Kommuniké från årsstämma i OmniCar Holding AB (publ)

Idag, den 18 juni 2018, hölls årsstämma i OmniCar Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade härutöver om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt verkställande direktören för räkenskapsåret 2017.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 DKK till styrelsens ordförande samt med vardera 125 000 DKK till övriga ordinarie styrelseledamöter exklusive Jesper Aagard. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
Stämman beslutade att Jesper Aagard, Jens Aaløse och Andreas Klainguti omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutades omval av Jens Aaløse. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse 

§ 5 Styrelse / Board of directors
Styrelsen ska bestå av 4–10 ledamöter med högst 3 suppleanter.
The board of directors shall comprise 4–10 members and not more than 3 alternate members.

Föreslagen lydelse

§ 5 Styrelse / Board of directors
Styrelsen ska bestå av 3–10 ledamöter med högst 3 suppleanter.
The board of directors shall comprise 3–10 members and not more than 3 alternate members.

Övrigt
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslut.

Helsingborg i juni 2018
OmniCar Holding AB (publ)
STYRELSEN

För mer information om OmniCar Holding AB, vänligen kontakta:
Claus T. Hansen, CEO
E-mail: cth@omnicar.dk
Telefon: +41 79 854 47 69
http://www.omnicar.com/

About OmniCar Holding AB
OmniCar Holding AB (559113-3987) OmniCar Holding AB (559113-3987) OmniCar is a 100% `plug-and-play' online solution. No more time-consuming management and manual invoicing. OmniCar allows you to manage your service agreements digitally with a layout that is fully customised to meet your business's individual requirements and specifications. You save time and administrative resources thanks to the automated system management of all processes.

Om oss

OmniCars affärsidé är att utveckla en teknologiplattform för bilbranschen. Teknologiplattformen består av en molnlösning vilken bilimportörer, bilåterförsäljare och verkstäder kan köpa licenser till. Vidare arbetar Bolaget med onlinemarknadsföring och hemsideoptimering inom bilbranschen

Prenumerera

Dokument & länkar