MPI och Oncology Venture slås ihop – här är svaren på när, hur och var

Hørsholm, Danmark, 13 juni 2018 – Oncology Venture AB (OV:ST) (“OV” eller “Bolaget”) och Medical Prognosis Institute A/S (MPI.ST) (”MPI”) informerar idag om detaljerna gällande sammanslagningen av MPI och Oncology Venture.

Baserat på den gemensamma sammanslagningsplan som antagits av styrelserna i MPI och Oncology Venture den 9 mars 2018, hölls bolagsstämmor den 30 maj 2018 i MPI och OV där det enhälligt beslutades av de närvarande aktieägarna i båda bolagen att godkänna sammanslagningsplanen.

I enlighet med svensk lag kommer en obligatorisk tvåmånaders betänketid för fordringsägare att följa efter godkännandet från aktieägarna. Under denna period har kända och okända fordringsägare till OV möjlighet att motsätta sig sammanslagningen. Betänketiden för fordringsägarna beräknas upphöra den 8 augusti 2018. I samband med slutet av betänketiden för fordringsägarna beräknas registrering av sammanslagningen och det faktiska utbytet av aktier att ske. Aktierna i det sammanslagna bolaget förväntas vara redo för handel på Nasdaq Stockholm First North (”First North”) i eller runt om kring den första halvan av september 2018. Du kan fortsätta att handla i Oncology Ventures aktier fram till och med sista dagen för handel i OV:s aktier på Spotlight Stock Market (tidigare benämnt AktieTorget). Sista dagen för handel i OV:s aktier beräknas för närvarande vara omkring den 31 augusti 2018. Eftersom MPI kommer att vara det fortsättande bolaget, kommer du att kunna fortsätta handla i MPI:s aktier på First North som vanligt.

På eller runt omkring den 29 augusti 2018 kommer MPI och OV att offentliggöra ett pressmeddelande med detaljer om sista dag för handel i OV:s aktier på Spotlight och även datum för när utbytet av aktier kommer att ske. Pressmeddelandet kommer att publiceras åtminstone fem handelsdagar före utbytet av aktier. Nedan finner du svar till vanligt förekommande frågor relaterade till sammanslagningen.

Q: Vad kommer att vara namnet på det fortsättande bolaget?

A: Även om MPI kommer att vara det fortsättande bolaget så tror vi att namnet ”Oncology Venture” är mest representativt för vad vi gör. Efter att utbytet av aktier har genomförts, kommer namnet på det fortsättande bolaget att ändras från ”Medical Prognosis Institute A/S” till ”Oncology Venture A/S”. Det fortsättande bolaget kommer fortsatt att vara noterat på First North.

Q: Varför är MPI det fortsättande bolaget?

A: Som nämnt ovan är aktierna i MPI noterade på First North i Stokholm. Vi tror att det är denna handelsplattform som passar vårt bolag bäst. Noteringen på First North gör det också enklare för oss när vi eventuellt ska flytta till Nasdaq Stockholms huvudlista. Dessutom fanns det tekniska komplikationer med att gå motsatt håll, vilket ledde till att det fortsättande bolaget blev MPI.

Q: Kan jag fortsätta att köpa och sälja aktier i MPI och OV?

A: Ja, du kan fortsätta att köpa och sälja aktier i MPI som vanligt. Du kan även fortsätta att köpa och sälja aktier i OV fram till och med den sista handelsdagen för OV:s aktier på Spotlight. Sista dagen för handel i OV:s aktier beräknas för närvarande vara runt omkring den 31 augusti 2018. På eller runt omkring den 29 augusti 2018 kommer MPI och OV att offentliggöra ett pressmeddelande med detaljer om sista dag för handel i OV:s aktier på Spotlight och även datum för när utbytet av aktier kommer att ske.

Q: Har jag några praktiska skyldigheter som aktieägare i förhållande till utbytet av aktier?

A: Som aktieägare i MPI och OV behöver du inte utföra några praktiska åtgärder relaterat till utbytet av aktier. Utbytet av aktier kommer att ske automatiskt i eller omkring första halvan av september 2018. Efter färdigställandet av sammanslagningen kommer Oncology Venture att likvideras och avregistreras från Bolagsverket.
Sida 2 av 3


Q: När bestämdes bytesförhållandet mellan aktierna?

A: Bytesförhållandet har beslutats av styrelserna i Oncology Venture och MPI vilket tidigare meddelats i den gemensamma sammanslagningsplan som publicerades den 9 mars 2018. Bytesförhållandet offentliggjordes även i ett gemensamt pressmeddelande i vilket planen om sammanslagningen offentliggjordes, publicerat den 9 mars 2018. För varje aktie i Oncology Venture, kommer ägare i Oncology Venture att erhålla 1,8524 aktier i MPI (motsvarande ett förhållande om 1,8524:1). Aktieägare i MPI kommer att behålla sina respektive innehav.

Q: Hur bestämdes bytesförhållandet mellan OV:s och MPI:s aktier?

A: Bytesförhållandet beslutades baserat på de volymviktade respektive marknadsvärdena på MPI och Oncology Venture under en fyraveckorsperiod i januari och februari 2018 och de totala antalen utestående aktier i de båda bolagen. I relation till bytesförhållandet har styrelsen i MPI erhållit en oberoende värderingsrapport från EY, som fastställer EY:s uppfattning att ersättningen för aktierna i Oncology Venture är rättvis och rimlig. Styrelsen i Oncology Venture har erhållit en separat så kallad fairness opinion från KPMG Transactional Advisors som fastställer deras uppfattning att ersättningen för aktierna i Oncology Venture, ur en finansiell synvinkel, är rättvis för aktieägarna i Oncology Venture. För ytterligare detaljer gällande bytesförhållandet, vänligen se den gemensamma sammanslagningsplanen som fastställts av styrelserna i MPI och OV och som finns tillgänglig på www.medical-prognosis.com och www.oncologyventure.com.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta respektive bolag direkt via info@oncologyventure.com eller info@medicalprognosis.com.

Uppdaterad tidslinje:
Offentliggörande av sammanslagningen 9 mars 2018

Registrering av sammanslagningsplanen 20 mars 2018


Publicering av prospekt för sammanslagningen 30 april 2018


Ägarna för både MPI och OV godkänner sammanslagningen 30 maj 2018


Betänketiden för fordringsägarna löper ut 8 augusti 2018


Registrering av sammanslagningen hos danska Erhvervsstyrelsen på eller omkring 31 augusti 2018


Sista dag för handel i Oncology Ventures aktier på eller omkring 31 augusti 2018

Utbyte av aktier på eller omkring 4 september 2018

Observera att detta är en svensk översättning på ett pressmeddelande i original upprättat och publicerat på engelska. I händelse av skillnader mellan de båda versionerna skall den engelska versionen äga tolkningsföreträde.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, operativ chef, ansvarig för IR & kommunikation Telefon: +45 2170 1049
E-mail: uhb@oncologyventure.com


Eller


Peter Buhl Jensen, VD Telefon: +45 21 60 89 22
E-mail: pbj@oncologyventure.com

Om Drug Response Predictor - DRP® Companion Diagnostic Oncology Venture använder Medical Prognosis Institutes (“MPI”) multigen-DRP® för att välja ut de patienter som genom den genetiska signaturen i sin cancer förutses ha en hög svarsgrad för ett läkemedel. Målet är att utveckla läkemedlet för rätt patienter och genom att screena patienterna före behandling kan responsgraden signifikant ökas. Denna DRP®-metod bygger på jämförelse mellan känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer inklusive genomisk information från cellinjer kombinerat med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett systembiologinätverk. DRP® är baserad på messenger-RNA från patientens biopsier.

DRP®-plattformen, det vill säga DRP® och PRPTM-verktygen kan användas i alla cancertyper och är patenterad för över 70 olika anticancerläkemedel i USA. PRPTM används av MPI för Personalized Medicine. DRP® används av Oncology Venture för läkemedelsutveckling.

Om Oncology Venture Sweden AB Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP® - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP® har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras. Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer). Oncology Venture har bildat två spinoff-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2.
Den 30 maj 2018 beslutade MPI:s och Oncology Ventures respektive bolagsstämmor om en sammanslagning av bolagen. Handel i Oncology Ventures aktier kommer att fortsätta under de kommande månaderna och varje aktie i Oncology Venture kommer att ge 1,8524 aktier i MPI när sammanslagningen är genomförd.

Prenumerera

Dokument & länkar