Oden Control AB Bokslutskommuniké 2016

Denna rapport omfattar perioden 1 januari – 31 december 2016                

Siffrorna inom parentes = samma period föregående år   

Perioden i korthet:

- Intäkterna för 2016 uppgick till 1 148 TSEK (1 959 TSEK)    

- Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 236 TSEK (364 TSEK)

- Bruttomarginalen för 2016 uppgick till 59 % (36 %)

- Bruttomarginalen för fjärde kvartalet uppgick till 69 % (14 %)                                                 

- Rörelseresultat i % av omsättning för 2016 uppgick till -5 % (-4 %)

- Rörelseresultat i % av omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 4 % (-44 %)                  

- Resultat efter skatt för 2016 uppgick till -122 TSEK (-88 TSEK)

- Resultat efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -50 TSEK (-163 TSEK)

- Resultat per aktie* för 2016 uppgick till -0,02 kr (-0,01 kr)

- Resultat per aktie* för fjärde kvartalet uppgick till -0,01 kr (-0,03 kr)

* periodens resultat dividerad med 6 054 494 utestående aktier

Verksamheten:                           

Försäljningen är fortfarande allt för låg med avsaknad av större order.

Under Q4 har 49st ställdonsenheter levererats.

Mässor och information till slutkunder förväntas öka omsättningen.

Ekonomi:

Likviditeten är fortsatt ansträngd men under kontroll.

De gamla versionen ställdonslager skrivs av kontinuerligt och påverkar rörelseresultatet.

Framtid:

Försäljningen intensiveras för ökad försäljningsvolym.

Våra ställdon i kombination med externa stora hög precisionsväxlar förväntas ha en bra marknad för de största ventilerna med kraftbehov upp till 10000Nm.

Likviditet och finansiell ställning:                                                                                                         

Bolagets likvida medel, uppgick till 29 TSEK (43 TSEK).

Soliditeten är 65 % (50 %)                                   

Kundfordringarna uppgick till 80 TSEK (184 TSEK)                  

Kassaflöde 2016-01-01 2015-01-01 2016-10-01 2015-10-01
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring rörelsekapital 67 589 -15 591 41 621 -98 912
Förändring rörelsekapital -81 154 77 950 -55 415 164 356
Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 565 62 359 -13 794 65 444
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -79 752 0 -79 752
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -10 000 0 0
Periodens kassaflöde -13 565 -27 393 -13 794 -14 308
Likvida medel vid årets/periodens början 42 962 70 355 43 191 57 270
Likvida medel vid årets/periodens slut 29 397 42 962 29 397 42 962


Resultaträkning jan-dec jan-dec okt-dec okt-dec
2016 2015 2016
Nettoomsättning 1 148 002 1 959 469 235 563 364 723
Rörelsens kostnader -1 079 799 -1 965 336 -194 028 -462 862
Rörelseresultat före avskrivningar 68 203 -5 867 41 535 -98 139
Avskrivningar -129 275 -72 426 -31 616 -63 848
Rörelseresultat -61 072 -78 293 9 919 -161 987
Finansiella intäkter 86 140 86 97
Finansiella kostnader -700 -9 864 -0 -871
Resultat efter finansiella poster -61 686 -88 017 10 005 -162 761
Skatter -60 000 0 -60 000 0
Resultat efter skatt -121 686 -88 017 -49 995 -162 761
Balansräkning
2016-12-31 2015-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 439 492 562 541
Materiella anläggningstillgångar 0 6 226
Finansiella anläggningstillgångar 6 693 66 693
Summa anläggningstillgångar 446 185 635 460
Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar 971 612 1 440 555
Likvida medel 29 397 42 962
Summa omsättningstillgångar 1 001 009 1 483 517
Summa tillgångar 1 447 194 2 118 977
Eget kapital och skulder
Eget kapital 937 180 1 058 865
Skulder
Kortfristiga skulder 510 014 1 060 112
Summa skulder 510 014 1 060 112
Summa eget kapital & skulder 1 447 194 2 118 977

Övrigt:

Allmän information:

Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, är registrerat i Sverige med organisationsnummer 556529-7057

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Aktier och aktiekapital:

Bolaget har ett aktiekapital om 1 514 TSEK fördelat på 6 054 494 aktier med vardera 1 röst. Kvotvärdet uppgår till 0,25 SEK.

Aktien noteras med daglig handel på AktieTorget.

Redovisningsprinciper:

Bolaget har i denna delårsrapport tillämpat samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2015.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Rapporttillfällen:

Årsstämma ska hållas på Nykvarn 21 april 2017
Årsrapport  2016 kommer att publiceras 31 mars 2017
Kvartalsrapport 1 2017 kommer att publiceras 2017-04-28
Kvartalsrapport 2 2017 kommer att publiceras 2017-08-18
Kvartalsrapport 3 2017 kommer att publiceras 2017-10-23

För ytterligare information, kontakta VD Harri Porttila 08 767 76 57, Oden Control AB:s ordförande Magnus Wik 070 4411789 eller besök www.odencontrol.se

 Februari 2017

 STYRELSEN                                                                

Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

15533 Nykvar

Tel. 08 7677657

Mob: 070 3177384

harri.porttila@odencontrol.se

Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

15533 Nykvarn

Tel: 08 7677657

harri.porttila@odencontrol.se

www.odencontrol.se

Om oss

Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företaget ska växa organiskt genom en utveckling av befintlig kundbas samt breddning av densamma såväl branschmässigt som geografiskt.

Prenumerera

Dokument & länkar