Månadsstatistik OMX Exchanges september 2005

- Handeln i ränterelaterade derivat på OMX Exchanges uppgick till 51 693 kontrakt per dag i september, vilket är den bästa omsättningen sedan september 1998 (53 291 kontrakt). Handel i aktier Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick till 28 899 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 25 310 mkr). Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick till 87 367 (den senaste tolvmånaders perioden: 77 625). Omsättningshastigheten uppgick till 113%. Handel i derivat Den genomsnittliga derivatomsättningen i svenska, finska och danska aktie- och ränterelaterade produkter uppgick till 460 339 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 443 931 kontrakt) per dag. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick till 408 646 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 412 678 kontrakt) per dag, medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter uppgick till 51 693 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 31 253 kontrakt) per dag. Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var 47,2 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 43,4 mkr) per dag. Obligationer Den genomsnittliga obligationsomsättningen per dag uppgick till 97 999 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 94 633 mkr) per dag. Warranter Den genomsnittliga warrantomsättningen per dag uppgick till 63,8 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 43,2 mkr) per dag. Börsnoterade fonder / Unit trusts Den genomsnittliga fond/Unit trust omsättningen per dag uppgick till 686 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 442 mkr) per dag. Indexutveckling Under september steg OMXS30 index med 5,5%, OMXH25 index steg med 5,4%, OMXC20 index steg med 1,4%, OMXT index steg med 9,6%, OMXR index steg med 10,7% och OMXV index steg med 19,2%. Medlemmar Den 30 september uppgick det totala antalet medlemmar till 148 (exkluderat 89 stycken som är medlemmar på mer än en börs) varav Stockholmsbörsen hade 81 medlemmar, Helsingforsbörsen hade 47 medlemmar, Köpenhamnsbörsen hade 49 medlemmar, Tallinnbörsen hade 18 medlemmar, Rigabörsen hade 17 medlemmar och Vilniusbörsen hade 25 medlemmar. Noteringar Aktier Det sammanlagda börsvärdet för alla noterade bolag uppgick den 30 september till 6 525 (30 september, 2004: 4 973) mdr kr. Ett bolag noterades på Stockholmsbörsen under månaden. På Helsingforsbörsen avnoterades ett bolag och på Rigabörsen noterades ett bolag. Det totala antalet noterade bolag är 680 (exkluderat nio dubbelnoteringar) varav 270 bolag är noterade på Stockholmsbörsen, 138 är noterade på Helsingforsbörsen, 179 är noterade på Köpenhamnsbörsen, 14 är noterade på Tallinnbörsen, 45 är noterade på Rigabörsen och 43 är noterade på Vilniusbörsen. Obligationer Det totala antalet noterade obligationer är 4 222, varav 1 542 på Stockholmsbörsen, 307 på Helsingforsbörsen, 2 305 på Köpenhamnsbörsen, sex på Tallinnbörsen, 29 på Rigabörsen och 33 på Vilniusbörsen. I september registrerades 33 nya obligationer på Stockholmsbörsen och 59 avregistrerades. På Helsingforsbörsen registrerades sex nya obligationer under månaden och sex avregistrerades. På Köpenhamnsbörsen registrerades 20 nya obligationer och tre avregistrerades. På Rigabörsen registrerades en ny obligation under månaden och på Vilniusbörsen noterades en obligation och en avregistrerades. Warranter Det totala antalet noterade warranter är 1 534, varav 1 239 på Stockholmsbörsen och 295 på Helsingforsbörsen. I september noterades 142 nya warranter på Stockholmsbörsen och 173 avnoterades. På Helsingforsbörsen noterades 116 nya warranter under månaden och 87 avnoterades. Marknadsövervakning Stockholmsbörsen Stockholmsbörsen har i ett fall uttalat kritik mot ett medlemsinstitut för orderläggning i strid med NOREX medlemsregler. Ärendet, som inte ansågs tillräckligt allvarligt för att anmälas till Disciplinnämnden, avsåg kurspåverkande handel i slutet av en handelsdag. Under månaden har sex ärenden anmälts till Finansinspektionen respektive Ekobrottsmyndigheten. Det har rört sig om ett fall av misstänkt röjande av insiderinformation, tre fall av misstänkt insiderhandel och två fall av misstänkt marknadsmanipulation. Helsingforsbörsen Helsingforsbörsen har utdelat kritik till ett bolag för att det inte publicerat alla förslag som bolagets styrelse lagt fram inför bolagsstämman, vilket det ska göra enligt Helsingforsbörsens regler om informationsgivning till marknaden. Helsingforsbörsen rapporterade ett fall av misstänkt insiderhandel till den finska Finansinspektionen under månaden. Köpenhamnsbörsen I september utdelade Köpenhamnsbörsen kritik till ett bolag för att det inte hade publicerat ett antal av sina pressmeddelanden på sin hemsida inom rimlig tid. Ett bolag som varit placerat på observationsegmentet återfördes till sin ordinarie position, sedan tvångsinlösen påbörjats i ett av bolagets största innehav. Tre bolag flyttades till observationssegmentet. Ett bolag blev flyttat till segmentet inför en förväntad aktieförsäljning av huvudägaren. Vidare blev ett bolag flyttat inför ett tvångsinlösensförfarande, vilket även medförde att detta bolags holdingbolag flyttades till observationssegementet. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Ulrika Olofson, informationschef Stockholmsbörsen, +46 8 405 63 76 Statistiken finns även tillgänglig på www.omxgroup.com Rapporten omfattar statistik från börserna i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Tallinn, Riga och Vilnius. De rapporterade siffrorna avser samtliga sex börser tillsammans om inte annat anges. Alla siffror är omräknade till svenska kronor.

Om oss

OMX äger och driver norra Europas största värdepappersmarknad och är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och lösningar för finans- och energimarknader. OMX består av två divisioner: OMX Exchanges och OMX Technology. OMX Exchanges äger och driver börserna i Stockholm, Helsingfors, Tallinn, Riga och Vilnius samt värdepapperscentralerna i Finland, Estland och Lettland.

Prenumerera

Dokument & länkar