Oncology Venture har rest cirka 33,7 MSEK genom företrädesemissionen

Hoersholm, Danmark, 5 april, 2017 – Oncology Venture Sweden AB (”Oncology Venture”) meddelar idag att bolaget rest cirka 33,7 MSEK före emissionskostnader genom den företrädesemission bolaget genomfört, motsvarande cirka 64 procent av den totala emissionsvolymen. Genom företrädesemissionen nyemitteras 802 213 aktier och Oncology Venture tillförs därmed cirka 33,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 2,1 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 5 april 2017. Oncology Venture kommer att fortsätta arbetet mot att nå viktiga milstolpar omfattande upp till sju produkter i pipeline inklusive utvecklingen av LiPlaCis© i samarbete med Cadila Pharmaceuticals Ltd., utbyggnad av screeninginfrastrukturen i samarbete med bolagets avknoppning 2X Oncology Inc. i Skandinavien samt förberedande arbete inför byte av marknadsplats, från AktieTorget till Nasdaq Stockholm Small Cap. Bolaget avser inte att saminvestera i OV-SPV2 ApS. Oncology Venture har en diversifierad finansieringsstrategi och har erhållit kapital genom privata avknoppningar och genom publika erbjudanden. Dessutom avser Oncology Venture att sälja och bilda partnerskap avseende sina produkter.

”Oncology Venture har sedan noteringen på AktieTorget för drygt ett och ett halvt år sedan i hög takt kunnat skapa ett substantiellt värde i bolaget genom skapandet av en fas 2-pipeline med upp till sju produkter och två spin-out-bolag. Jag vill tacka de investerare som tecknade i denna nyemission – som är den största i Oncology Ventures historia – och för stödet genom tillförandet av nytt rörelsekapital till verksamheten. Jag tror att vi har en mycket spännande resa framför oss med en unik rad av nyhetstriggers”, säger Peter Buhl Jensen, adjungerad professor, medicine doktor, PhD och VD för Oncology Venture. 

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Företrädesemissionen tecknades till 33 692 946 SEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 64 procent. 802 213 aktier nyemitteras och Oncology Venture tillförs därmed cirka 33,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,1 MSEK. 703 040 aktier (cirka 88 procent av den tecknade emissionsvolymen) tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 5 april 2017. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Oncology Venture att uppgå till
10 877 007 stycken. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 522 780,98 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering är beräknad att ske i slutet av april 2017.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till Oncology Venture i samband med företrädesemissionen.

För frågor om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se    

För ytterligare information om Oncology Venture, vänligen kontakta:

Ulla Hald Buhl, COO och chef för IR & kommunikation                        Peter Buhl Jensen, VD

Telefon: +45 21 70 10 49                                                                         Telefon: +45 21 60 89 22

E-post: uhb@oncologyventure.com                                                      E-post: pbj@oncologyventure.com

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017.

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction – DRP™ – för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska studier. Bolaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras och utvecklingen effektiviseras. Bolagets nuvarande portfölj av läkemedelskandidater omfattar LiPlaCis® för behandling av bröstcancer genom samarbete med Cadila Pharmaceuticals Ltd., Irofulven – utvecklad ur en naturlig svamp för behandling av prostatacancer och APO010 – en immuno-onkologisk produkt för behandling av multipelt myelom (benmärgscancer). Oncology Venture har bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology Inc. som är ett bolag baserat i USA med fokus på precisionsmedicin mot cancer hos kvinnor vars pipeline omfattar tre lovande fas 2 produktkandidater och OV-SPV2 som kommer att testa och eventuellt utveckla en oral fas 2 tyrosinkinas-hämmare från ett Big Pharma-bolag för behandling av cancer. 

Prenumerera

Dokument & länkar