Offentliggörande av memorandum

Imorgon, den 27 oktober 2016, inleds teckningstiden i Oncology Venture Sweden AB:s (”Oncology Venture”) företrädesemission av aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed bolagets memorandum. Memorandumet finns att tillgå via bolagets (www.oncologyventure.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds. 

Teckningstiden löper till och med den 10 november 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs Oncology Venture cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Oncology Venture har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 12,6 MSEK, motsvarande cirka 56 % av emissionsvolymen. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Oncology Venture i samband med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Oncology Venture, vänligen kontakta:
Peter Buhl Jensen, CEO                                                                 Ulla Hald Buhl, COO, IR & Communication
Telefon: +45 21 60 89 22                                                                Telefon: +45 21 70 10 49
E-post: pbj@oncologyventure.com                                               E-post: uhb@oncologyventure.com 

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2016.

Om Oncology Venture Sweden AB
Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction – DRP™ – för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Vår nuvarande portfölj av läkemedelskandidater: LiPlaCis® för bröstcancer, Irofulven – utvecklad ur en naturlig svamp för prostatacancer och APO010 – en immunonkologisk produkt för Multipelt Myelom (benmärgscancer).

Prenumerera

Dokument & länkar