Kommuniké från extra bolagsstämma i Oncology Venture Sweden AB (publ)

Idag, den 1 mars 2017, hölls extra bolagsstämma i Oncology Venture Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission i enlighet med nedanstående villkor:

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 176 308,86 kronor genom nyemission av högst 1 259 349 aktier envar med ett kvotvärde om 0,14 kronor till en teckningskurs om 42,00 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 52 892 658,00 kronor.

För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt: 

1.Emissionen skall ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.


2.Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 10 mars 2017. Även annan kan teckna i emissionen.

3.För varje tecknad aktie skall erläggas 42,00 kronor kontant.

 
4.Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 16 mars 2017 till och med den 30 mars 2017. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

 
5.För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 
6.För att innehavare av teckningsoption av, dels serie 2015/2018, avseende det optionsprogram som har 170 000 utestående teckningsoptioner, dels serie 2015/2018, avseende det optionsprogram som har 125 000 utestående teckningsoptioner varav en tredjedel berättigas till teckning, samt dels serie 2017/2019 skall ha rätt att delta i nyemissionen med aktie tillkommen genom nyteckning, skall sådan nyteckning vara verkställd senast den 7 februari 2017. I den mån nyteckning verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer, kommer omräkning att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.


7.De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.


8.Styrelsen, eller den styrelsen utser, befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Malmö i mars 2017
Oncology Venture Sweden AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om Oncology Venture, vänligen kontakta:

Peter Buhl Jensen, CEO                                      Ulla Hald Buhl, COO, IR & Communication 

Telefon: +45 21 60 89 22                                   Telefon: +45 21 70 10 49 

E-post: pbj@oncologyventure.com                 E-post: uhb@oncologyventure.com 

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2017.

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction – DRP™ – för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska studier. Bolaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras och utvecklingen effektiviseras. Bolagets nuvarande portfölj av läkemedelskandidater omfattar LiPlaCis® för behandling av bröstcancer genom samarbete med Cadila Pharmaceuticals Ltd., Irofulven – utvecklad ur en naturlig svamp för behandling av prostatacancer och APO010 – en immuno-onkologisk produkt för behandling av multipelt myelom (benmärgscancer). Oncology Venture har bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology Inc. som är ett bolag baserat i USA med fokus på precisionsmedicin mot cancer hos kvinnor vars pipeline omfattar tre lovande fas 2 produktkandidater och OV-SPV2 som kommer att testa och eventuellt utveckla en oral fas 2 tyrosinkinas-hämmare från ett Big Pharma-bolag för behandling av cancer. 

Prenumerera

Dokument & länkar