Samtliga fyra danska center har påbörjat screening av patienter med multipelt myelom i OVs APO010-studie

Hørsholm, Danmark den 07:e oktober 2016 – Oncology Venture Sweden AB (OV:ST) meddelar idag att samtliga fyra planerade center har öppnats för inklusion av patienter med multipelt myelom i screeningstudien inför fas
2-studien med Oncology Ventures immunonkologiska läkemedelskandidat APO010 som planerat. Cirka 150 patienter kommer att screenas med hjälp av Oncology Ventures DRP™ (Drug Response Predictor). Screeningundersökningen kommer att identifiera de 15 patienter med multipelt myelom som har högst sannolikhet att dra nytta av behandling med APO010. Dessa 15 patienter är planerade att ingå i en fokuserad fas 2-multicenterstudie. Om APO010-produkten som finns i lager godkänns kommer ansökningen för fas 2-studien att skickas in under Q4 2016 eller början av 2017. APO010 är en first-in-class FAS-ligand-anticancerprodukt inom immunonkologiområdet.

"Jag är glad över att arbeta med danska experter inom multipelt myelom och tacksam för stödet och insatserna avseende screening av patienter. Öppnandet av center och inklusionen av patienter med multipelt myelom för screening till APO010-protokollet utgör grunden för införandet av patienter som förväntas ha en hög sannolikhet att svara på APO010. DRP™ ger oss möjlighet att utveckla läkemedel på ett mycket fokuserat sätt där de potentiella fördelarna för patienterna går hand i hand med att spara tid och resurser", säger Peter Buhl Jensen, adjungerad professor, MD, PhD och VD för Oncology Venture. "Denna nya immunonkologiprodukt imiterar vårt immunförsvar och är en first-in-class produkt som vi tror kan bli en ny behandlingsmöjlighet mot multipelt myelom", kommenterar Peter Buhl Jensen vidare.

APO010 är ett FAS-ligand-läkemedel som endast fungerar när FAS-receptorn är närvarande. För att öka oddsen för positiv respons använder Oncology Venture screeningverktyget DRP™ för att identifiera patienter vars tumörgensignatur matchar APO010 och som därför har hög sannolikhet att svara positivt på behandlingen med APO010. Oncology Venture kommer genom deltagande hematologicenter att screena patienterna och inkluderar endast de patienter med högst sannolikhet att svara positivt på behandlingen i en klinisk fas 2-proof of concept-studie.

Om APO010

APO010 är en multimer form av FAS-ligand för immunonkologisk behandling, med en unik verkningsmekanism. APO010 verkar genom att FAS-receptorn inducerar apoptos hos de maligna cellerna. APO010 förväntas agera i synergi med andra immunonkologiska agenter, som ipilimumab samt PD-1/PD-L1 inhiberande läkemedel. Läkemedelskandidaten kompletteras av Companion Diagnostic (APO010 DRP™) för att anrika patientpopulationen. APO010 har testats på 25 patienter med solida tumörer i en fas-1-studie. Läkemedlet tolererades väl. Prekliniska studier har visat god effekt av APO010 mot multipelt myelom. Därför kommer en fas 2-studie att genomföras på patienter med multipelt myelom som, genom screening med APO010 DRP™, visat hög sannolikhet att svara på behandling med APO010. Behovet av effektiv behandling mot multipelt myelom är stort och vid ett lyckat utfall antas ett läkemedel som APO010 kunna placera sig direkt efter Daratumumab som nyligen godkändes för indikationen. Marknaden för dessa läkemedel uppgick till sju miljarder USD under 2014. Forskare uppskattar att värdet för den immunonkologiska marknaden kommer att uppgå till 35 miljarder USD år 2023 (Citi GPS).

Om Multipelt Myelom

Multipelt Myelom (benmärgscancer) är en systemisk malignitet i blodet som påverkar blodets plasmaceller. Högdosbehandling med stöd av autolog stamcellstransplantation, och introduktion av nya terapiformer som proteasomdämpande bortezomid och IMID-preparat (thalidomide och lenalidomide), har förbättrat behandlingsresultaten. Trots detta kommer alla patienter oundvikligen uppleva att sjukdomen förvärras, och måsta gå vidare till sekundära och vidare behandlingsformer. Oncology Venture tacklar detta viktiga kliniska problem genom att introducera en ny, systemisk kemoterapibehandling kombinerad med prediktiva biomarkörtester. Baserat på DRP™ kommer APO010 utvecklas för användning mot multipelt myelom.

Om screeningverktyget Drug Response Predictor, DRP™

DRP™-metoden bygger på jämförelser mellan känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer, med genetisk information från cellinjer, i kombination med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett systemiskt biologiskt nätverk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Buhl Jensen, CEO                                                                          Ulla Hald Buhl

Telefon: +45 21 60 89 22                                                                       Telefon: +45 21 70 10 49

E-mail: pbj@oncologyventure.com                                                      E-mail: uhb@oncologyventure.com

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07 oktober 2016.

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Vår nuvarande portfölj av läkemedelskandidater: LiPlaCis™ för bröstcancer, Irofulven – utvecklad ur en naturlig svamp för prostatacancer och APO010 – en immuno-onkologisk produkt för Multipelt Myelom (benmärgscancer).

Prenumerera

Dokument & länkar