Bokslutskommuniké  2017

Bokslutskommuniké för helåret 2017 

Bokslutskommuniké, 2017                                 

Denna rapport omfattar perioden 1 januari – 31 december 2017                

Siffrorna inom parentes = samma period föregående år   

Perioden i korthet:

- Intäkterna för 2017 uppgick till 1 135 TSEK (1 148 TSEK)    

- Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 433 TSEK (236 TSEK)

- Bruttomarginalen för 2017 uppgick till 60 % (59 %)

- Bruttomarginalen för fjärde kvartalet uppgick till 31 % (69 %)                                                 

- Rörelseresultat i % av omsättning för 2017 uppgick till 16 % (-5 %)

- Rörelseresultat i % av omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 9 % (4 %)                      

- Resultat efter skatt för 2017 uppgick till 177 TSEK (-122 TSEK)

- Resultat efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 37 TSEK (-50 TSEK)

- Resultat per aktie* för 2017 uppgick till 0,01 kr (-0,02 kr)

- Resultat per aktie* för fjärde kvartalet uppgick till 0 kr (-0,01 kr)

* periodens resultat dividerad med 12 920 494 utestående aktier

Verksamheten                            :                           

Under kvartal 4 2017 förvärvades ASAB Actuator Solutions AB genom apportemission.

ASAB Actuator Solutions AB:s siffror kommer att ingå från nästa kvartal.

Med ASAB är vi en komplett tillverkare av ställdon med tillbehör och kringutrustning.

Ekonomi:

Förutsättningarna för ökad omsättning och vinst ser bättre ut.

Stabilare med en soliditet på 81% och inga långfristiga skulder samt en kassa på 462kkr.

Framtid:            

Nu när den nya produktserien ställdon anses vara färdigutvecklad, kan mer tid och kraft läggas på försäljning.

Vi kommer under året att delta i flera mässor i egen regi samt flera mässor genom partners ute i världen.

ASAB:s förfinade utveckling av tillverkningsmetoderna och konstruktioner kommer att med en större volym ge ökad lönsamhet.

Oden Controls AB:s förvärv av ASAB Actuator Solutions AB i slutet av 2017, kommer att ge effekt på ekonomin och kommer att ge ökad omsättning.

Under Q1 2018 kommer ASAB:s kunder informeras om att all försäljning sker genom Oden Control och att ASAB kommer kvarstå som ett helägt tillverknings och produktutvecklingsbolag.

Likviditet och finansiell ställning:                                                                                                            

Bolagets likvida medel, uppgick till 462 TSEK (29 TSEK).

Soliditeten är 81 % (65 %)                                   

Kundfordringarna uppgick till 0 TSEK (80 TSEK)                       

Kassaflöde 2017-01-01 2016-01-01 2017-10-01 2016-10-01
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring rörelsekapital 301 398 67 589 68 429 41 621
Förändring rörelsekapital 131 572 -81 154 -108 712 -55 415
Kassaflöde från den löpande verksamheten 432 970 -13 565 -40 283 -13 794
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0
Periodens kassaflöde 432 970 -13 565 -40 283 -13 794
Likvida medel vid årets/periodens början 29 397 42 962 502 650 43 191
Likvida medel vid årets/periodens slut 462 367 29 397 462 367 29 397


Resultaträkning jan-dec jan-dec okt-dec   okt-dec
2017 2016 2017                         2016
Nettoomsättning 1 135 459 1 148 002 432 680 235 563
Rörelsens kostnader -833 892 -1 079 799 -364 221 -194 028
Rörelseresultat före avskrivningar 301 567 68 203 68 459 41 535
Avskrivningar -123 996 -129 275 -30 999 -31 616
Rörelseresultat 177 571 -61 072 37 460 9 919
Finansiella intäkter 47 86 47 86
Finansiella kostnader -216 -700 -77 -0
Resultat efter finansiella poster 177 402 -61 686 37 430 10 005
Skatter 0 0 0 -60 000
Resultat efter skatt 177 402 -121 686 37 430 -49 995

Balansräkning
2017-12-31 2016-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 315 496 439 492
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 1 723 194 6 693
Summa anläggningstillgångar 2 038 690 446 185
Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar 994 912 971 612
Likvida medel 462 367 29 397
Summa omsättningstillgångar 1 457 279 1 001 009
Summa tillgångar 3 495 969 1 447 194
Eget kapital och skulder
Eget kapital 2 831 082 937 180
Skulder
Kortfristiga skulder 664 887 510 014
Summa skulder 664 887 510 014
Summa eget kapital & skulder 3 495 969 1 447 194

Övrigt:

Allmän information:

Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, är registrerat i Sverige med organisationsnummer 556529-7057

Aktier och aktiekapital:

Bolaget har ett aktiekapital om 3 230 TSEK fördelat på 12 920 494 aktier med vardera 1 röst. Kvotvärdet uppgår till 0,25 SEK.

Aktien noteras med daglig handel på AktieTorget.

Redovisningsprinciper:

Bolaget har i denna delårsrapport tillämpat samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2016.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2017.

Rapporttillfällen:

Årsstämma ska hållas på Nykvarn 20 april 2018

Årsredovisning för 2017 kommer att publiceras 2018-03-29

Kvartalsrapport 1 kommer att publiceras 2018-04-27

Kvartalsrapport 2 kommer att publiceras 2018-08-17

Kvartalsrapport 3 kommer att publiceras 2018-10-23

För ytterligare information, kontakta VD Harri Porttila 08 767 76 57, Oden Control AB:s ordförande Magnus Wik  070 4411789

eller besök www.odencontrol.com

 Februari 2018

 STYRELSEN      

Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

15533 Nykvarn

Tel: 08 7677657

harri.porttila@odencontrol.se

www.odencontrol.se

Om oss

Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företaget ska växa organiskt genom en utveckling av befintlig kundbas samt breddning av densamma såväl branschmässigt som geografiskt.

Prenumerera

Dokument & länkar