Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i OM HEX Aktiebolag (publ) ("OMHEX") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 31 augusti 2004 klockan 15.00 på OMHEX:s huvudkontor, Tullvaktsvägen 15 (Frihamnen) i Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken fredagen den 20 augusti 2004, dels anmäla sig för deltagande i stämman hos bolaget under adress OM HEX AB (publ), 105 78 Stockholm, eller per telefon 08-405 60 00 senast klockan 16.00 fredagen den 27 augusti 2004. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal biträden. Anmälan kan också göras på hemsidan för OMHEX, www.omhex.com/egm. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 27 augusti 2004 för att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman. Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få utöva rösträtt på stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 20 augusti 2004. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Eftersom de finska aktieägarna registrerade i det finska APK värdeandelssystemet är förvaltarregistrerade hos VPC kommer APK att automatiskt omregistrera dessa aktieägare torsdagen den 19 augusti 2004. Sådana finska aktieägare måste dock själva anmäla sin avsikt att delta i enlighet med instruktionen ovan. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Förslag till beslut om ändring av § 1 i bolagets bolagsordning. 8. Stämmans avslutande. FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 7 - Förslag till beslut om ändring av § 1 i bolagets bolagsordning. Styrelsen föreslår med anledning av införandet av ny varumärkesstrategi inom koncernen att bolagsstämman beslutar att § 1 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse (ändring i kursivt) § 1 § 1 Bolagets firma är OM HEX Aktiebolag. Bolagets firma är OMX Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Bolaget är publikt (publ). Stockholm i juli 2004 OM HEX Aktiebolag (publ) Styrelsen För mer information eller kommentarer, vänligen kontakta Anna Rasin, informationschef OMHEX 08 405 66 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/27/20040722BIT00180/wkr0001.pdf

Dokument & länkar