Årsstämma i OEM International AB 22 april 2013

Vid årsstämman i OEM International AB och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:

Aktieutdelning
Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att för 2012 lämna utdelning med 3,75 kronor per aktie samt att som avstämningsdag fastställa den 25 april 2013.


Arvoden

Årsstämman beslöt om ett oförändrat arvode till styrelsen som uppgår till sammanlagt 1 200 000 kronor, varav 325 000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga ledamöter 175 000 kronor. Arvode för uppdrag som ordförande i revisionsutskottet är oförändrat 25 000 kronor. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Styrelse och styrelseordförande
Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Barkman, Hans Franzén, Jerker Löfgren, Lars-Åke Rydh, Petter Stillström och Agne Svenberg. Lars-Åke Rydh omvaldes till styrelseordförande.

Revisions- och ersättningsutskott

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Ulf Barkman, ordförande, och Lars-Åke Rydh till att utgöra bolagets revisionsutskott. Styrelsens ordförande Lars-Åke Rydh, Hans Franzén och Agne Svenberg utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott.

Revisor
Till revisor omvaldes revisionsfirman KPMG AB på ett år.

Valberedning
Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2014 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Nyemission
Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företagsförvärv få nyemittera max 1 800.000 st.
B-aktier.

Återköp av egna aktier
Styrelsen bemyndigades
att återköpa maximalt 10 % av bolagets aktier,
att sälja alla eller delar av de eventuellt inköpta aktierna,
att använda inköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv.

Eventuella förvärv eller försäljningar av bolagets aktier får endast göras på
NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv och överlåtelse av aktier ska ske till ett pris inom det vid börsen vid var tid registrerade kursintervallet.

Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att förutsättningarna för att öka avkastningen på eget kapital förbättras.
Bemyndigandet gäller intill nästa ordinarie årsstämma.

Styrelsen i OEM International AB beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman 22 april 2013 att återköpa aktier.

OEM International AB innehar sedan tidigare 61 847 aktier av serie B, vilka utgör 0,3 procent av de utgivna aktierna och 0,1 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i OEM International AB, inklusive bolagets innehav, uppgår till 23 169 309 st.

Nästa rapport
Delårsrapport januari-juni 2013 kommer att lämnas den 15 juli 2013.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2013 kl. 09.00.

Tranås den 23 april 2013

OEM INTERNATIONAL AB (PUBL)

För ytterligare information kontakta Lars-Åke Rydh, Styrelseordförande OEM International AB, telefon 0705-92 45 70.

OEM är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 28 rörelsedrivande enheter i 14 länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter för industriell automation.

För mer information – se www.oem.se

Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar