Idag inleds teckningstiden i Oncology Venture Sweden AB:s nyemission

Idag, den 16 mars 2017, inleds teckningstiden i Oncology Venture Sweden AB:s (”Oncology Venture”) företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Teckningstiden löper till och med den 30 mars 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs Oncology Venture cirka 52,9 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 18,9 MSEK, motsvarande cirka 35,7 % av emissionsvolymen. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på Oncology Ventures (www.oncologyventure.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Verksamheten fortlöper med bolagets tre sedan tidigare inlicensierade läkemedelskandidater; APO010, Irofulven och LiPlaCis®. APO010 är i tidig klinisk fas 1/2-utveckling – ansökan om klinisk studie har lämnats in till de danska myndigheterna. Start är beräknad under det första kvartalet 2017 om det befintliga lagret av produkten godkänns. Irofulven befinner sig i en fas 2-studie avseende patienter med prostatacancer. Ansökan om klinisk studie är beräknad att lämnas in under det andra kvartalet 2017. Avseende LiPlaCis® är tre av totalt fyra danska center nu aktiva med att rekrytera de 12-15 patienterna med metastaserande bröstcancer som har högst sannolikhet att visa effekt vid behandling med LiPlaCis®. Fas 1/2- studien är beräknad att avslutas under det tredje kvartalet 2017. Härutöver är bolagets samarbetspartner Cadila Pharmaceuticals Ltd. i färd med att inleda fyra fas 2-studier och en fas 3-studie med LiPlaCis©. Oncology Ventures spin-out-bolag 2X Oncology Inc. har två undertecknade term sheets och ett term sheet under förhandling i pipeline och spin-out-bolaget OV-SPV2 ApS förhandlar i dagsläget om slutliga transaktionsvillkor avseende en oral tyrosinkinas-hämmare från ett Big Pharma-bolag.

Styrelsen i Oncology Venture har beslutat att förbereda bolaget för byte av handelsplats för bolagets aktier från AktieTorget till Nasdaq Stockholm Small Cap, vilket är planerat att ske under 2018.

2016 har varit ett händelserikt år för Oncology Venture där vi tagit ett stort språng mot vår målsättning att utveckla precisionsmedicin för cancerpatienter. Arbetet med att utveckla LiPlaCis®, APO010 och Irofulven i kombination med dess Drug Response Predictor – DRPTM – fortlöper väl. Fyra andra produkter som lever upp till våra kvalitetskrav är i långt framskridna förhandlingar och i förberedelser för att inleda arbetet i 2X Oncology Inc. och OV-SPV2 ApS. Oncology Venture kommer att behålla en betydande ägarandel i dessa läkemedelskandidater och jag räknar med att vi under 2017 kommer att ha sju starka produktkandidater i fas 2-utveckling. Vi är inne i ett viktigt utvecklingsskede och har ett antal spännande projekt i pipeline, där vi tror att DRPTM kommer att ha en substantiell inverkan. Jag är övertygad om att det kommande året med upp till sju produkter i pipeline blir ännu mer spännande än föregående år”, säger Peter Buhl Jensen, adjungerad professor, M.D., PhD och VD för Oncology Venture.

Erbjudandet i sammandrag

·         Teckningstid: 16 – 30 mars 2017.

·         Avstämningsdag och företrädesrätt: Sista dag för handel i Oncology Ventures aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 mars 2017 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 mars 2017. Avstämningsdag var den 10 mars 2017.

För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

·         Teckningskurs: 42,00 SEK per aktie.

·         Emissionsvolym: Oncology Venture genomför härmed en företrädesemission om 52 892 658 SEK, vilket högst omfattar 1 259 349 aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

·         Teckningsförbindelser: Oncology Venture har erhållit skriftliga teckningsförbindelser om cirka 18,9 MSEK, motsvarande cirka 35,7 % av emissionsvolymen.

·         Antal aktier innan nyemission: 10 074 794 aktier.

·         Värdering (pre-money): Cirka 423,1 MSEK.

·         Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 16 – 28 mars 2017.

·         Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 16 mars 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under slutet av april 2017.

Teckningsförbindelser

Oncology Venture har erhållit skriftliga teckningsförbindelser om cirka 18,9 MSEK, av vilka styrelseordförande Duncan Moore investerar 555 702 SEK, styrelseledamot Peter Birk investerar 12 726 SEK samt styrelseledamot Ulla Hald Buhl och VD Peter Buhl Jensen investerar 1 275 162 SEK (via Buhl Krone Holding). Det totala beloppet av teckningsförbindelser motsvarar cirka 35,7 procent av emissionsvolymen.

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer bolaget att närvara vid investerarträffar för att informera om bolaget och sina framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10, eller e-post via event@sedermera.se.

Datum och tid Arrangör Adress och ort Anmälan
16 mars 2017,Kl. 11.40 – 13.00 Sedermera Fondkommission Norra Vallgatan 64,211 22 Malmö. event@sedermera.se
16 mars 2017,kl. 18.00–21.30 Sedermera Fondkommission Flädie Mat & Vingård,
Flädie Mejeriväg 19,
237 91 Bjärred.
event@sedermera.se
17 mars 2017,kl. 11.40–13.00 Sedermera Fondkommission Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg. event@sedermera.se
21 mars 2017,kl. 19.00–19.30 InvestorDagen i København,Dansk Aktionærforening Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 Köpenhamn. http://www.shareholders.dk/investordagen
23 mars 2017,kl. 07.30–13.30 Sedermeradagen, Köpenhamn Tivoli Hotel & Congress Center, Köpenhamn. http://www.sedermeradagen.se/koepenhamn-23-mars-2017/
28 mars 2017,kl. 17.30 – 18.00 Aktiespararna Ullevi Lounge, Paradentrén, Göteborg. http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang

Prospekt, danskt/engelskt prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.oncologyventure.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Vidare finns motsvarande danskt/engelskt prospekt, teaser och anmälningssedel, för tecknare bosatta i Danmark, tillgängliga på bolagets, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Oncology Venture i samband med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Oncology Venture, vänligen kontakta:

Peter Buhl Jensen, CEO                                                                          Ulla Hald Buhl, COO, IR & Communication

Telefon: +45 21 60 89 22                                                                       Telefon: +45 21 70 10 49

E-post: pbj@oncologyventure.com                                                     E-post: uhb@oncologyventure.com

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2017.

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction – DRP™ – för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska studier. Bolaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras och utvecklingen effektiviseras. Bolagets nuvarande portfölj av läkemedelskandidater omfattar LiPlaCis® för behandling av bröstcancer genom samarbete med Cadila Pharmaceuticals Ltd., Irofulven – utvecklad ur en naturlig svamp för behandling av prostatacancer och APO010 – en immuno-onkologisk produkt för behandling av multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology Inc. som är ett bolag baserat i USA med fokus på precisionsmedicin mot cancer hos kvinnor vars pipeline omfattar tre lovande fas 2 produktkandidater och OV-SPV2 som kommer att testa och eventuellt utveckla en oral fas 2 tyrosinkinas-hämmare från ett Big Pharma-bolag för behandling av cancer.

Prenumerera

Dokument & länkar