Kommuniké från årsstämma 2018 i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 4 maj 2018

Vid årsstämma i Odd Molly International AB (publ) idag, den 4 maj 2018, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2017. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde styrelseledamöterna Mia Arnhult, Kia Orback Pettersson, Patrik Tillman, Elin Ryer och Jacob Wall. Som ny styrelseledamot valdes Anna Frick som ersätter Nils Vinberg då han avböjt omval. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tillman. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode oförändrat ska utgå med 195 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 135 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter, varmed det totala arvodet uppgår till 870 000 kronor. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2019. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Stämman fattade även beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt om procedur för inrättande av valberedning inför årsstämman som hålls 2019.

Stämman fattade vidare beslut om att godkänna den av styrelsen beslutade företrädesemissionen varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med högst 191 733,3 kronor genom nyemission av högst 1 917 333 aktier (”Företrädesemissionen”). En (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgår till 14,0 kronor per aktie och ska erläggas genom kontant betalning. Avstämningsdag för rätten att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 25 maj 2018. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske under perioden 30 maj – 13 juni 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.

Stämman fattade även beslut om att bemyndiga styrelsen att, senast den 13 juli 2018, besluta om nyemission av ytterligare högst 750 000 aktier för det fall Företrädesemissionen övertecknas (”Övertilldelningsoptionen”). Rätten att teckna de nya aktierna i ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer som tecknat sig för aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning. Teckningskursen i Övertilldelningsoptionen ska uppgå till 14,0 kronor och ska erläggas genom kontant betalning. Genom Övertilldelningsoptionen kan bolagets aktiekapital öka med ytterligare högst 75 000 kronor. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att kunna tillgodose eventuell överteckning i Företrädesemissionen och därigenom tillföra bolaget ytterligare kapital.

Slutligen beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget efter registrering av besluten fattade vid årsstämman beräknat som om Företrädesemissionen fulltecknas samt att Övertilldelningsoptionen nyttjas i sin helhet. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, styrelsens ordförande
+46 733 50 61 20

OM ODD MOLLY
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når drygt 40 länder. Bolaget har även 18 egna fysiska butiker samt butiker som drivs av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap. Läs mer på corporate.oddmolly.com.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Om oss

OM ODD MOLLYOdd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 15 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm. VÅR STRATEGIOdd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta kollektioner, utnyttja sin geografiska plattform samt utveckla befintliga och nya försäljningskanaler. Företagskulturen ska präglas av kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. Odd Mollys strategiska arbete har följande inriktning: Kollektion - Odd Molly ska designa vackra kläder och närliggande livsstilsprodukter för tjejer. Kollektionerna ska kännetecknas av färg, mönster och hantverk med balans mellan volym, produkter och pris inom ett tydligt stilkoncept. Kanaler - Odd Molly ska öka antalet återförsäljare genom fortsatt noggrant urval av återförsäljare. Odd Molly ska i högre grad även driva och utveckla egen detaljhandelsverksamhet i flera kanaler. Marknader - Odd Molly ska fortsätta att långsiktigt stärka varumärket och driva försäljning med fokus på de marknader där Odd Molly har störst förutsättningar att nå en långsiktigt stark marknadsposition. Odd Molly ska öka kontrollen på strategiska marknader och kontinuerligt utvärdera möjligheterna för etablering på nya marknader. Människor - Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet, driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra verksamheten.