Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2011

Andra kvartalet 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 48,3 (47,1) MSEK, en ökning med 1,2 MSEK.  Inklusive MediaAnalys uppgick nettoomsättningen 2010 till 57,0 MSEK.
 • Den organiska tillväxten inom kärnverksamheten internetmarknadsföring var 13 procent, vilket är bättre än marknaden.
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,5 (-7,0) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,9 (-6,7) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 1,1 (-11,2) MSEK. Periodens
  resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,02 (-0,18) SEK.
 • Peter Eriksson tillträdde som ny VD och koncernchef
 • Nyemissionen fulltecknades vilket tillförde bolaget 15,4 MSEK före emissionskostnader

Delårsperioden januari – juni 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 93,4 (96,1) MSEK, en minskning med -2,7 MSEK.  Inklusive MediaAnalys uppgick
  nettoomsättningen 2010 till 116,8 MSEK.
 • Den organiska tillväxten inom kärnverksamheten internetmarknadsföring var cirka 9 procent.
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,9 (-6,5) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,4 (-13,0) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 0,5 (-13,4) MSEK. Periodens resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,01 (0,23) SEK.
 • Nettoskulden minskade med 21,4 MSEK till 57,8 (79,4) MSEK jämfört med 30 juni 2010. 

Framtidsutsikter

 • Nettoomsättningen för helåret förväntas överstiga 200 MSEK med förbättrad rörelsemarginal och positivt operativt kassaflöde.

För rapporten i sin helhet se bifogad PDF.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Eriksson
Verkställande direktör och koncernchef
Tel: +46 (0) 708 80 99 97
peter.eriksson@getupdated.com

Informationen är sådan som Getupdated Internet Marketing AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 25 augusti 2011 klockan 08.30.

Taggar:

Om oss

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom hosting och molntjänster. Koncernen erbjuder ett komplett utbud av tjänster omfattande domännamnsregistreringar, webbhosting, vps, co-lo, dedikerade servrar, nyhetsbrev, ip-nummer, seohosting, managerade IT-tjänster inom molnet, IT-infrastruktur mm. Online Group ska erbjuda små och medelstora företag enkla helhetslösningar för att synas och verka effektivt online. Koncernen har idag ca 75 anställda. Online Group - Online. Made easy

Prenumerera

Dokument & länkar