Rättelse: Ny version av Årsredovisning 2017

På grund av flertalet fel i OptiFreezes Årsredovisning 2017 finns nu en ny korrekt version att ladda ner.

Felen är följande:

Under Resultaträkning, sidan 17, har post ”Resultat efter finansiella poster” blivit dubblerad i tidigare version. Detta är nu korrigerat.

I Balansräkningen, under rubrik ”Eget kapital och skulder” har markeringen för Not 13 flyttats upp i ny version så att den hänvisar till ”Eget kapital”.

Under Förändring av eget kapital, sidan 20, har en förklaring lagts till för asterisken vid ”Pågående nyemission”; ”Pågående nyemission avser optionsprogram som avslutades 2017-12-22 och registrerades 2018-01-10”.  Denna saknas i tidigare version.

I Kassaflödesanalys, sidan 21, är siffrorna ändrade i ny version.

Under Upplysningar till enskilda poster, sidan 24, är en förklaring tillagd under Not 3; ”Omsättningen avser genomförda industriella tester och ej faktiska försäljningar av produkter”. Denna saknas i tidigare version.

Lund, 3 april, 2018

Eda Demir, VD

Om oss

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Prenumerera

Dokument & länkar