Nytt antal aktier och röster i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 29 juni 2018

Den 18 juni 2018 offentliggjorde Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) utfallet i den företrädesemission som Bolaget genomfört efter beslut av årsstämman den 4 maj 2018. Företrädesemissionen övertecknades med 39,1 procent, varför styrelsen i Bolaget genom bemyndigande från årsstämman beslutade att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (övertilldelningsemission) för att tillgodose överteckningen av företrädesemissionen. Företrädes- och övertilldelningsemissionen ägde rum i juni, vilket resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i Bolaget har ökat.

Efter genomförande av företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen har 1 917 333 respektive 750 000 nya aktier emitterats, vilket ökar Bolagets aktiekapital med totalt 266 733,3 SEK.

Per den 29 juni 2018 uppgår aktiekapitalet i Odd Molly till 841 933,3 SEK och det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 8 419 333 aktier. Per samma datum uppgår det totala antalet röster i Bolaget till 8 419 333.

Per dagens datum finns inga återköpta aktier i Bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, styrelsens ordförande
+46 733 50 61 20

Johanna Palm, CFO
+46 760 10 24 55

Detta är sådan information som Odd Molly International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018, kl. 13:30 CEST.

OM ODD MOLLY
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når närmare 40 länder. Bolaget har även 18 egna fysiska butiker samt butiker som drivs av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap. Läs mer på corporate.oddmolly.com.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Om oss

OM ODD MOLLYOdd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 15 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm. VÅR STRATEGIOdd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta kollektioner, utnyttja sin geografiska plattform samt utveckla befintliga och nya försäljningskanaler. Företagskulturen ska präglas av kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. Odd Mollys strategiska arbete har följande inriktning: Kollektion - Odd Molly ska designa vackra kläder och närliggande livsstilsprodukter för tjejer. Kollektionerna ska kännetecknas av färg, mönster och hantverk med balans mellan volym, produkter och pris inom ett tydligt stilkoncept. Kanaler - Odd Molly ska öka antalet återförsäljare genom fortsatt noggrant urval av återförsäljare. Odd Molly ska i högre grad även driva och utveckla egen detaljhandelsverksamhet i flera kanaler. Marknader - Odd Molly ska fortsätta att långsiktigt stärka varumärket och driva försäljning med fokus på de marknader där Odd Molly har störst förutsättningar att nå en långsiktigt stark marknadsposition. Odd Molly ska öka kontrollen på strategiska marknader och kontinuerligt utvärdera möjligheterna för etablering på nya marknader. Människor - Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet, driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra verksamheten.