Effekten av kemoterapi med epirubicin, ett av de mest använda läkemedlen mot bröstcancer, kan nu förutsägas av DRP - poster publicerad vid ASCO

Hørsholm, Danmark, 5 juni 2017 – Oncology Venture Sweden AB (”Oncology Venture”) meddelar idag att det tidigare accepterade abstractet med DRP-data för epirubicin för bröstcancer har presenterats som en poster på postersessionen ”Breast Cancer – Metastatic” Board 63; Abstract 1071 den 4 juni klockan 08:00 – 11:30 lokal tid (15:00 – 18:30 CET). Titeln är ”Retrospective-prospective blinded evaluation predicting efficacy of epirubicin by a multigene assay in advanced breast cancer within a Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) cohort”. DRP var signifikant associerad med progressionsfri överlevnad (Progression Free Survival, PFS) i en kohort av 135 patienter med metastaserade bröstcancer. PFS är ett mått på den totala tiden epirubicin kan blockera tumörtillväxten. Den uppskattade mediantiden till progression för en patient med ett DRP-värde på 25 % var 7 månader jämfört med 13 månader för en patient med ett DRP-värde på 75 %. Abstractet finns tillgängligt på abstracts.asco.org. Postern är bifogat detta pressmeddelande.

Epirubicin är en hörnsten vid behandling av primär och avancerad bröstcancer. Vanligtvis drar cirka 50 % nytta av behandlingen med en minskning av tumören. Fram tills nu har det inte funnits någon metod för att identifiera de som kommer att gynnas av behandlingen och vem som inte kommer att göra det. Den aktuella studien tittade på 135 epirubicinbehandlade för att utvärdera Medical Prognosis Institutes epirubicin-Drug Response Predictor (DRP™) inlicensierad av Oncology Venture. DRP var signifikant associerad med Progression Free Survival (PFS). PFS är ett mått på den totala tiden epirubicin kan blockera tumörtillväxten. Den uppskattade mediantiden till progression för en patient med ett DRP-värde på 25% var 7 månader jämfört med 13 månader för en patient med ett DRP-värde på 75%. En uppdatering av datan på postern visade ett riskförhållande på 0,35 för en 80 % poängskillnad i DRP-resultat, vilket innebär att patienten har en tre gång längre nytta (Time to progression – TTP) av läkemedlet vid ett DRP-resultat på 90 jämfört med ett DRP-resultat på 10.

Resultatet är också av stort värde för MPI, eftersom förutsägelse avseende epirubicinrespons är en viktig del i att bygga en bredare personlig responsprognoskompass för enskilda patienter och för Oncology Ventures spinout 2X Oncology Inc. för att utveckla GSH-liposomal-doxorubicin för bröst- och hjärncancer med bolagets inlicensierade produkt 2X-111.

2X-111 kommer att utvecklas i två fokuserade fas 2-studier med patienter med metastaserande bröstcancer och glioblastom i 2X Oncology Inc., som är ett precisionsläkemedelsföretag för cancer hos kvinnor avknoppat från Oncology Venture som för närvarande äger 92% av bolaget. 

”Det är ett nöje att se epirubicin DRPTM-datan presenteras på det årliga ASCO-mötet. Vi har redan haft, och har, bra intresse och traktion baserat på det publicerade abstractet bakom postern”, säger Peter Buhl Jensen, adjungerad professor, medicine doktor, PhD och VD för Oncology Venture. ”Förmågan att kunna förutsäga huruvida individuella patienter med metastaserande bröstcancer drar nytta från epirubicin har potentialen att förbättra cancerbehandling för en patientgrupp som normalt sett får många olika behandlingstyper. Epirubicin och doxorubicin används i många olika cancertyper och DRP har värde i behandlingar för flera olika tumörtyper så som lymfom, multipelt myelom, sarkom, endometrisk cancer och äggstockscancer”, kommenterar Peter Buhl Jensen vidare.  

ASCO, American Society of Clinical Oncology, årsmöte, McCormick Place, Chicago, Illinois, USA.

American Society of Clinical Oncology (ASCO), grundat 1964, avser att göra en väsentlig skillnad inom cancervården. Som världens ledande organisation i sitt slag, representerar ASCO mer än 40 000 personer som arbetar inom onkologi och vårdar människor som lever med cancer. ASCOs årsmöte anses vara det primära internationella forumet för presentation av vetenskaplig forskning och ledande utbildning inom klinisk onkologi. De fem dagar långa evenemanget lockar 30 000 deltagare från hela världen. Resultat och uppdateringar från kliniska prövningar som presenteras på ASCOs årsmöte representerar de betydande framsteg som gjorts under året i kampen mot cancer.

För ytterligare information om Oncology Venture, vänligen kontakta:

Peter Buhl Jensen, CEO                                      Ulla Hald Buhl, COO, IR & Communication
Telefon: +45 21 60 89 22                                     Telefon: +45 21 70 10 49
E-post: pbj@oncologyventure.com                       E-post: uhb@oncologyventure.com 

Om DRPTM-companion diagnostic

Drug Response Predictor, DRP™, är utvecklat av och inlicensierat från Medical Prognosis Institute A/S (”MPI”). DRP™ är baserad på budbärar-RNA från patienters biopsier för att välja ut de patienter som, utifrån den genetiska signaturen i sina tumörer, har högst sannolikhet att svara positivt på behandling med specifika cancerbekämpande terapier. DRP™-metoden bygger på jämförelser mellan känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer, med genetisk information från cellinjer, i kombination med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett systemiskt biologiskt nätverk. Specifika DRP™s utvecklas för varje produkt i pipeline och gör det möjligt för bolaget att identifiera och förutsäga vilka patienter som är mest benägna att svara på behandling och därigenom dra nytta av en viss produkt i pipeline. Detta gör det möjligt för troliga responders att få lämplig behandling och samtidigt påskynda beslutsvägen avseende förväntade icke-responders genom att spara kritisk tid och pengar i deras kamp mot cancer.

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction – DRP™ – för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska studier. Bolaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras och utvecklingen effektiviseras. Bolagets nuvarande portfölj av läkemedelskandidater omfattar LiPlaCis® för behandling av bröstcancer genom samarbete med Cadila Pharmaceuticals Ltd., Irofulven – utvecklad ur en naturlig svamp för behandling av prostatacancer och APO010 – en immuno-onkologisk produkt för behandling av multipelt myelom (benmärgscancer). Oncology Venture har bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology Inc. som är ett bolag baserat i USA med fokus på precisionsmedicin mot cancer hos kvinnor vars pipeline omfattar tre lovande fas 2 produktkandidater och OV-SPV2 som kommer att testa och eventuellt utveckla en oral fas 2 tyrosinkinas-hämmare från ett Big Pharma-bolag för behandling av cancer.