Omställning för att möta branschens utmaningar och möjligheter

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 4 maj 2018

1 JANUARI – 31 MARS 2018          

  • Den totala nettoomsättningen uppgick till 105,5 MSEK (126,1), en minskning med 16 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,1 procent (54,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till -6,7 MSEK (7,5).
  • Resultat efter skatt uppgick till -6,7 MSEK (4,7).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,17 SEK (0,81).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET OCH EFTER DESS UTGÅNG

  • Den 5 februari offentliggjordes att Anna Attemark informerat styrelsen att hon önskar lämna sin roll som VD för Odd Molly, samt att Jennie Högstedt Björk, idag vice VD och sortimentschef, utsetts till hennes efterträdare. VD-skiftet kommer att ske senast under augusti 2018.
  • Den 5 april meddelades att styrelsen beslutat genomföra en företrädesemission om högst cirka 26,8 MSEK samt söka bemyndigande om övertilldelningsoption om högst cirka 10,5 MSEK. Båda besluten är villkorade av stämmans godkännande den 4 maj 2018.
  • En uppdatering av det preliminära resultatet för det första kvartalet 2018, i linje med dagens rapporterade siffror, offentliggjordes i pressmeddelande den 19 april 2018.

[Removed graphic]

VD kommenterar utvecklingen

Omställningen fortsätter att påverka – svag start på året

Odd Molly verkar i en bransch i stor omvälvning där e-handeln ökar, marknaden blir alltmer rea- och kampanjdriven och fysisk handel har det utmanande. Odd Mollys totala nettoomsättning under det första kvartalet 2018 minskade med 16 procent jämfört med samma kvartal föregående år och rörelseresultatet uppgick till -6,7 MSEK jämfört med ett rörelseresultat på 7,5 MSEK motsvarande period 2017.

Nya konsumtionsmönster påverkar hela branschen

Odd Molly var tidigt ute med att anpassa verksamheten till förskjutningen av försäljning mot digitala kanaler. Under 2017 uppgick bolagets försäljning i digitala kanaler, egna och externa återförsäljares, till cirka 40 procent. Motsvarande siffra för det första kvartalet 2018 fortsatte att öka. Bolagets webbhandel visade en god tillväxt även under första kvartalet 2018, medan försäljningen i fysiska butiker, egna och återförsäljares, minskade.

Vår bedömning är att omvälvningen i branschen är den stora förklaringen till den svaga utvecklingen inom grossistverksamheten i kvartalet. På vår största marknad Sverige påverkade den sena och kalla våren försäljningen i våra egna kanaler. Även om det kostar att driva digital handel, genom marknadsföring och distribution, har denna kanal god lönsamhet. Försäljningstillväxten i webbshopen räckte dock inte för att kompensera för övriga delar av verksamheten och resultatet hamnade en bra bit under motsvarande period föregående år.

Offensiva satsningar kräver kapital

Odd Molly har under flera år fokuserat på att öka kontrollen över distributionen, både genom egen säljkår och ökad försäljning i egna kanaler, samt öka andelen försäljning från digitala kanaler. Vi kan konstatera att det givit oss en starkare position då vi i de egna kanalerna har större flexibilitet att styra försäljningen.

Vårt fokus nu är att vidta fortsatta initiativ för att stärka positionen ytterligare inom e-handel och internationell expansion, inkluderande omprioriteringar av resurser samt optimering av butiker, organisation och arbetssätt.

Vi behöver öka våra marknadsinsatser och IT-investeringar för att fortsätta driva försäljningen med fokus på e-handel. En ökad försäljning i egen regi skapar bättre lönsamhetsförutsättningar samtidigt som den ökar behovet av rörelsekapital i bolaget. Odd Mollys tydliga livsstilskoncept och varumärkesposition ger oss en stark utgångspunkt för att ta tillvara på de möjligheter som finns, genomföra förändringar och skapa tillväxt. Denna omställning medför initiala kostnader och därför fattade styrelsen i april beslutet att genomföra en nyemission riktad till befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från bolagets fyra största aktieägare.

Branschen förändras - för oss på Odd Molly är det fullt fokus på att navigera smart och fatta beslut som långsiktigt leder oss rätt.

Anna Attemark, VD

För fullständig rapport se bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Attemark, VD, 08-522 28 502
Johanna Palm, CFO, 0760-10 24 55

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 08:00 CET.

OM ODD MOLLY
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når drygt 40 länder. Bolaget har även 18 egna fysiska butiker samt butiker som drivs av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.

VÅR STRATEGI
Odd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta kollektioner, utnyttja sin geografiska plattform samt utveckla befintliga och nya försäljningskanaler. Företagskulturen ska präglas av kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. Odd Mollys strategiska arbete har följande inriktning:

Kollektion Odd Molly ska designa vackra kläder och närliggande livsstilsprodukter för tjejer. Kollektionerna ska kännetecknas av färg, mönster och hantverk med balans mellan volym, produkter och pris inom ett tydligt stilkoncept.

Kanaler Odd Molly ska öka antalet återförsäljare genom fortsatt noggrant urval av återförsäljare. Odd Molly ska i högre grad även driva och utveckla egen detaljhandelsverksamhet i flera kanaler.

Marknader Odd Molly ska fortsätta att långsiktigt stärka varumärket och driva försäljning med fokus på de marknader där Odd Molly har störst förutsättningar att nå en långsiktigt stark marknadsposition. Odd Molly ska öka kontrollen på strategiska marknader och kontinuerligt utvärdera möjligheterna för etablering på nya marknader.

Människor Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet, driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra verksamheten.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.

Om oss

OM ODD MOLLYOdd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 15 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm. VÅR STRATEGIOdd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta kollektioner, utnyttja sin geografiska plattform samt utveckla befintliga och nya försäljningskanaler. Företagskulturen ska präglas av kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. Odd Mollys strategiska arbete har följande inriktning: Kollektion - Odd Molly ska designa vackra kläder och närliggande livsstilsprodukter för tjejer. Kollektionerna ska kännetecknas av färg, mönster och hantverk med balans mellan volym, produkter och pris inom ett tydligt stilkoncept. Kanaler - Odd Molly ska öka antalet återförsäljare genom fortsatt noggrant urval av återförsäljare. Odd Molly ska i högre grad även driva och utveckla egen detaljhandelsverksamhet i flera kanaler. Marknader - Odd Molly ska fortsätta att långsiktigt stärka varumärket och driva försäljning med fokus på de marknader där Odd Molly har störst förutsättningar att nå en långsiktigt stark marknadsposition. Odd Molly ska öka kontrollen på strategiska marknader och kontinuerligt utvärdera möjligheterna för etablering på nya marknader. Människor - Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet, driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra verksamheten.