Kvartalsrapport 3, 2016

Denna rapport omfattar perioden 1 januari – 30 september 2016              

Siffrorna inom parentes = samma period föregående år   

Perioden i korthet:

Juli – september, 2016

- Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 225 TSEK (458 TSEK)

- Bruttomarginalen för tredje kvartalet uppgick till 50 % (35 %)                                                 

- Rörelseresultat i % av omsättning för tredje kvartalet uppgick till -41 % (2 %)

- Resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -91 TSEK (8 TSEK)

- Resultat per aktie* för tredje kvartalet uppgick till -0,02 kr (0 kr)

Januari – september, 2016

- Intäkterna för årets nio första månader uppgick till 912 TSEK (1 595 TSEK)                         

- Bruttomarginalen för årets nio första månader uppgick till 56 % (41 %)

- Rörelseresultat i % av omsättning för årets nio första månader uppgick till -8 % (5 %)

- Resultat efter skatt för års första nio månader uppgick till -72 TSEK (75 TSEK)

- Resultat per aktie* för årets första nio månader uppgick till -0,01 kr (0,01 kr)

* periodens resultat dividerad med 6 054 494 utestående aktier

Verksamheten                            :                           

Q3 2016 blev ett kvartal utan större händelser. Efter Q3 har våra don visats upp på Mässan Scanautomation i Göteborg.

Antal levererade ställdon har minskat något, pga. semesterperioden och färre projekt i Sverige.

Omsättningen har sjunkit och beror på att omsättningen numera baseras på tillverknings kommission jämfört med föregående år. Detta för att förenkla och effektivisera, lagerhållning och fakturering mellan ASAB och Oden som arbetar tätt samman för att få våra ställdonen ut till slutkund.

Ekonomi:

Ekonomin går åt rätt håll och är under kontroll.

Framtid:

Förfrågningar, offerter och kontakter har ökat.

Våra ställdon kommer fortsatt visas tillsammans med ASAB:s konstruktioner för de stora ventiltillverkarna och leverantörerna, där det finns möjlighet till större ordervolymer.

Viktiga kommande mässor är Valve World 2016 i Düsseldorf i december

Kommentarer kring varför Oden Control är på Obs-listan:

Med all rätt flyttades Oden Control AB till Obs-listan 20sep. 2013(se pressmeddelanden runt dessa datum).

En extra bolagsstämma valde ny styrelse med mål att undvika ytterligare en nyemission eller konkurs.

Banken ville efter en period ha ny säkerhet eller säga upp lånen.

I detta läge var det nödvändigt att arbeta ännu närmare ASAB både praktiskt och ekonomiskt.

Kostnaderna minskades ytterligare.

ASAB:s aktieägare tog på sig säkerheten för Oden Controls lån mot banken som nu betalas av helt.

Flera år har gått där mycket tid gick åt till att få den nya ställdons serie färdig och testad.

Mycket av förseningen beror på kvalitetsproblem med underleverantörens hårdvara och mjukvara för våra produkter. Nu är de problemen avklarade.

Oden Control och ASAB har under senare år blivit mer och mer beroende av varandra och det mest logiska är i förlängningen troligen att fusionera bolagen på ett lämpligt sätt. Ett förfarande som bör gå smidigt då största aktieägare i båda bolagen är den samma.

Oden Control rör sig tyvärr fortfarande mycket i sidled, men förutsättningarna är betydligt stabilare än förr om åren med bredare ställdon serie, bättre ekonomi och hanterbara kostnader.

Likviditet och finansiell ställning:                                                                                                            

Bolagets likvida medel, uppgick till 43 TSEK (57 TSEK).

Soliditeten är 59 % (56 %)                                   

Kundfordringarna uppgick till 212 TSEK (109 TSEK)                

Orderstocken uppgick till 0 TSEK (10 TSEK)

Om oss

Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företaget ska växa organiskt genom en utveckling av befintlig kundbas samt breddning av densamma såväl branschmässigt som geografiskt.

Prenumerera

Dokument & länkar