Kallelse till årsstämma i OmniCar Holding AB (publ)

Aktieägarna i OmniCar Holding AB (publ), 559113-3987, kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 juni 2018 kl. 10.00 på MAZARS SET Revisionsbyrå AB, Terminalgatan 1, i Helsingborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 juni 2018, och
  •  anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 12 juni 2018 skriftligen till OmniCar Holding AB, c/o MAZARS SET Revisionsbyrå AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg. Anmälan kan också göras per telefon +45 52 30 27 29 eller per e-post tbp@omnicar.dk. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 12 juni 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren
undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid
(dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet
också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.
För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.omnicar.com och skickas med post
till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 14 495 710 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 DKK till styrelsens ordförande samt med vardera 125 000 DKK till övriga ordinarie styrelseledamöter exklusive Jesper Aagard. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer (punkt 11)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att Jesper Aagard, Jens Aaløse och Andreas Klainguti omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Jens Aaløse. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 5 Styrelse / Board of directorsStyrelsen ska bestå av 4–10 ledamöter med högst 3 suppleanter.The board of directors shall comprise 4–10 members and not more than 3 alternate members. § 5 Styrelse / Board of directorsStyrelsen ska bestå av 3–10 ledamöter med högst 3 suppleanter.The board of directors shall comprise 3–10 members and not more than 3 alternate members. 

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Sankt Annæ Plads 13, i Köpenhamn, Danmark samt på bolagets webbplats (www.omnicar.com) senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Helsingborg i maj 2018

OmniCar Holding AB (publ)

STYRELSEN

För mer information om OmniCar Holding AB, vänligen kontakta:

Claus T. Hansen, CEO
E-mail: cth@omnicar.dk
Telefon: +41 79 854 47 69
http://www.omnicar.com/ 

About OmniCar Holding AB

OmniCar Holding AB (559113-3987) OmniCar Holding AB (559113-3987) OmniCar is a 100% `plug-and-play' online solution. No more time-consuming management and manual invoicing. OmniCar allows you to manage your service agreements digitally with a layout that is fully customised to meet your business's individual requirements and specifications. You save time and administrative resources thanks to the automated system management of all processes.

Om oss

OmniCars affärsidé är att utveckla en teknologiplattform för bilbranschen. Teknologiplattformen består av en molnlösning vilken bilimportörer, bilåterförsäljare och verkstäder kan köpa licenser till. Vidare arbetar Bolaget med onlinemarknadsföring och hemsideoptimering inom bilbranschen

Prenumerera

Dokument & länkar