Odd Molly offentliggör ny finansiell information i samband med investerarträffar inför genomförande av företrädesemission

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 23 maj 2018

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Bakgrund och investerarmöten

Den 5 april 2018 offentliggjorde Odd Molly beslut om genomförande av Företrädesemissionen om cirka 26,8 MSEK före emissionskostnader med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av beslut från årsstämma 2018. Bolaget offentliggjorde samtidigt förslag till årsstämman om bemyndigande till styrelsen att besluta om en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att tillgodose en eventuell överteckning av Företrädesemissionen. Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera en accelererad satsning på försäljning via digitala kanaler och fortsatt internationell expansion av Bolagets verksamhet. Årsstämman den 4 maj 2018 beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 25 maj 2018 och sista dag med rätt att erhålla teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen är den 23 maj 2018. För ytterligare information om Företrädesemissionen hänvisas till Bolagets webbplats corporate.oddmolly.com.

Som ett led i genomförandet av Företrädesemissionen kommer delar av Odd Mollys ledning att presentera Bolagets verksamhet och framtidsplaner samt ny finansiell information hos Erik Penser Bank AB idag den 23 maj 2018, kl. 16.00. Presentationen från investerarmötet finns tillgänglig på Bolagets webbplats corporate.oddmolly.com. Mer information finns även att tillgå via Erik Penser Bank ABs webbplats.

Ny finansiell information i Presentationen

Ny finansiell information nedan och i Presentationen har inte granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Försäljning och rörelsemarginal online

  • Försäljningen online, egen och extern webb, nådde 40 procent av den totala försäljningen under 2017
  • Den genomsnittliga årliga tillväxten (CAGR) online, egen och extern, var 51 procent under räkenskapsåren 2012-2017
  • 35 procent av försäljningen från den egna webbshopen under 2017 genererades från utanför Sverige. Tillväxten på den internationella marknaden genom Bolagets egen webbshop var högre än Bolagets tillväxt på den svenska marknaden under samma år
  • Rörelsemarginalen (EBIT) på försäljning via den egna webbshopen uppgick under 2017 till närmare 30 procent[1]
  • I den egna webbshopen var 65 procent återkommande kunder och 37 procent organisk trafik och hade ett genomsnittligt ordervärde på 1 279 SEK under 2017

Försäljning i egna kanaler

  • Försäljningen i egna kanaler uppgick till 50 procent av den totala försäljningen under 2017
  • Den genomsnittliga årliga tillväxten(CAGR) i egna kanaler var 44 procent under räkenskapsåren 2012-2017

Nedan diagram från Presentationen (på engelska) visar Bolagets fördelning av total försäljning per distributionskanal.[1] Rörelsemarginal före koncerngemensamma kostnader

För ytterligare information kontakta:

Johanna Palm, CFO, +46 760 10 24 55
Patrik Tillman, styrelsens ordförande, +46 733 50 61 20

Detta är sådan information som Odd Molly International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018, kl. 15.00 CEST.

OM ODD MOLLY
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når närmare 40 länder. Bolaget har även 18 egna fysiska butiker samt butiker som drivs av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap. Läs mer på corporate.oddmolly.com.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Viktig information

Detta pressmeddelande, och Presentationen som hänvisas till i detta pressmeddelande, är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande eller Presentationen lämnas inte, och får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och Presentationen har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande genom Företrädesemissionen som omnämns i detta pressmeddelande kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande eller Presentationen är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i värdepapper i Bolaget med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

Om oss

OM ODD MOLLYOdd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 15 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm. VÅR STRATEGIOdd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta kollektioner, utnyttja sin geografiska plattform samt utveckla befintliga och nya försäljningskanaler. Företagskulturen ska präglas av kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. Odd Mollys strategiska arbete har följande inriktning: Kollektion - Odd Molly ska designa vackra kläder och närliggande livsstilsprodukter för tjejer. Kollektionerna ska kännetecknas av färg, mönster och hantverk med balans mellan volym, produkter och pris inom ett tydligt stilkoncept. Kanaler - Odd Molly ska öka antalet återförsäljare genom fortsatt noggrant urval av återförsäljare. Odd Molly ska i högre grad även driva och utveckla egen detaljhandelsverksamhet i flera kanaler. Marknader - Odd Molly ska fortsätta att långsiktigt stärka varumärket och driva försäljning med fokus på de marknader där Odd Molly har störst förutsättningar att nå en långsiktigt stark marknadsposition. Odd Molly ska öka kontrollen på strategiska marknader och kontinuerligt utvärdera möjligheterna för etablering på nya marknader. Människor - Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet, driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra verksamheten.