Bokslutskommuniké 2017-01-01 – 2017-12-31

Sammanfattning av Q1 – Q4 2017

Följande sammanfattning avser perioden 2017-01-01 - 2017-12-31 med jämförelseperiod 2016-01-01 - 2016-12-31

 • Omsättningen för perioden uppgår till 191 345 SEK (0 SEK)
 • Resultatet för perioden uppgår till -8 958 852 SEK (-6 761 707 SEK)
 • Likvida medel uppgick till 15 660 371 SEK (10 710 683 SEK) varav 0 SEK (440 514 SEK) i räntebärande placering
 • Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 1 428 220 SEK (944 888 SEK)
 • Genomsnittligt antal aktier uppgår till 8 788 203 stycken (8 403 115 stycken)
 • Resultat per aktie* -1,02 SEK ( -0,80 SEK)
 • Soliditet 93,8 % (92,1 %)

Sammanfattning av Q4 2017

Följande sammanfattning avser perioden 2017-10-01 - 2017-12-31 med jämförelseperiod 2016-10-01 - 2016-12-31

 • Omsättningen för perioden uppgår till 191 345 SEK (0 SEK)
 • Resultatet för perioden uppgår till -1 864 393 SEK (-1 851 848 SEK)
 • Genomsnittligt antal aktier uppgår till 9 406 025 stycken (8 580 000 stycken)
 • Antalet aktier per den 31/12 2017 uppgår till 9 877 264 (8 580 000)
 • Resultat per aktie* -0,20 SEK ( -0,22 SEK)

*Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden.

Kommentarer från VD

Ett år med förändringar och ökat säljfokus

Under året har OptiFreeze stärkt sitt fokus mot försäljning och marknadsföring. Vi uppnådde en stabilitet i våra processer vilket innebar att vi i större skala kunde närma oss våra potentiella kunder och marknader.

Företaget fick ett tillskott av nytt kapital under hösten vilket har gjort att vi nu har en stabil grund för att gå in i den kommersiella fasen. Från att tidigare ha arbetat med ett fåtal kunder så har vi nu aktiviteter inom alla våra kundsegment, med en tydlig affärsplan och affärsmodell som guidar oss.

Under året skedde vissa förändringar i företagets ledning. En ny VD började i maj men var tyvärr tvungen att lämna företaget på grund av personliga skäl. Snart var en ny VD på plats och vi fortsatte vårt fokus på att förändra företaget enligt den nya affärsplanen.

Marknad

OptiFreezes teknologi erbjuder lösningar på en rad olika problem för våra kunder, alltifrån logistiska till hög energiförbrukning. Dessa lösningar ger nya affärsmöjligheter och sparar pengar för kunden. Teknologin hjälper också till med att minska avfallet under framställning, både inom livsmedels- och blomstersegmentet. Genom detta gör vår teknologi ett positivt avtryck på vår planet. Avfallsöverskott är inte bara ett lönsamhetsproblem, det är också en fråga om moral idag.

Blomsterindustrin har flyttat sina odlingar till Afrika och Sydamerika. Därmed har det skapats ett logistiskt problem. Det är svårt att transportera plantor för utplantering i Europa innan de hinner vissna. Här erbjuder OptiCept en lösning som kan förändra hela grossistledet. Vi uppskattar att kunderna behöver en produktionslina på varje produktionsställe för att odla blommor. Detta betyder mer än 10-30 linor per varje större internationell kund.

I OptiDry använder vi OptiCept före torkningen av grönsaker, frukt och bladkryddor. Genom att göra så förkortas torktiden med 20-50 procent, samtidigt som smaken bevaras bättre. Detta säkerställer en produkt av hög kvalitet samtidigt som energi sparas och kapaciteten i produktionslinan ökas.

Vi ser potential för våra lösningar i alla delar av världen. Vårt fokus under 2017 och 2018 kommer att vara att få vår teknologi implementerad och accepterad på den europeiska marknaden.

Marknaden delas in i fyra områden. Varje område är omfattande och vart och ett kräver ett fokuserat säljarbete.

Segment

har nu fyra kundsegment, där varje kräver ett tydligt fokus. De befinner sig också i olika stadier vad gäller acceptans hos kunden.

(se bild i bifogad pdf)

OptiFlower och OptiDry är de två segment där vi är närmast att sluta våra första försäljningsavtal. Vår lösning är inom dessa segment enklare att installera i redan befintlig produktion. Där finns det heller inga problem med att tillsätta de naturliga sockerarter vi behöver för att hålla cellerna levande (i OptiDry sker ingen sådan impregnering alls).

Inom OptiFresh segmentet erbjuder vi behandlade produkter med väsentligt förlängd hållbarhet (shelf life extension). Cellerna måste tillföras energi, och även om effekten av tillsatta sockerarter är närapå omärkbar, så är det ett svårare område för våra kunder. Vi är övertygade om att kunderna kommer att förstå och acceptera denna process när vi har träffat dem och tillsammans genomfört lämpliga tester. Även OptiCept metoden behöver integreras i befintlig produktionslina och försörjningskedja.

Inom segmentet för infrysning behövs ytterligare strategisk marknadsföring då vi inte kan möta marknadens krav på 12-månaders livslängd för frysvaror. Vi kommer istället att lyfta fram den förlängda fräschören hos varan genom att introducera frysning som ett steg i arbetet med färska frukter och grönsaker. Detta kommer vi att göra tillsammans med en av våra partners.

Kunder

Vår kundbas ökade dramatiskt under 2017. Vi har aktiviteter med kunder inom alla segment och stadier. Med ökat säljfokus närmar vi oss systematiskt ett brett urval av kunder. Ett viktigt steg i försäljningsarbetet är att genomföra tester tillsammans med dessa. Säljprocessen har flutit på i hög takt inom OptiFlower och OptiDry och året avslutades med att avtal tecknades med en kund inom varje segment.

Vi marknadsför också företagets teknologi med uppdaterat säljmaterial och webbplats.

Produkter och processer

Under Q3 levererades och installerades en uppdaterad produktionsmaskin på vår anläggning i Lund. Under hösten definierades den exakta affärsmodellen och den tekniska lösningen för hur tillsatserna skulle hanteras i OptiCept linan. Den nya designen möjliggör också en enkel struktur för att sälja och distribuera OptiCap (tillsatser/naturliga sockerarter).

Konceptet testades i slutet av året tillsammans med två kunder inom två olika segment. Vi är övertygade om att detta kommer att fungera i fullskalig industriell produktion. Tester tillsammans med kunder är av yttersta vikt i detta stadie för att verifiera vår lösning.

Organisation

Under året riktade OptiFreeze mer fokus mot försäljning och marknadsföringsaktiviteter och organisationen förstärktes därför på säljsidan. Den första januari 2018 tar Eda Demir över som VD och samtidigt får Katarzyna Dymek fullt ansvar för forskning och utveckling som chef för F&U.

Framåtblick

OptiFreeze har under 2017 tagit viktiga och framgångsrika steg inom produkt- och teknikutveckling, våra fokusområden, den finansiella situationen samt inom ledning och organisation. 2018 kommer OptiFreeze gå in i ett nytt spännande skede. Med utgångspunkt i våra uppsatta mål så kommer jag att prioritera fokus och kommersialisering av våra produkter.

Under de första testerna som genomförts tillsammans med kunder så har vi fått bekräftelse på att vår OptiCeptlina fungerar, några mindre utmaningar återstår. Vi hade en lyckad inlärnings- och anpassningsprocess för OptiFreeze. Med testerna som utgångspunkt, så kommer OptiFreeze att fokusera på att få den slutliga produkten på marknaden under 2018. För att nå dessa mål kommer vi att förstärka vårt team med en maskiningenjör. Samarbetet med våra leverantörer (ÅF, Kisab, ArcAroma Pure) kommer att fördjupas. För att nå våra mål arbetar vi också tillsammans med flera potentiella kunder som har stor erfarenhet inom industrimaskiner för livsmedelsframställning.

OptiFreeze möter kontinuerligt potentiella kunder som vi kan introducera vår teknologi för, öka vår synlighet mot och bearbeta med försäljningsaktiviteter. Detta kommer att fortsätta intensivt under 2018. Vi har definierat tre steg när en ny kund kommer och är intresserad av vår teknologi. Det första steget är att definiera metoden med hjälp av kundens produkter och att visa konceptet fungerar. Andra steget är att utföra tester på kundens anläggning för att verifiera teknologin i större skala. Det tredje steget kommer att bli att producera en slutlig OptiCept lina, nå acceptans hos kunden, och att slutföra försäljningen.

Under 2018 så kommer OptiDry och OptiFlower att vara applikationsområdena som vi prioriterar. OptiFresh och OptiFreeze behöver fortfarande mer marknadsföring mot nyckelspelare. Vårt mål är att ha utfört minst tre tester tillsammans med kunder under året.

Applikationsområdena OptiDry och OptiFlower kräver olika specifikationer av OptiCept linjen. Därför kommer dessa två områden att utvecklas parallellt med varandra och ha ett gemensamt fokus. Vårt F&U-team kommer att stötta de viktigaste fokusområdena. Vår F&U-chef kommer att säkerställa att teamet arbetar med produkter från kundlistan.

Lund, den 15 februari, 2018

Eda Demir VD

Göran Hedbys, tidigare VD /Styrelseordförande

Om oss

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Prenumerera