Oncology Venture tillförs cirka 1 000 000 SEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019

Hørsholm, Danmark den 8:e mars 2017 – Oncology Venture Sweden AB (”Oncology Venture”) meddelar idag att Medical Prognosis Institute A/S (”MPI”) nyttjat 100 000 av de 302 243 teckningsoptioner bolaget erhöll som vederlag för den utökade treåriga exklusiva licensen till MPI:s Drug Response Prediction-teknologi för läkemedelsutveckling och kommersialisering. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Oncology Venture cirka 1 000 000 SEK. Slutliga villkor avseende optionslösen kommer att justeras med anledning av företrädesemission som påkallar omräkning av teckningsoptioner av serie 2019 i enlighet med fastställda optionsvillkor.

För teckningsoptioner av serie 2019 gäller följande villkor. Genom nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019 ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 42 314,02 SEK genom utgivande av högst 302 243 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,14 SEK till en teckningskurs om 10,00 SEK per aktie. Det totala emissionsbeloppet vid fullt nyttjande av samtliga 302 243 teckningsoptioner uppgår till högst 3 022 430 SEK.  

Ovan kommer att justerats till följd av utspädning med anledning av företrädesemission, beslutad av styrelsen den 10 februari 2017 och godkänd av extra bolagsstämma den 1 mars 2017, som påkallar omräkning av teckningsoptioner av serie 2019 i enlighet med fastställda optionsvillkor.

MPI innehar, efter nyttjandet av 100 000 teckningsoptioner av serie 2019, 202 243 utestående teckningsoptioner av serie 2019. Resterande teckningsoptioner kommer att kunna nyttjas till den 31 december 2019.

Denna transaktion stärker ytterligare det ömsesidiga beroendet mellan affärsmodellerna i Oncology Venture och MPI i vårt enade mål att uppnå utveckling av bättre evidensbaserade behandlingsregimer i klinisk onkologi”, kommenterar Duncan Moore, styrelseordförande i Oncology Venture. 

För ytterligare information om Oncology Venture, vänligen kontakta:

Peter Buhl Jensen, CEO                                      Ulla Hald Buhl, COO, IR & Communication 

Telefon: +45 21 60 89 22                                   Telefon: +45 21 70 10 49 

E-post: pbj@oncologyventure.com                 E-post: uhb@oncologyventure.com 

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2017.

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction – DRP™ – för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska studier. Bolaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras och utvecklingen effektiviseras. Bolagets nuvarande portfölj av läkemedelskandidater omfattar LiPlaCis® för behandling av bröstcancer genom samarbete med Cadila Pharmaceuticals Ltd., Irofulven – utvecklad ur en naturlig svamp för behandling av prostatacancer och APO010 – en immuno-onkologisk produkt för behandling av multipelt myelom (benmärgscancer). Oncology Venture har bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology Inc. som är ett bolag baserat i USA med fokus på precisionsmedicin mot cancer hos kvinnor vars pipeline omfattar tre lovande fas 2 produktkandidater och OV-SPV2 som kommer att testa och eventuellt utveckla en oral fas 2 tyrosinkinas-hämmare från ett Big Pharma-bolag för behandling av cancer. 

Prenumerera

Dokument & länkar