Kallelse till extra bolagsstämma i ONE Media Holding AB (publ)

Aktieägarna i ONE Media Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
fredagen den 9 november 2007 kl. 1400 hos Advokatfirma Lindhs DLA Nordic på
Kungsgatan 9, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 3 november 2007, dels göra en anmälan till bolaget senast den 7 november 2007, kl. 12.00 med namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och antal aktier, under adress ONE Media Holding AB (publ), Ranhammarsv.21, 168 67 BROMMA eller på mail; info@onemedia.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 november 2007 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att deltaga på stämman.
Den 3 november 2007 finns totalt 114.586.720 aktier och röster i bolaget.

Följande ärenden skall behandlas:
1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en justeringsman.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om bemyndigande
9. Beslut om registreringsbemyndigande.
10. Bolagsstämmans avslutande.

Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse är enligt följande.

7. Sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier 1:10 med
avstämningsdag den 28 november 2007 samt att ändra §5 i bolagsordningen till att
”Antalet aktier ska vara lägst 10.000.000 st och högst 40.000.000 st”

8. Beslut om bemyndigande
Styrelsen föreslår stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission samt emission av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner. Betalning får ske kontant eller genom apport eller kvittning. Bemyndigandet får avse totalt högst 1 miljon aktier. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

Aktieägare, företrädande ca 50% av rösterna i bolaget, har anmält att de vid bolagsstämman avser att rösta för de framlagda förslagen till beslut. Styrelsens förslag till beslut enligt ovan hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman. De aktieägare som vill ha förslagen enligt ovan sig tillsänt skall göra framställning härom till bolaget på adress enligt ovan.

Stockholm Oktober 2007
STYRELSEN

Om oss

ONE Media är ett kommunikationsföretag som erbjuder helhetslösningar inom direktmarknadsföring - från strategi, utveckling och implementering till uppföljning. Vi arbetar med riktad och mätbar kommunikation mellan företag och deras målgrupper. ONE Media etablerades 2002 med målet att skapa en ny och slagkraftig nordisk aktör inom direktmarknadsföring. I november 2004 noterades ONE Media på Aktietorget. Kärnverksamheten består i att äga, kontrollera och utveckla infrastruktur för utförande och hantering av individanpassad kommunikation i alla kanaler, från traditionella brevutskick till digitala kanaler som Internet och SMS. Därutöver erbjuder ONE Media expertis inom strategi, analys, projektledning och reklambyråtjänster. ONE Media har idag etablerat sig som en ledande aktör inom direktmarknadsföring i Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar