OMX Nordiska Börs Stockholm meddelar varningar mot First North-bolagen Bringwell AB och PV Enterprise Sweden AB

OMX Nordiska Börs Stockholm har i dag beslutat att meddela varning mot Bringwell AB och mot PV Enterprise Sweden AB. Båda bolagen är upptagna till handel vid börsens alternativa marknadsplats First North och båda bolagen har gjort sig skyldiga till överträdelser av First North-regelverket. I Bringwells fall består överträdelsen i att bolagets VD har lämnat uppgifter av kurspåverkande karaktär i en intervju innan informationen hade offentliggjorts. PV Enterprise har gjort en kvartalsrapport tillgänglig på sin hemsida innan rapporten hade offentliggjorts.

Enligt det regelverk som gäller för First North skall kurspåverkande information offentliggöras omedelbart. Offentliggörandet skall ske genom att informationen lämnas till sådana media som effektivt kan sprida informationen till allmänheten. Informationen skall samtidigt sändas till bolagets Certified Adviser och till börsen. Den 6 september publicerade Dagens Industri en intervju med Bringwells VD, som berättade att bolaget föregående dag hade förvärvat ett norskt bolag. Information om affären offentliggjordes till marknaden först genom ett pressmeddelande den 6 september klockan 8.20. Uppgifterna till journalisten hade däremot lämnats redan den 5 september. Genom att lämna informationen till journalisten innan den offentliggjorts genom ett pressmeddelande har Bringwell brutit mot First North regelverk. Börsen har därför beslutat meddela Bringwell en varning.

Av First North regelverk framgår också att en delårsrapport skall offentliggöras så snart som möjligt och på det sätt som är beskrivet ovan. PV Enterprises delårsrapport avseende första kvartalet 2007 fanns tillgänglig på bolagets hemsida den 4 juni klockan omkring klockan 14.40, cirka 20 minuter innan den offentliggjordes i enlighet med bestämmelserna i regelverket. Det är bolagets ansvar att se till att information inte läcker ut i förväg. Genom att PV Enterprise inte har lyckats med detta har bolaget också begått ett brott mot First North-regelverket. Börsen har därför beslutat att meddela bolaget en varning.

Prenumerera

Dokument & länkar