fram­tiden rekryteras till företagsledningen. Även vid sådan framtida överlåtelse ska priset bestämmas till marknadsvärdet vid tiden för överlåtelsen.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell beräknat av det oberoende värderingsinstitutet KPMG AB. Överlåtelsepriset ska fastställas den 23 februari 2016 efter det att handeln i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm avslutats. Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska erläggas kontant snarast efter besked om tilldelning.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 januari 2019. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 120 procent av den för aktien i Bolaget på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 10 februari 2016 till och med den 23 februari 2016. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 30 000 kronor vilket motsvarar en utspädning om (i) cirka 4,88 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 4,88 procent av det totala röstetalet i Bolaget om samtliga av de år 2014 utfärdade teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget samt (ii) cirka 4,96 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 4,96 procent av det totala röstetalet i Bolaget om ingen av de år 2014 utfärdade teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget.

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Om Odd Molly

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stil-koncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 12 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2016 CET 08:00.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”.
Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.

Om oss

OM ODD MOLLYOdd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 15 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm. VÅR STRATEGIOdd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta kollektioner, utnyttja sin geografiska plattform samt utveckla befintliga och nya försäljningskanaler. Företagskulturen ska präglas av kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. Odd Mollys strategiska arbete har följande inriktning: Kollektion - Odd Molly ska designa vackra kläder och närliggande livsstilsprodukter för tjejer. Kollektionerna ska kännetecknas av färg, mönster och hantverk med balans mellan volym, produkter och pris inom ett tydligt stilkoncept. Kanaler - Odd Molly ska öka antalet återförsäljare genom fortsatt noggrant urval av återförsäljare. Odd Molly ska i högre grad även driva och utveckla egen detaljhandelsverksamhet i flera kanaler. Marknader - Odd Molly ska fortsätta att långsiktigt stärka varumärket och driva försäljning med fokus på de marknader där Odd Molly har störst förutsättningar att nå en långsiktigt stark marknadsposition. Odd Molly ska öka kontrollen på strategiska marknader och kontinuerligt utvärdera möjligheterna för etablering på nya marknader. Människor - Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet, driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra verksamheten.