Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i

Oden Control AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma i Oden Control AB (publ), 556529-7057, fredagen den 22 december 2017, klockan 13.00 på bolagets kontor Norra Bruksgatan 2 i Nykvarn.

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 15 december 2017, och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 18 december 2017 per post till Oden Control AB, Norra Bruksgatan 2, 15533 Nykvarn eller via e-post till oden@odencontrol.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.odencontrol.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 15 december 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
8. Förslag till beslut om nyemission av aktier
9. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 7 - Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra föreslagen nyemission enligt punkt 8 på dagordningen och för att anpassa § 13 på grund av ändrat namn på författning föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 1 600 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.” 

§ 13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).”

Föreslagen lydelse:

Ӥ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.” 

§ 13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).”

Punkt 8 - Nyemission av aktier

Styrelsen föreslår, villkorat av att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt punkt 7, att bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 6 866 000 aktier på följande villkor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma bolagets största aktieägare och ledamot Ilpo Porttila. Som betalning för tecknade aktier ska Ilpo Porttila tillskjuta samtliga aktier i ASAB Actuator Solutions AB, 556622-9950. Värdet på apportegendomen motsvarar en teckningskurs om 0,25 kr per aktie. Teckning av aktier ska ske senast den 22 december 2017. Betalning, genom tillskjutande av Apportegendomen, ska ske samtidigt med teckning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Genom nyemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 716 500,57 kr.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. För giltigt beslut enligt punkten 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkten 8 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7-8 ovan hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Oden Control AB, Norra Bruksgatan 2, 155 33 Nykvarn två veckor före stämman. Handlingarna jämte kopia av kallelsen skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 6 054 494 aktier och röster.

_____________________

Oden Control AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företaget ska växa organiskt genom en utveckling av befintlig kundbas samt breddning av densamma såväl branschmässigt som geografiskt.

Prenumerera

Dokument & länkar